Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pilot-projekt - jačanje sposobnosti za romsko civilno društvo i jačanje njegove ...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Datum objave na TED-u:
10/07/2015
Rok za primitak ponuda:
09/09/2015
Status:
Zatvoreno
Informacije
JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150.
Pilot-projekt - jačanje sposobnosti za romsko civilno društvo i jačanje njegove uključenosti u praćenju nacionalnih strategija integracije Roma
Ciljevi su ovog pilot-projekta doprinos stvaranju i jačanju sposobnosti lokalnog romskog civilnog društva, kao i praćenje mehanizma koji se odnose na integraciju Roma i uključivanje u 27 država članica (Malta nije uključena).To posebice uključuje proizvodnju i širenje „izvješća iz sjene” u kojima civilno društvo ili koalicije NVO-a mogu nadopuniti ili predstaviti alternativne informacije i podatke za izvješća koja dostavljaju države članice u vezi s provedbom svojih nacionalnih strategija za integraciju Roma. Praćenje je usmjereno na lokalnu provedbu strategija u 4 ključna područja (zapošljavanje, obrazovanje, stanovanje i zdravlje), u području antidiskriminacije i rodne jednakosti i također će pružiti informacije o razini uključenosti civilnog društva, korištenju fondova EU-a i osvještavanju mjera uključivanja Roma u pogledu politika javnog obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i stanovanja.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Nije dostupno
Uvjeti za sudjelovanje
Vidi upute za nadmetanje.
Kako bi dokazali svoje financijske i ekonomske sposobnosti (odnosno, u slučaju zajedničke ponude, ukupne sposobnosti svih članova konzorcija i određenih podizvoditelja), ponuditelji moraju pokazati da njihov godišnji konsolidirani promet prelazi 300 000 EUR (prosjek za posljednje 3 godine).Trebaju se dostaviti sljedeći dokazi:— završni „Pojednostavljeni prikaz bilance” i „Pojednostavljeni račun dobiti i gubitka” zaključen za posljednje 3 godine (treba ispuniti Prilog 3.),— presliku računa dobiti i gubitka te bilance za posljednje 3 godine za koje su poslovne knjige zaključene,— u nedostatku istog, odgovarajuće bankovno izvješće,— ako je primjenjivo, dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu.Ako, iz nekog iznimnog razloga koji javni naručitelj smatra opravdanim, ponuditelj nije u mogućnosti pribaviti 1 ili drugi od gore navedenih dokumenata, on ili ona mogu dokazati njegovu ili njezinu ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim. U svakom slučaju, javni naručitelj mora barem biti obaviješten o izvanrednom razlogu i dobiti objašnjenje o istom u ponudi. Komisija ima pravo zahtijevati bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerila ponuditeljeva ekonomska i financijske sposobnost.
Vidi prethodni tekst.
Ponuditeljeva stručna i tehnička sposobnost procijenit će se na temelju organigrama kojim se objašnjavaju zadaci svake pojedine osobe koju je predložio ponuditelj. Ponuditelj će dokazati da posjeduje sve potrebne sposobnosti u glavnim područjima opisanima u nastavku, sa svrhom ispunjavanja prethodno navedenih ciljeva.Tim će ispunjavati barem sljedeće kriterije:— najmanje 1 član tima mora imati barem 5 godina iskustva u radu s civilnim društvom aktivnim u području integracije Roma,— najmanje 6 članova tima moraju biti posvećeni stručnjaci sa zajedničkim relevantnim iskustvom u područjima obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja, stanovanja, antidiskriminacije/anticiganstva. Specifično iskustvo u politikama za podršku integracije Roma ili marginaliziranih zajednica i vrlo dobro poznavanje lokalnog konteksta zemalja s najvećim zajednicama Roma i/ili najvećim izazovima mora biti zahtjev za te stručnjake,— najmanje 1 član tima treba imati odgovarajuće i dokazano iskustvo u koordinaciji mreža nevladinih organizacija te u pružanju podrške uzajamnom učenju i suradnji,— barem 1 član tima treba imati odgovarajuće iskustvo u sastavljanju izvješća za paneuropsku publiku.Osoba koja je određena kao koordinator/direktor projekta za ugovor treba imati:— dokazanu sposobnost za provođenje zadataka koordinacije i upravljanja koji se tiču organiziranja i vođenja ugovora i projekata na europskoj razini.Uvjeti sposobnosti koje članovi tima zajedno moraju ispunjavati su sljedeći:a) dokazana sposobnost za provođenje zadataka koordinacije i upravljanja uključenih u organiziranje i vođenje ugovora i projekata na europskoj razini;b) dokazana sposobnost uspostavljanja organizacijske strukture za provođenje svih uključenih zadataka, uključujući sve logističke zadatke;c) sposobnost pozvati se na potrebnu stručnost radi rada s NVO-ima diljem EU-a s prioritetnim zemljama s najvećim zajednicama Roma i/ili najvećim izazovima;d) vrlo dobro poznavanje engleskog jezika i nacionalnih jezika barem onih zemalja s najvećim romskim zajednicama i/ili najvećim izazovima za poticanje komunikacije s Komisijom i na nacionalnoj razini;e) jake sposobnosti planiranja i organiziranja te sposobnost podupiranja sastanaka.Ako je u nadmetanje uključeno nekoliko pružatelja usluga/podizvoditelja, oni zajedno moraju posjedovati sve stručne i tehničke sposobnosti za izvršavanje zadataka koji su im dodijeljeni.Dokazi:Sljedeći se dokazi trebaju dostaviti da bi se ispunili prethodno navedeni kriteriji:1. ponuditelji uz svoju ponudu trebaju dostaviti i detaljan životopis svakog člana tima/stručnjaka koji je odgovoran za obavljanje posla, uključujući njegovo/njezino obrazovanje, potvrde i diplome, stručno iskustvo, istraživačke radove, objave i jezične vještine. Životopisi će se po mogućnosti dostaviti u skladu s Komisijinim preporukama od 11.3.2002 o zajedničkom europskom formatu za životopis, objavljenom u SL 79 od 22.3.2002, str. 66.;2. dio ugovora za koji pružatelj usluga namjerava sklopiti podugovor.
Vidi prethodni tekst.
Etape
10/07/2015 00:00
02/09/2015 23:59
Nije dostupno
Nije dostupno
09/09/2015 12:00
11/09/2015 00:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2015/S 131-239895 Poziv na nadmetanje 10/07/2015 00:00