Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Nacionalinės proceso teisės ir praktikos vertinimo tyrimas jų poveikio laisvajam...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
TED publikavimo data:
02/06/2015
Pasiūlymų priėmimo terminas:
01/09/2015
Būsena:
Užbaigta
Informacija
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Nacionalinės proceso teisės ir praktikos vertinimo tyrimas jų poveikio laisvajam teismo sprendimų judėjimui ir procedūrinės vartotojų apsaugos pagal ES vartotojų apsaugos teisę lygiavertiškumui ir efektyvumui atžvilgiu.
Tyrimas turi 2 atskirus tikslus:1) išnagrinėti nacionalinės proceso teisės poveikį laisvam teismo sprendimų judėjimui nustatant, ar esami nacionalinių procedūrinių taisyklių skirtumai trukdo įgyvendinti laisvo teismo sprendimų judėjimo tikslą, ypač kenkiant pasitikėjimui tarp valstybių narių teisingumo sistemų, ir kokiu mastu. Tyrime tai turėtų būti išanalizuota Europos civilinio teisingumo priemonių pagrindu tolesnio jų pripažinimo ir įgaliojimo skatinimo kontekste, turint omenyje pagrindinę prieigos prie teisingumo teisę ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.Todėl tyrime turėtų būti išanalizuotos galimybės sustiprinti abipusį pasitikėjimą, grindžiamą minėtu įvertinimu, remiamą teisinių ir ekonominių argumentų, turint politinį tikslą užtikrinti sklandų esamų teisminio bendradarbiavimo civiliniais ir komerciniais klausimais priemonių veikimą bei bet kokį tolesnį šio bendradarbiavimo stiprinimą ar intensyvinimą siekiant sukurti autentišką Europos teisingumo sritį. Analizėje ir išvadose turi būti atidžiai įvertinti teigiami ir neigiami kiekvieno pasiūlyto sprendimo aspektai;2) įvertinti, ar nacionaline proceso teise ir praktika užtikrinama ES vartotojų teisių procedūrinė apsauga ir kokiu mastu bei ar šios taisyklės ir praktika atitinka reikalavimus, atsiradusius iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, susijusių su efektyvumo ir lygiavertiškumo principais bei įsipareigojimu atlikti atitikties ES vartotojų apsaugos teisei įvertinimą pagal užimamas pareigas.Todėl, atsižvelgiant į valstybių narių procedūrinės autonomijos principą, tyrime turėtų būti nagrinėjami nacionaliniai įstatymai ir praktika bei renkami visi reikalingi įrodymai, susiję su ES vartotojų teises reguliuojančių sutarčių procedūrine apsauga. Tyrime ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ryšiui tarp skirtingų nacionalinių procedūrų aspektų, jie taip turėtų būti vertinami skirtingais procedūrų etapais. Šiame kontekste tyrime turėtų būti analizuojama, ar nacionalinės procedūrinės sistemos atitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teismų praktikos reikalavimus. Tyrime taip pat turėtų būti pateiktos nacionalinių įstatymų ir praktikos vertinimo išvados bei vystomos galimybės stiprinti ES vartotojų teises reguliuojančių sutarčių apsaugą. Analizėje ir išvadose turėtų būti atidžiai įvertinti teigiami ir neigiami kiekvieno pasiūlyto sprendimo aspektai.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
Netaikytina
Dalyvavimo sąlygos
žr. konkurso specifikacijas.
siekdami įrodyti savo ekonominius ir finansinius pajėgumus, konkurso dalyviai (t. y. bendro pasiūlymo atveju – bendri visų konsorciumo narių ir nurodytų subrangovų pajėgumai) turi parodyti, kad jų metinė bendra apyvarta viršija 300 000 EUR (pastarųjų 3 metų vidurkis).Reikia pateikti šiuos įrodymus:— pastarųjų 3 metų užpildytą „supaprastintą balansą“ bei „supaprastintą pelno ir nuostolio ataskaitą“ (turi būti užpildytas 2 priedas),— pastarųjų 3 metų, kurių sąskaitos uždarytos, pelno ir nuostolio ataskaitos bei balanso kopiją,— jei ji nepateikiama, reikia pateikti atitinkamas bankų ataskaitas,— jeigu taikoma, profesinės rizikos civilinės atsakomybės draudimą.Jeigu dėl kokios nors išskirtinės priežasties, kurią perkančioji organizacija laiko pateisinama, konkurso dalyvis negali pateikti vieno ar kito minėto dokumento, jis gali įrodyti savo ekonominius ir finansinius pajėgumus kitu dokumentu, kurį perkančioji organizacija laiko tinkamu. Bet kuriuo atveju pasiūlyme reikia informuoti perkančiąją organizaciją apie išskirtinę priežastį ir ją pagrįsti. Komisija pasilieka teisę paprašyti pateikti bet kokį kitą dokumentą, kuris leistų jai patikrinti konkurso dalyvio ekonominius ir finansinius pajėgumus.
