Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Konsultacinės paslaugos infrastruktūros valdymo ir nekilnojamojo turto klausimai...
Perkančioji organizacija:
European Investment Bank (EIB)
TED publikavimo data:
18/10/2019
Pasiūlymų priėmimo terminas:
10/12/2019
Būsena:
Užbaigta
Informacija
1574
Konsultacinės paslaugos infrastruktūros valdymo ir nekilnojamojo turto klausimais
Šio kvietimo teikti pasiūlymus tikslas yra įsigyti infrastruktūros valdymo eksperto ir nekilnojamojo turto eksperto išorės konsultacines ir patariamąsias paslaugas; patariamosiomis ir konsultacinėmis sutartimis, sudarytomis su išorės teikėjais po šio kvietimo teikti pasiūlymus, turi būti siekiama užtikrinti, kad pastatų valdymo biuro padalinys (buildings management office division, BMO) kuo efektyviau teiktų paramą ir kurtų pridėtinę vertę infrastruktūros aptarnavimui, kurį bendrai teikia pastato ir logistikos departamentas (building and logistics department, BLD).Kitaip tariant, konsultacinėmis ir patariamosiomis sutartimis, dėl kurių skelbiama ši pirkimo procedūra, padės BMO pasiekti savo misijos tikslą ir gerinti BLD veiklą, kaip EIB vidaus infrastruktūros valdytojo paslaugų teikėjo.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
Preliminarioji sutartis
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
71315200
Dalyvavimo sąlygos
Reikalavimas kiekvienai daliai:— konkurso dalyvis turi įrodyti, kad yra užregistravęs profesinę veiklą pagal nacionalinę teisę.Atitinkamus įrodymus (kiekvienai daliai) reikia pristatyti, kaip nurodyta toliau:— registracijos atitinkamuose prekybos ar profesiniuose registruose įmonės įsteigimo šalyje pažymėjimas. Jeigu dėl priežasčių, susijusių su jo įstatais ar juridiniu statusu, konkurso dalyvis neprivalo ar jam neleidžiama registruotis minėtame registre, priimtinu įrodymu EIB laikys deklaraciją su priesaika ar pažymėjimą, narystę specialioje organizacijoje, specialų įgaliojimą ar registraciją PVM registre.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
18/10/2019 00:00
10/12/2019 15:00
11/12/2019 15:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Infrastruktūros valdymo metodas ir strategija
Infrastruktūros valdymo paslaugų teikimas Europos investicijų banke yra perkamas iš išorės veiklos lygiu, o valdymo strateginių sprendimų priėmimas ir projektavimas vykdomas banko viduje. Ši dalis yra susijusi su patariamosiomis ir konsultacinėmis paslaugomis, kurios skirtos BMO padaliniui, siekiant užtikrinti strategiškai suderinti EIB pirminę (esminę) bankininkystės veiklą ir infrastruktūros pasaugas.Šios paslaugos turi būti teikiamos atsižvelgiant į EIB kaip vieneto misijas ir tikslus. EIB yra Liuksemburge įsikūręs ES bankas / daugiašalė skolinimo institucija; visos ES valstybės narės įstojusios į ES tampa akcininkėmis (EIB yra vienintelis bankas, priklausantis Europos Sąjungos valstybėms narėms ir atstovaujantis jų interesams).Teikiant paslaugas šiai daliai paslaugų teikėjas turi neatsilikti nuo EIB pradinės veiklos (t. y. nuo bendro konteksto, pvz., Europos Sąjungos ir bendrai kitų tarptautinių finansinių institucijų, kas yra ypatingai svarbu) ir taip pat nuo infrastruktūros valdymo gerosios praktikos, turi būti pasirengęs nustatyti būtinas sąsajas tarp esminės veiklos strategijos ir pagalbinės veiklos / infrastruktūros paslaugų (pvz., strateginis tikslo suderinimas).
Serija 2
Infrastruktūros paslaugų pirkimo konsultacinės paslaugos
Infrastruktūros paslaugų teikimas EIB yra svarbus iš išorės perkamas komponentas. Bendras šios dalies tikslas yra užtikrinti, kad vykdydamas pirkimo procesą pagal ES pirkimo procedūras ir EIB vidaus taisykles (EIB pirkimai vykdomas vadovaujantis EIB įmonių ir techninės pagalbos įsigijimo vadovu, kuris daugiausiai paremtas Direktyva 2014/24/ES) EIB gaus didžiausią vertę už pinigus.Ši dalis yra susijusi su konsultacijų paslaugomis, kuriomis siekiama remti BMO padalinį visą pirkimo procedūros laiką:— nuo įsigijimo metodo apibrėžimo (pvz., suskirstymas dalimis, apimtis, terminas, didžiausia kaina),— iki specifinių reikalavimų nustatymo kiekvienam konkrečiam pirkimo procesui (po kurio bus sudaromos tikslios paslaugų lygio sutartys ir nustatomi atitinkami pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, leidžiantys stebėti, kaip teikiamos infrastruktūros paslaugos),— specifinė parama, kurios reikės procedūroms, susijusioms su derybomis ar dialogu su kandidatais ir konkurso dalyviais,— iki pat sutarties pasirašymo.Be to, įgyvendinant 2 dalį reikės teikti kokybiškus patarimus dėl to, ar infrastruktūros paslaugos yra susijusios su visais verslo poreikiais, nustatytais infrastruktūros valdymo strategijoje ir ar jos teikiamos vadovaujantis geriausia patirtimi, esant poreikiui vykdyti palyginamąją analizę, taip pat teikti būtinas įžvalgas siekiant palengvinti plėtojimą ir išsamiai apibūdinti taktinį lygmenį, užtikrinti, kad visi strateginiai sprendimai ar pokyčiai būtų vykdomi veiklos lygmeniu.
Serija 3
Infrastruktūros paslaugų teikimas ir universalieji klausimai, konsultacijos ir paramos paslaugos
Ši dalis yra susijusi su parama BMO padaliniui daugiausiai sutarčių vykdymo / įgyvendinimo etape ir bendrai teikiant paslaugas galutiniams vartotojams, taip pat ja siekiama užtikrinti, kad realiai teikiant infrastruktūros paslaugas bus pasiektas reikiamas efektyvumas ir našumas, nepaisant to, ar jos teikiamos viduje ar perkamos iš išorės. Šiame kontekste planavimo, stebėsenos ir kontrolės etapai turi būti vykdomi pagal šią dalį.Pagal šią dalį taip pat reikės teikti kitas universalias paslaugas visame BLD, teikti paramą BMO padaliniui, susijusias su plačia horizontaliąją politika, pavyzdžiui, kokybės sistema ir aplinkos apsaugos užtikrinimo sistema (apibrėžimas, įgyvendinimas, auditas, kontrolė ir nuolatinis tobulinimas). Ši dalis taip pat apima ataskaitų teikimą ir dokumentų valdymą.
Serija 4
Konsultacijų ir paramos paslaugos nekilnojamojo turto klausimais
EIB reikalauja vykdyti specifines misijas EIB remti valdant jo nekilnojamojo turto portfelį; vykdant kiekvieną misiją ar užduotį reikia atsižvelgti į specifinius EIB poreikius, taip pat šalies veiksnius ir rinkos aplinką; šios dalies užduotys:(a) nekilnojamojo turto portfelio valdymas ir konsultacinės paslaugos;(b) sandorių valdymo paslaugos (standartinės paslaugos);(c) projektų valdymas, erdvės planavimas ir valdymas.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2019/S 202-490017
Pranešimas apie sutartį
18/10/2019 00:00