Sonraí an Ghlao ar Thairiscintí

Teideal:
Anailís eolaíoch agus comhairle maidir le comhionannas inscne san AE.
Údarás Conarthachta:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dáta foilsithe TED:
22/08/2015
Dáta deiridh le haghaidh tairiscintí:
03/11/2015
Stádas:
Dúnta
Faisnéis
JUST/2015/RGEN/PR/EQUA/0088.
Anailís eolaíoch agus comhairle maidir le comhionannas inscne san AE.
Is é cuspóir foriomlán an chonartha rannchuidiú le feabhas ar anailís bheartais ar leibhéal Eorpach agus ar fhorbairt beartais maidir le comhionannas inscne trí thacaíocht agus comhairle iontaofa, neamhspleách atá dian go heolaíoch a chur ar fáil don Choimisiún Eorpach. Neartófar buneolas an Choimisiúin leis, lena n-áirítear a chuid eolais atá sainiúil do thír, chun tacú le hullmhú tionscnamh polaitiúil, agus chun tacú le comhar polaitiúil ar leibhéal Eorpach.Go cruinn, cuimseoidh an tacaíocht agus an chomhairle eolaíoch na téamacha a leanas:— comhionannas inscne sa mhargadh saothair, lena n-áirítear na difreálacha pá idir inscní, in uaireanta oibre agus i bhfostaíocht,— cothromaíocht oibre is saoil,— bochtaineacht, cuimsiú sóisialta agus cosaint shóisialta, lena n-áirítear córais phinsin, ó thaobh inscne de,— comhionannas inscne i gcinnteoireacht,— foréigean bunaithe ar inscne, lena n-áirítear foréigean céile, foréigean gnéis, cibearfhoréigean agus géarleanúint, foréigean gnéis agus cleachtais dhíobhálacha mar aon le foréigean bunaithe ar 'onóir',— comhionannas inscne in oideachas agus in oiliúint,— saincheisteanna cothrománacha, amhail príomhshruthú inscne, buiséadú inscne, steiréitíopaí inscne nó ról na bhfear i gcomhionannas inscne,— staitisticí maidir le comhionannas inscne agus foréigean bunaithe ar inscne.
Seirbhísí
Nós imeachta oscailte
Dúnta
Ticeáilte
Conradh poiblí
Neamhbhainteach
Coinníollacha rannpháirtíochta
Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
D'fhonn a chumas airgeadais agus eacnamaíoch a chruthú, ní mór do na tairgeoirí (.i. i gcás comhthairisceana, cumas comhcheangailte bhaill uile an chuibhreannais agus na bhfochonraitheoirí arna sainaithint) a léiriú go bhfuil a láimhdeachas comhdhlúite bliantúil níos mó ná 300 000 EUR (meánmhéid le haghaidh na 3 bliana seo a chuaigh thart).Ba cheart an fhianaise seo a leanas a sholáthar:— an 'Clár comhardaithe simplithe' agus 'Cuntas brabúis & caillteanais simplithe' arna gcomhlánú i leith na 3 bliana seo a chuaigh thart,— cóip den chuntas brabúis agus caillteanais agus den chlár comhardaithe le haghaidh na 3 bliana seo a chuaigh thart dá bhfuil cuntais dúnta,— ina éagmais sin, ráitis iomchuí ó bhainc,— más infheidhme, fianaise ar árachas slánaíochta riosca ghairmiúil.Má tharlaíonn sé, ar chúis eisceachtúil éigin a mheasann an t-údarás conarthachta inchosanta, nach bhfuil an tairgeoir ábalta 1 cheann amháin nó eile de na doiciméid thuasluaite a sholáthar, is féidir leis nó léi a chumas (a cumas) eacnamaíoch agus airgeadais a chruthú le haon doiciméad eile a mheasann an t-údarás conarthachta a bheith iomchuí. I gcás ar bith, ní mór an chúis eisceachtúil agus an chosaint ina thaobh a chur in iúl don údarás conarthachta. Coimeádann an Coimisiún an ceart aon doiciméad eile a iarraidh lena ndéantar é a chumasú cumas eacnamaíoch agus airgeadais an tairgeora a fhíorú.
Féach thuas.