Žr. pirmiau pateiktą informaciją.
a) Su konkurso dalyviais susiję kriterijai:Konkurso dalyviai (jei teikiamas bendras pasiūlymas, bendri visų konkurso dalyvių ir nurodytų subrangovų pajėgumai) privalo atitikti šiuos kriterijus:— konkurso dalyvis privalo įrodyti patirtį vartotojų apsaugos teisės ir civilinės proceso teisės bei Europos privatinės tarptautinės ir proceso teisės srityje,— konkurso dalyvis privalo įrodyti darbo visomis 28 valstybių narių oficialiosiomis kalbomis patirtį,— konkurso dalyvis privalo įrodyti pajėgumus rengti ataskaitas anglų ir prancūzų kalbomis,— konkurso dalyvis privalo įrodyti, kad turi patirties apklausų technikos, duomenų surinkimo, statistinės analizės ir ataskaitų bei rekomendacijų rengimo srityse.b) Su paslaugą teikiančia darbo grupe susiję kriterijai:Paslaugą teikianti darbo grupė turi apimti bent šiuos profilius:Projekto vadovas: bent 5 metų patirtis projektų valdymo srityje, įskaitant projektų pristatymo priežiūrą, suteiktos paslaugos kokybės kontrolę, orientavimosi į klientą ir konfliktų sprendimo patirtį panašios apimties projektuose, bei bent 10 asmenų darbo grupės valdymo patirtį.Kalbos kokybės patikrinimas: bent 1 darbo grupės narys turi mokėti anglų kalbą kaip gimtąją.Vartotojų apsaugos teisės, civilinės proceso teisės ir privatinės tarptautinės teisės ekspertai: pasiūlyme rangovas turėtų pasiūlyti ekspertų, galinčių atlikti sudėtingą teisinę analizę, darbo grupę. Pasiūlyti ekspertai turėtų turėti universitetinius laipsnius ir bent 5 metų teisinę patirtį. Darbo grupėje turėtų būti ekspertų, turinčių atitinkamos patirties vartotojų apsaugos teisės, civilinių procedūrų (įskaitant Europos procedūras) ir privatinės tarptautinės teisės srityse bei išsamių žinių apie valstybių narių, kurias jie analizuos, nacionalines teisines sistemas.Duomenų rinkimo ir analizės darbo grupė: darbo grupėje turėtų būti tyrėjų, turinčių universitetinį laipsnį bei bent 2 metų teisinių duomenų rinkimo ir analizės patirtį.Įrodytos bendros visų ES oficialiųjų kalbų žinios.Jei pasiūlymą teikia keli paslaugos teikėjai (subrangovai), jie kartu privalo turėti įgytą profesinę bei techninę kompetenciją, reikalingą jiems paskirtoms užduotims vykdyti.c) Įrodymai:Siekiant atitikti pirmiau išvardytus kriterijus turėtų būti pateikti šie įrodymai:1. Kartu su pasiūlymais konkurso dalyviai turi pristatyti išsamų kiekvieno darbuotojo, atsakingo už darbų vykdymą, gyvenimo aprašymą, įskaitant informaciją apie jo išsilavinimą, įgytus mokslinius laipsnius, gautus diplomus, profesinę patirtį, tiriamąjį darbą, publikacijas ir lingvistinius gebėjimus. Pageidautina, kad teikiami gyvenimo aprašymai būtų parengti vadovaujantis 11.3.2002 Komisijos rekomendacija, t. y. pagal bendrąjį gyvenimo aprašymams (CV) taikomą Europos formatą, paskelbtą 22.3.2002 OL L 79, p. 66.2. Per pastaruosius 5 metus suteiktų tokios pat rūšies pagrindinių paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos sumos, datos ir viešieji ar privatieji paslaugų gavėjai (privaloma pateikti valstybinių institucijų ar privačių klientų išduotas arba pasirašytas pažymas, o jeigu jų pateikti nėra galimybės, paslaugų teikėjas tiesiog turi jas deklaruoti).3. Sutarties dalis, kurią paslaugos teikėjas ketina perleisti subrangos būdu.
Žr. pirmiau pateiktą informaciją.
Etapai
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2015/S 104-188196
Pranešimas apie sutartį
02/06/2015 00:00