Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Mokslinė ir techninė pagalba įgyvendinant kelis cheminių produktų teisės aktus: ...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TED publikavimo data:
28/04/2015
Pasiūlymų priėmimo terminas:
10/06/2015
Būsena:
Užbaigta
Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima
Informacija
ENV.A.3/FRA/2015/0010.
Mokslinė ir techninė pagalba įgyvendinant kelis cheminių produktų teisės aktus: - 18.12.2006 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir...
Sutarties tikslas – remti Europos Komisiją įgyvendinant kelis cheminių produktų teisės aktus:— 18.12.2006 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.— 16.12.2008 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,— 29.4.2004 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantį Direktyvą 79/117/EEB,— 4.7.2012 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Netaikytina
Etapai
28/04/2015 00:00
Netaikytina
10/06/2015 16:00
24/06/2015 00:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2015/S 082-144991 Pranešimas apie sutartį 28/04/2015 00:00