Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Attention : l'Annexe 3 - Formulaire 6 a été modifiée et un nouveau document a été publié en remplacement. Le délai de soumission des offres est prolongé en conséquence jusqu'au 12/09/2022, 16:00. Merci.
Antraštė:
Techninės ir elektros įrangos patikros
Perkančioji organizacija:
European Court of Auditors (ECA)
TED publikavimo data:
13/06/2022
Pasiūlymų priėmimo terminas:
12/09/2022
Būsena:
Užbaigta
Informacija
AO 797
Techninės ir elektros įrangos patikros
Paslaugos, kurios turi būti vykdomos pagal šią sutartį, yra skirtos kontroliuoti techninius ir elektros įrenginius Europos Audito Rūmų užimamuose pastatuose, kaip apibrėžta specifikacijų A priede.Techninės ir elektros įrangos patikros yra suskirstytos į dvi programas:a) I grupė – periodinės techninės ir elektros įrangos patikros; irb) II grupė – pagal Audito Rūmų specialų prašymą, be periodinių patikrų, atliekamos techninių ir elektros įrenginių vienkartinės patikros.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
Mažiausia kaina
71600000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71630000
71700000
Dalyvavimo sąlygos
Konkurso dalyviai turi pateikti įrodymų, kad turi teisinę ire reguliavimo kompetenciją įvykdyti sutartį ir vykdyti profesinę veiklą, reikalingą norint atlikti darbą, kuris yra šio kvietimo dalyvauti konkurse dalykas. Teisinių pajėgumų sąlygų reikalavimai yra šie:– konkurso dalyviai turi būti įrašyti į profesinį arba prekybos registrą, remiantis šalies, kurioje yra įsisteigęs konkurso dalyvis, galiojančių teisės aktų sąlygomis.
Konkurso dalyviai turi atitikti toliau nurodytus atrankos kriterijus, kad įrodytų, jog yra ekonomiškai ir finansiškai pajėgūs įvykdyti sutartį laikantis sutarties nuostatų, turint omenyje numatomą paslaugų kainą ir darbų apimtį. Ekonominių ir finansinių pajėgumų sąlygų reikalavimai yra šie:– turėti draudimo polisą, kuriuo būtų apdrausta profesinė rizika, susijusi su šioje sutartyje numatytomis paslaugomis. Konkurso dalyvis turi galėti pateikti įrodymus, kad yra apsidraudęs nuo bet kokios žalos, kurią Audito Rūmų pastatui, įrenginiams ir (arba) darbuotojams per visą sutarties vykdymo laikotarpį gali padaryti jo darbuotojai, bendri rangovai ir (arba) subrangovai.Jei dėl išimtinės priežasties, kurią Audito Rūmai laiko pagrįsta, konkurso dalyvis negali pateikti prašomų pažymų, jam leidžiama įrodyti savo finansinį pajėgumą bet kokiomis priemonėmis, kurias Audito Rūmai laiko tinkamomis.
Konkurso dalyviai turi atitikti toliau nurodytus atrankos kriterijus, įrodančius, jog jie turi pakankamų techninių ir profesinių pajėgumų įvykdyti sutartį laikantis sutarties nuostatų, atsižvelgiant į numatomą paslaugų kainą ir darbų apimtį.Techninių ir profesinių pajėgumų sąlygų reikalavimai yra šie:– rangovas turi būti gavęs Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje patvirtintos kontrolės įstaigos patvirtinimą sutartyje numatytoms techninėms sritims pagal 1996 m. gegužės 6 d. ministro potvarkį dėl kontrolės įstaigų įsikišimo į Darbo ir kasyklų inspekcijos (ITM) įgaliojimų ir atsakomybės sritį. Kitoje ES šalyje registruotiems konkurso dalyviams konkurso procedūros metu galima pateikti lygiavertį patvirtinimą, išduotą šalyje, kurioje konkurso dalyvis yra registruotas. Tokiu atveju konkurso dalyvis turi gauti ITM (Darbo ir kasyklų inspekcijos) patvirtinimą ne vėliau kaip iki 2023 01 01 (sutarties įsigaliojimo data).– būti gavęs Aplinkos, klimato ir tvarios plėtros ministerijos patvirtinimą pagal 1993 m. balandžio mėn. 21 d. įstatymą dėl privačių ar valstybinių fizinių ar juridinių asmenų, išskyrus valstybę, patvirtinimo atlikti techninio tyrimo ir patikros užduotis aplinkos apsaugos srityje (A ir C sritys). Paraiškų teikėjams, kurie yra įregistruoti kitoje ES šalyje, lygiavertė licencija, išduota šalies, kurioje konkurso dalyvis yra įregistruotas, gali būti pateikta konkurso metu. Tokiu atveju Aplinkos, klimato ir tvarios plėtros ministerija turi patvirtinti konkurso dalyvį ne vėliau kaip iki 2023 01 01 (sutarties įsigaliojimo data).
Etapai
13/06/2022 00:00
12/09/2022 16:00
13/09/2022 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2022/S 174-488913
Klaidų ištaisymas
09/09/2022 00:00
2022/S 112-314134
Pranešimas apie sutartį
13/06/2022 00:00