A. Na critéir a bhaineann le tairgeoirí:Ní mór don tairgeoir na critéir a leanas a chomhlíonadh:Ní foláir nó go mbeidh na nithe seo a leanas ag gach ball den fhoireann a bheidh freagrach as obair a dhéanamh, taobh amuigh de thascanna cléireachais nó riaracháin:a) taithí láidir ar na réimsí maidir le hanailís bheartais agus measúnú beartais mar aon le taithí chruthaithe 4 bliana ar a laghad sa réimse maidir le comhionannas inscne ar leibhéal náisiúnta nó Eorpach;b) dea-eolas ar Bhéarla, idir labhairt agus scríobh.Is iad seo a leanas na critéir roghnúcháin, le comhlíonadh i gcomhpháirt ag baill na foirne:a) saineolas cruthaithe agus scileanna teanga comhcheangailte chun Ballstáit uile an AE a chlúdach;b) saineolas cruthaithe, eolas eolaíoch mar aon le taithí acadúil 5 bliana ar na réimsí a leanas:— saincheisteanna margaidh shaothair, lena n-áirítear rannpháirtíocht oibrithe baineanna, difreálach pá idir na hinscní, réiteach idir obair, an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh, — cosaint shóisialta/cuimsiú sóisialta,— foréigean bunaithe ar inscne, lena n-áirítear saineolas dlí, saineolas míochaine/síceolaíochta, agus saineolas ar staitisticí foréigin, agus cineálacha éagsúla foréigin a chuimsiú, lena n-áirítear foréigean céile, foréigean gnéis, cibearfhoréigean agus géarleanúint, foréigean gnéis agus cleachtais dhíobhálacha agus foréigean bunaithe ar 'onóir',— comhionannas inscne i gcinnteoireacht, ag cuimsiú réimsí éagsúla (cinnteoireacht eacnamaíoch, cinnteoireacht pholaitiúil, srl),— inscne agus oideachas,— staitisticí agus eacnaiméadracht;c) eolas an-mhaith ar Bhéarla chun cumarsáid leis an gCoimisiún a éascú;d) scileanna pleanála agus eagrúcháin láidre agus an cumas cruinnithe a éascú;e) cumas cruthaithe an struchtúr eagrúcháin cuí a bhunú chun na tascanna riachtanacha uile a chur i gcrích, lena n-áirítear cumas cruthaithe na gnéithe riaracháin, lóistíochúla agus airgeadais a bhainistiú. Déanfaidh an Coimisiún an critéar seo a mheas ar bhonn, inter alia, liosta de ghníomhaíochtaí comhchosúla an tairgeora roimhe seo;f) cumas cruthaithe méid imleor saineolaithe a shlógadh agus an cumas brath ar inniúlachtaí téamacha imleora agus ar scileanna teanga, d'fhonn an fhaisnéis riachtanach a rochtain agus a bhailiú chun na tascanna riachtanacha a chur i gcrích. Déanfaidh an Coimisiún an critéar seo a mheasúnú ar bhonn liosta de CV agus ar chur síos ar ghníomhaíochtaí an tairgeora agus ar liosta áirithe de chomhlachtaí, institiúidí, struchtúir ábhartha, srl ar féidir leis an tairgeoir bheith ag brath orthu, agus an líonrú is féidir leis a ghníomhachtú faoi dheireadh;g) cumas cruthaithe rochtain a fháil ar sheirbhísí gairmithe agus gníomhaithe inniúla eile amhail eagarthóir a bhfuil céim oideachasúil chuí aige, eolas ar Bhéarla ar leibhéal dúchasach, faoi mar atá fianaithe ag CVanna.B. Modhanna cruthúnais:Ba cheart an fhianaise a leanas a sholáthar d'fhonn na critéir thuas a chomhlíonadh:1. ba cheart do thairgeoirí curriculum vitae mionsonraithe a sholáthar lena dtairiscint maidir le gach ball foirne/saineolaí atá freagrach as an obair a dhéanamh, a bhfuil a chúlra(a cúlra) oideachasúil, a chéimeanna(a céimeanna) agus a dhioplómaí(a dioplómaí), a thaithí(a taithí) ghairmiúil, a obair(a hobair) thaighde, a fhoilseacháin(a foilseacháin) agus scileanna teanga san áireamh ann. Ba cheart na CV a chur isteach, de rogha, de réir Mholadh an Choimisiúin an 11.3.2002 ar fhormáid Eorpach choiteann le haghaidh curricula vitae (CVanna), IO L 79 an 22.3.2002, lch 66;2. ba cheart liosta a sholáthar de na príomhsheirbhísí den chineál céanna a cuireadh ar fáil sna 5 bliana seo a chuaigh thart lena léirítear suimeanna, dátaí agus lucht faighte na seirbhísí a soláthraíodh, poiblí nó príobháideacha, mar aon leis na teastais a d'eisigh nó a chomhshínigh údaráis phoiblí nó cliaint phríobháideacha, nó dá éagmais sin, ráiteas simplí ón soláthraí seirbhíse gur cuireadh i gcrích iad;3. an chuid sin den chonradh atá ar intinn ag an soláthraí seirbhíse a chur ar fochonradh. Ní mór d'fhochonraitheoirí litir intinne a sholáthar ina léirítear a dtoilteanas an tseirbhís a chur ar fáil atá tuartha sa tairiscint agus ar aon dul leis na sonraíochtaí tairisceana reatha.
Féach thuas.
Garspriocanna
22/08/2015 00:00
27/10/2015 23:59
03/11/2015 12:00
06/11/2015 10:30
Bearta Níl aon bheart sa Ghlao ar Thairiscintí.
Fógraí
Tagairt Notice type Dáta Foilsithe
2015/S 162-295671 Fógra Conartha 22/08/2015 00:00
Cúnamh