Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Preliminarioji sutartis su keliais tiekėjais dėl tyrimų ir kitų pagalbinių pasla...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
TED publikavimo data:
18/10/2012
Pasiūlymų priėmimo terminas:
30/11/2012
Būsena:
Užbaigta
Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima
Informacija
ENTR/172/PP/2012/FC.
Preliminarioji sutartis su keliais tiekėjais dėl tyrimų ir kitų pagalbinių paslaugų, susijusių su poveikio nustatymu ir įvertinimu, pirkimo.
Tikslios užduotys bus nurodytos paslaugų prašymuose, pateiktuose pagal kiekvieną dalį siekiant sudaryti konkrečias sutartis. Dėl poveikio nustatymo paslaugų specialios užduotys apims (bendrai ar dalimis) darbus, kurie aprašyti Komisijos poveikio vertinimo gairėse, prieduose ir veiklos gairėse (ypač veiklos gairėse dėl „konkurencingumo užtikrinimo“). Temos daugiausia bus susijusios su iniciatyvomis, kurios svarbios ES įmonėms, pramonės sektoriams ir vidinei prekių rinkai. Žr. http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/competitiveness-proofing/index_en.htm Dėl vertinimo specialios užduotys apims įvairaus tipo tyrimus ir paslaugas, kad būtų įvertintas ES veiklos rūšių, taip pat atskirų priemonių, sektorinės politikos* ir išlaidų programų, svarbumas, veiksmingumas, efektyvumas, naudingumas ir tvarumas. * Žr. tinkamumo patikrinimą COM(2010) 543 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_brUžduotys dažniausiai bus užbaigiamos pateikiant ataskaitą, parengtą pagal konkrečioje sutartyje nustatytas technines specifikacijas. Darbai taip pat gali apimti Komisijai teikiamą pagalbą konsultuojant suinteresuotąsias šalis arba organizuojant praktinius seminarus, konferencijas ir seminarus poveikio vertinimo temomis. Su tokio tipo paslauga susijusios užduotys gali apimti informacinių / diskusinių dokumentų parengimą, prezentacijų ir mokymų teikimą, taip pat rezultatų suvestinių ataskaitų rengimą.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
18/10/2012 00:00
30/11/2012 23:59
30/11/2012 23:59
07/12/2012 00:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Pramonės produktams ir paslaugų sektoriams daromo poveikio vertinimas
Ši dalis daugiausia bus susijusi su galimu ES priemonių poveikiu ekonominei veiklai sektoriaus lygiu ar bendrai. Konkretus tikslas bus išanalizuoti, kaip ES priemonės veikia susijusio (-ių) sektoriaus (-ių) struktūrą, konkurencingumą ir augimo potencialą. Tai gali apimti poveikį inovacijoms, nagrinėjant tokius lemiamus veiksnius, kaip inovacijų sąnaudos, finansavimo galimybės ir rinkos veiksniai (neužtikrinta naujų prekių ir paslaugų paklausa).
Serija 2
Įmonėms daromo poveikio vertinimas
Ši dalis daugiausia bus susijusi su ES iniciatyvų poveikiu įmonėms, jų elgsena ir atsakomaisiais veiksmais į reglamentacinius pokyčius. Be kita ko, reikės surinkti mikroduomenis iš įmonių tyrimų ar įmonių lygiu naudojamos duomenų bazės ir, jei reikia, panaudoti teorinius ir ekonometrinius modelius. Tai padės, pavyzdžiui, įvertinti pokyčius, padarytus reglamentavimo sąnaudų lygio ar iniciatyvų siekiant sukurti ir plėsti verslo įmones struktūros srityje. Rezultatais galėtų būti remiamasi kuriant politiką, kurios tikslas – skatinti verslininkystę.
Serija 3
ES įmonių ir pramonės politikos naudos ir sąnaudų analizė
Ši dalis daugiausia bus naudojama siekiant įvertinti ES įmonių ir pramonės politikos ir iniciatyvų naudą ir sąnaudas. Be kita ko, būtų galima suteikti kokybinių ir kiekybinių duomenų, kai dėl rinkos kainų nebuvimo yra sunku atlikti įvertinimą pinigais (pvz., poveikis sveikatai ir žmonių gyvybei bei aplinkai). Gali reikėti taikyti metodus, grindžiamus nustatytais prioritetais (pvz., kontingento vertinimas) arba pasirinktais prioritetais (pvz., hedoninis kainos nustatymas). Vadovaujantis sąlyginio įvertinimo metodu poveikio sveikatai dydis, pavyzdžiui, gali būti nustatomas apklausiant suinteresuotąsias šalis apie tai, kokią pinigų sumą jie sutiktų sumokėti, kad nepatirtų neigiamo poveikio sveikatai, arba kokios pinigų sumos jiems reikėtų, kad jiems būtų atlyginta už neigiamą poveikį sveikatai. Siekiant gauti vertingų rezultatų, tokios apklausos turi būti atliktos laikantis labai griežtų sąlygų, kurios pateiktos susijusioje literatūroje, ir turi būti atliktos jų statistinės analizės.Vadovaujantis hedoninių kainų metodu poveikio sveikatai dydis, pavyzdžiui, gali būti nustatytas netiesiogiai atsižvelgiant į susijusią rinką, pvz., rizikingų ir nerizikingų darbų atlyginimų skirtumas leidžia nustatyti rizikos kainą ir tokiu būdu potencialaus sveikatos pablogėjimo kainą.
Serija 4
ES programų, teisės aktų, politikos ir kitos veiklos įvertinimas
Ši dalis susijusi su vertinimo paslaugomis, kurios bus teikiamos tuo metu, kai bus vykdoma Komisijos veikla ar Europos Sąjungos politika Pramonės ir įmonių GD srityje arba kai ji bus įvykdyta. Visų pirma joje numatytas programų, politikos ir teisinių priemonių vertinimas. 4 dalies užduotys bus užbaigtos pristačius vertinimo ataskaitą, kuri bus parengta vadovaujantis šiai užduočiai paskirtos tarnybos pateiktomis specifikacijomis laikantis objektyvumo, patikimumo ir įrodymais grindžiamo vertinimo principų.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2012/S 201-329627
Pranešimas apie sutartį
18/10/2012 00:00