Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Evaluacijska studija o nacionalnim postupovnim zakonima u smislu njihovih utjeca...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Datum objave na TED-u:
02/06/2015
Rok za primitak ponuda:
01/09/2015
Status:
Zatvoreno
Informacije
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Evaluacijska studija o nacionalnim postupovnim zakonima u smislu njihovih utjecaja na slobodni protok presuda i na jednakovrijednost i učinkovitost postupovne zaštite potrošača prema zakonu EU-a o potrošačima
Studija ima 2 zasebna cilja:(1) ispitivanje učinka nacionalnog postupovnog prava o slobodnom protoku presuda određivanjem sprječavaju li i do koje mjere postojeće razlike u nacionalnim postupovnim pravilima ostvarenje cilja slobodnog protoka presuda, posebice potkopavanjem međusobnog povjerenja između pravosudnih sustava država članica. Studijom se treba analizirati okvir europskih instrumenata civilnog prava, u smislu daljnjeg olakšavanja priznanja i provođenja, imajući u vidu temeljno pravo na pristup pravdi i pravo na pravedno suđenje.Stoga se studijom trebaju analizirati mišljenja za jačanje međusobnog povjerenja na temelju navedene procjene, podrške pravnim i ekonomskim argumentima, u smislu cilja politike osiguravanja nesmetanog funkcioniranja postojećih instrumenata pravosudne suradnje u civilnim i trgovačkim predmetima i svakog daljnjeg pojačanja ili intenziviranje te suradnje u pogledu stvaranja izvornog europskog prostora pravosuđa. Analizama i zaključcima moraju se pažljivo odmjeriti prednosti i nedostaci za svako predloženo rješenje;(2) ocijeniti osiguravaju li i do koje mjere nacionalni postupovni zakoni i prakse postupovnu zaštitu potrošačkih prava EU-a i ispunjavaju li ta pravila i prakse zahtjeve koji proizlaze iz rješenja Suda Europske unije („SEU”) koja se odnose na načela učinkovitosti i jednakovrijednosti i obvezu za „ex officio” ocjenjivanje usklađenosti sa zakonom EU-a o potrošačima.Stoga se, uzimajući u obzir načelo postupovne autonomije države članice, studijom trebaju istražiti nacionalni zakoni i prakse te prikupiti svi potrebni dokazi koji se odnose na ugovore kojima se uređuje postupovna zaštita potrošačkih prava EU-a. Studija također treba posebnu pozornost obratiti na vezu između različitih aspekata nacionalnih postupaka i ocijeniti ih u različitim fazama tijekom postupaka. U tom pogledu, studijom se treba analizirati ispunjavaju li sustavi nacionalnog postupka zahtjeve sudske prakse SEU-a. Konačno, studijom se predstavljaju zaključci iz ocjenjivanja nacionalnih zakona i praksi te donose mišljenja za jačanje zaštite ugovora kojima se uređuju potrošačka prava EU-a. Analizama i zaključcima moraju se pažljivo odmjeriti prednosti i nedostaci za svako predloženo rješenje.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Nije dostupno
Uvjeti za sudjelovanje
Vidi upute za nadmetanje.
Kako bi dokazali svoje ekonomske i financijske sposobnosti (odnosno, u slučaju zajedničke ponude, ukupne sposobnosti svih članova konzorcija i određenih podizvoditelja), ponuditelji moraju dokazati da njihov godišnji ukupni promet prelazi 300 000 EUR (prosjek za posljednje 3 godine).Trebaju se dostaviti sljedeći dokazi:— završni „Pojednostavljeni prikaz bilance” i „Pojednostavljeni račun dobiti i gubitka” zaključen za posljednje 3 godine (treba ispuniti Prilog 2.),— presliku računa dobiti i gubitka te bilance za prethodne 3 godine za koje su računi zaključeni,— u nedostatku istog, odgovarajuće bankovno izvješće,— ako je primjenjivo, dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu.Ako gospodarski subjekt iz bilo kojeg izvanrednog razloga, kojeg javni naručitelj smatra opravdanim, nije u mogućnosti predočiti prethodno navedene dokumente, može dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim. U svakom slučaju, javni naručitelj mora barem biti obaviješten o izvanrednom razlogu i dobiti objašnjenje o istom u ponudi. Komisija ima pravo zahtijevati bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerila ponuditeljeva ekonomska i financijske sposobnost.
