Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Parama politikai dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (4 dalys)
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
TED publikavimo data:
29/12/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
25/02/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Parama politikai dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (4 dalys)
Siekiant sėkmingai įgyvendinti Reglamentą (ES) Nr. 517/2014, svarbu pasirašyti sutartį dėl 2 dalies įgyvendinimo ateityje. Taip pat tarptautinėms deryboms reikia techninės informacijos ir būtina atlikti informavimą apie mūsų politiką (1 dalis). Reikia sklandžiai laipsniškai mažinti šių dujų kiekį ir sekti, kokį poveikį tai daro rinkai (3 dalis). Norėdami įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal Reglamento 21 straipsnio 2 ir 4 punktus, pagal kuriuos reikalaujama teikti ataskaitas dėl hidrofluorangliavandenilių prieinamumo ir alternatyvų SF6 naudoti skirstomiesiems įrenginiams prižiūrėti, taip pat alternatyvas, kurios galėtų pakeisti hidrofluorangliavandenilius blokų oro kondicionavimo sistemose, svarbu įgyvendinti 4 dalį.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1 Tarptautiniai fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų / ozono sluoksnį ardančių medžiagų klausimai ir platinimas Bendri šios dalies tikslai yra užtikrinti pakankamą techninę paramą derybų metu tarptautiniuose susitikimuose, rengiamuose pagal Monrealio protokolą, ir remti Klimato politikos generalinį direktoratą jam vykdant informavimo veiklą, ypač apie mažą visuotinio atšilimo potencialą turinčias alternatyvas, politikos variantus ir scenarijus, įskaitant tarptautiniu lygiu.
Serija 2 Vidaus parama Bendrasis uždavinys – remti Klimato politikos GD, įgyvendinantį (naują) fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnio apsaugos politiką. Šio konkurso konkretūs uždaviniai – gauti:— paramą šalyje įgyvendinant fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentą, ypač dėl hidrofluorangliavandenilių registro, ataskaitų teikimo, kvotų, pagalbos tarnybų bendrovėms ir atitikties problemų,— paramą vykdant Ozono reglamento nukrypti leidžiančių nuostatų prašymo analizę.
Serija 3 Hidrofluorangliavandenilių kainos ir laipsniško mažinimo stebėsena Bendras tikslas – analizuoti hidrofluorangliavandenilių ir alternatyviųjų technologijų, skirtų vidiniam Klimato politikos GD naudojimui, pasiūlos ir paklausos rinkos ir ekonominius aspektus, prisidedančius prie Reglamento (ES) Nr. 517/2014 poveikio stebėsenos.Šios sutarties specifiniai tikslai:— stebėti ir analizuoti rinkos ir hidrofluorangliavandenilių kainos kitimą pasaulinėje ir ES rinkose,— vertinti kvotų sistemos funkcionavimą ir poveikį,— analizuoti laipsniško mažinimo poveikį susijusių sektorių inovacijoms,— įvertinti nelegalios prekybos dydį ir jei įmanoma, nustatyti reikalavimų neatitinkančias įmones.
Serija 4 Ataskaitos dėl SF6 ir blokų oro kondicionavimo sistemų Bendras tikslas – rinkti, įskaitant ES plačiai vykdomus tyrimus ir konsultuojantis su suinteresuotosiomis šalimis, ir analizuoti informaciją apie paramą Komisijai rengiant vertinimo ataskaitas apie skirstomuosius įrenginius ir blokų oro kondicionavimo sistemas, kaip minėta pirmiau. Be to, konsultantai turėtų pateikti tolesnės ES politikos plėtros šiose srityse rekomendacijas.Šio konkurso konkretūs uždaviniai:apžvelgti atitinkamas esamas alternatyvas ir vykdomą mokslinių tyrimų bei plėtros veiklą šiuose Europos Sąjungos sektoriuose;įvertinti turimų alternatyvų ES rinkos potencialą pagal 4 kriterijus: išlaidų efektyvumas, techninė galimybė įgyvendinti, energijos vartojimo efektyvumas ir patikimumas;pateikti tolesnės ES politikos plėtros šiose srityse rekomendacijas.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2018/S 250-576682 Pranešimas apie sutartį 29/12/2018 00:00