Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava namještaja za prostore za društvenu interakciju i ugostiteljstvo i vezane...
Javni naručitelj:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Datum objave na TED-u:
30/01/2019
Rok za primitak ponuda:
03/05/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
OIB.02/PO/2018/058/785
Nabava namještaja za prostore za društvenu interakciju i ugostiteljstvo i vezane usluge
Predmet je ovog ugovora sklapanje ugovora za nabavu namještaja za prostore za društvenu interakciju i ugostiteljstvo i vezane usluge.
Isporuke
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Ponuditelj svojoj ponudi treba priložiti sve dokumente i podatke koji se traže u točki III.1) „Uvjeti sudjelovanja” ove obavijesti i one koji su navedeni u Prilogu I. „Kontrolni popis dokumenata koje je potrebno prikupiti i dostaviti” Dokumentacije za nadmetanje.Ponuditelj prilaže valjano potpisanu izjavu pod prisegom s naznačenim datumom kojom izjavljuje da se ne nalazi ni u jednoj situaciji koja bi ga isključila iz sudjelovanja u ugovoru koji dodjeljuje Europska unija. Izjava pod prisegom oblikom mora u potpunosti odgovarati predlošku objavljenom na sljedećoj stranici: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmNapomena: uspješan je ponuditelj pod prijetnjom isključenja dužan prije potpisivanja ugovora dostaviti sljedeću dokumentaciju s dokazima koji potkrjepljuju izjavu pod prisegom.Napomena: budu li izabrane za sklapanje ugovora, zajednice moraju dostaviti potrebnu izjavu pod prisegom , popratne dokumente i podatke za svakog pojedinačnog člana.
Ponuditelj mora dostaviti:— presliku financijskih izvješća (bilanci i računa dobiti i gubitka) za posljednje 3 financijske godine kojima se prikazuje godišnja dobit prije oporezivanja. Ako ponuditelj iz valjanog razloga ne može dostaviti spomenute dokumente, dužan je priložiti izjavu o godišnjoj dobiti prije oporezivanja za posljednje 3 godine. Prikazuju li financijska izvješća ili izjava prosječni gubitak tijekom posljednje 3 godine, ponuditelj mora dostaviti drugi dokument kojim dokazuje svoju financijsku i ekonomsku sposobnost, kao što je odgovarajuće jamstvo koje je izdala treća strana (npr. matično društvo), izvješća revizora, ovlaštenog računovođe ili istovjetan dokument,— izjava o ukupnom i ostvarenom godišnjem prometu tijekom posljednje 3 financijske godine.
Kako bi bio izabran, ponuditelj mora dostaviti dokaz o prosječnom godišnjem prometu od 4 800 000 EUR za posljednje 3 financijske godine.
Ponuditelj mora:— dokazati postojanje organizacije koja se temelji na sustavu osiguranja kvalitete koji odgovara najmanje zahtjevima norme ISO 9001:—— dostavljanjem ovjerene preslike certifikata ISO 9001 u kojem je navedeno područje i tijelo akreditirano za izdavanje certifikata ili—— dostavljanjem ovjerene preslike svih ostalih odgovarajućih referenci čija primjena može, nakon revizije koju provodi treća strana, biti predmetom priznanja poput primjerice certifikata, odobrenja ili sporazuma ili—— dostavljanjem dokumentacije o sustavu upravljanja kvalitetom koji provodi ponuditelj, zajedno s obvezom izdanom u pisanom obliku i koju je potpisala (prije objave poziva na nadmetanje) osoba ovlaštena za angažiranje poduzeća; ta dokumentacija mora najmanje sadržavati:——— politiku i ciljeve kvalitete;——— sustav dokumentiranja (poznavanje internih i vanjskih dokumenata, poznavanje zapisa, poznavanje nesukladnosti, preventivne radnje, korektivne radnje i interne revizije);——— mapiranje i definiciju procesa koje je potrebno primijeniti;——— sustav verifikacije (interna revizija,...);——— sustav analize rezultata (pregled uputa, prigovora, anketa, zadovoljstva, pokazatelja...),——— plan prilagodbe i poboljšanja (poslovni plan, akcijski plan uprava i odjela itd.).
— dostaviti, za posljednje 3 godine, 3 primjera isporuke namještaja za prostore za društvenu interakciju u koje se može smjestiti najmanje 50 osoba, 1 primjer isporuke namještaja za restoran minimalnog kapaciteta 60 sjedećih mjesta i 2 primjera isporuke namještaja za restoran-samoposlugu, minimalnog kapaciteta 250 sjedećih mjesta,— dostaviti, za posljednje 3 godine, 2 primjera isporuke namještaja za prostore za društvenu interakciju i restoran, svaki u drugoj državi, među državama navedenima na popisu koji se koristi za potrebe ovog ugovora, osim država Beneluksa.
Etape
30/01/2019 00:00
03/05/2019 15:00
06/05/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 065-150180
Ispravak
02/04/2019 00:00
2019/S 030-065940
Ispravak
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044867
Poziv na nadmetanje
30/01/2019 00:00