Vidi prethodni tekst.
a. Kriteriji koji se odnose na ponuditelje:Ponuditelji (u slučaju zajedničke ponude zajednička sposobnost svih ponuditelja i utvrđenih podizvoditelja) moraju se pridržavati sljedećih kriterija:— ponuditelj mora dokazati iskustvo u području potrošačkog prava i civilnog postupovnog prava, kao i europskog privatnog međunarodnog i postupovnog prava,— ponuditelj mora dokazati iskustvo rada na službenim jezicima svih 28 država članica,— ponuditelj je dužan dokazati sposobnost sastavljanja izvješća na engleskom i francuskom jeziku,— ponuditelj mora dokazati da posjeduje iskustvo u primjeni različitih tehnika istraživanja, prikupljanju podataka, statističkim analizama i sastavljanju nacrta izvješća i preporuka.b. Kriteriji povezani s timom koji pruža usluge:Tim koji pruža usluge mora obuhvaćati, najmanje, sljedeće profile:Voditelj projekta: najmanje 5 godina iskustva u vođenju projekata, uključujući nadziranje provođenja projekta, kontrolu kvalitete pružene usluge, usmjerenost na klijenta i rješavanje sukoba, iskustvo u projektima sličnog opsega, s iskustvom u vođenju tima od barem 10 osoba.Provjera kvalitete jezika: najmanje 1 član tima treba vladati engleskim jezikom na razini izvornog govornika.Stručnjaci u potrošačkom pravu, civilnom postupovnom pravu i privatnom međunarodnom pravu: u ponudi izvršitelj treba predložiti tim stručnjaka koji je sposoban preuzeti ovu složenu pravnu analizu. Predloženi stručnjaci moraju imati sveučilišne diplome i najmanje 5 godina pravnog iskustva. Tim treba obuhvaćati stručnjake s relevantnim iskustvom u potrošačkom pravu, civilnom postupovnom (uključujući europske postupke) i privatnom međunarodnom pravu, kao i opsežno znanje o nacionalnim pravnim sustavima država članica koje će analizirati.Tim za prikupljanje podataka i analizu: tim se mora sastojati od istraživača sa sveučilišnom diplomom i najmanje 2 godine iskustva u prikupljanju i analiziranju pravnih podataka.Dokazano kolektivno poznavanje svih službenih jezika EU-a.Ako je u nadmetanje uključeno nekoliko pružatelja usluga/podizvoditelja, oni zajedno moraju posjedovati sve stručne i tehničke sposobnosti za izvršavanje zadataka koji su im dodijeljeni.c. Dokazi:Sljedeći se dokazi trebaju dostaviti da bi se ispunili prethodno navedeni kriteriji:1. ponuditelji uz svoju ponudu trebaju dostaviti i detaljan životopis svakog člana osoblja koji je odgovoran za obavljanje posla, uključujući njegovo/njezino obrazovanje, potvrde i diplome, stručno iskustvo, istraživačke radove, objavljene radove i jezične vještine. Životopisi će se po mogućnosti dostaviti u skladu s Komisijinim preporukama od 11.3.2002 o zajedničkom europskom formatu za životopis, objavljenom u SL 79 od 22.3.2002, str. 66.;2. popis glavnih usluga iste vrste pruženih u posljednjih 5 godina s iznosima, datumima i primateljima pruženih usluga, javnim ili privatnim, zajedno s potvrdama koje su izdala ili potpisala javna tijela ili privatni klijenti ili, u nedostatku istih, čije su izvršenje jednostavno potvrdili pružatelji usluga;3. dio ugovora za koji pružatelj usluga namjerava sklopiti podugovor.
Vidi prethodni tekst.
Etape
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2015/S 104-188196
Poziv na nadmetanje
02/06/2015 00:00