Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Bandomasis projektas – romų pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimas ir jos da...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
TED publikavimo data:
10/07/2015
Pasiūlymų priėmimo terminas:
09/09/2015
Būsena:
Užbaigta
Informacija
JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150.
Bandomasis projektas – romų pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimas ir jos dalyvavimo stebint nacionalines romų integracijos strategijas stiprinimas.
Šio bandomojo projekto tikslai – padėti ugdyti ir stiprinti vietos romų pilietinės visuomenės gebėjimus bei kurti stebėsenos mechanizmą, susijusį su romų integracija ir įtrauktimi 27 ES valstybėse narėse (Malta neįtraukta).Pagal projektą ypač numatyta rengti ir platinti „šešėlines ataskaitas“, kai pilietinė visuomenė arba NVO koalicijos galėtų papildyti valstybių narių pateiktas ataskaitas dėl jų nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimo arba pristatyti alternatyvią informaciją ir duomenis. Stebėsena turi būti orientuota į strategijų įgyvendinimą vietoje 4 pagrindinėse srityse (užimtumo, švietimo, būsto ir sveikatos), kovos su diskriminacija ir lyčių lygybės srityse ir taip pat turi būti teikiama informacija apie pilietinės visuomenės dalyvavimo lygį, ES lėšų naudojimą ir romų įtraukties priemonių integravimą į visuomenės švietimo, užimtumo, sveikatos ir būstų politiką.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
Netaikytina
Dalyvavimo sąlygos
žr. pirkimo specifikacijas.
siekdami įrodyti savo finansinius ir ekonominius pajėgumus, konkurso dalyviai (t. y. bendro pasiūlymo atveju – bendri visų konsorciumo narių ir nurodytų subrangovų pajėgumai) turi parodyti, kad jų metinė bendra apyvarta viršija 300 000 EUR (pastarųjų 3 metų vidurkis).Reikia pateikti šiuos įrodymus:— pastarųjų 3 metų užpildytą „Supaprastintą balansą“ ir „Supaprastintą pelno ir nuostolio ataskaitą“ (turi būti užpildytas 3 priedas),— pastarųjų 3 metų, kurių sąskaitos uždarytos, pelno ir nuostolio ataskaitos bei balanso kopiją,— jeigu ji nepateikiama, reikia pateikti atitinkamas bankų ataskaitas,— jeigu taikoma, profesinės rizikos civilinės atsakomybės draudimą.Jeigu dėl kokios nors išskirtinės priežasties, kurią perkančioji organizacija laiko pateisinama, konkurso dalyvis negali pateikti 1 ar kito minėto dokumento, jis gali įrodyti savo ekonominius ir finansinius pajėgumus kitu dokumentu, kurį perkančioji organizacija laiko tinkamu. Bet kuriuo atveju pasiūlyme reikia informuoti perkančiąją organizaciją apie išskirtinę priežastį ir ją pagrįsti. Komisija turi teisę paprašyti pateikti bet kokį kitą dokumentą, kuris leistų jai patikrinti konkurso dalyvio ekonominius ir finansinius pajėgumus.
žr. pirmiau pateiktą informaciją.
Konkurso dalyvio profesiniai ir techniniai pajėgumai bus vertinami remiantis organizacijos schema, paaiškinančia kiekvieno atskiro asmens, kurį siūlo konkurso dalyvis, užduotis. Konkurso dalyvis turės parodyti, kad jis turi būtinos kompetencijos pagrindinėse toliau aprašytose srityse, siekdamas įvykdyti minėtus uždavinius.Grupė turi atitikti bent šiuos kriterijus:— bent 1 grupės narys turi turėti įrodomą bent 5 metų darbo su pilietine visuomene romų integracijos srityje patirtį,— bent 6 grupės nariai turėtų būti paskirti ekspertais, kurie bendrai turėtų atitinkamos patirties švietimo, užimtumo, sveikatos, būsto, kovos su diskriminacija / priešiškumo romams srityse. Reikalavimas šiems ekspertams – speciali patirtis politikos, skirtos romų integracijai arba marginalizuotoms bendruomenėms remti, srityje ir šalių, kuriose gyvena didžiausios romų bendruomenės ir (arba) susiduriama su didžiausiais iššūkiais, labai geras vietos situacijos išmanymas,— bent 1 darbo grupės narys turėtų turėti atitinkamos ir įrodomos NVO tinklų koordinavimo bei tarpusavio mokymosi ir bendradarbiavimo rėmimo patirties,— bent 1 darbo grupės narys turėtų turėti atitinkamos visos Europos auditorijai skirtų ataskaitų rengimo patirties.Asmuo, paskirtas sutarties koordinatoriumi ar projektų vadovu, turi:— įrodyti, kad yra pajėgus atlikti koordinavimo ir administravimo užduotis, susijusias su sutarčių ir projektų organizavimu ir valdymu Europos lygmeniu.Darbo grupės nariams kartu taikomi šie atrankos kriterijai:a) įrodomas gebėjimas atlikti koordinavimo ir administravimo užduotis, susijusias su sutarčių ir projektų organizavimu ir valdymu Europos lygmeniu;b) įrodomas gebėjimas sudaryti tinkamą organizacinę struktūrą visoms susijusioms užduotims, įskaitant visas logistines užduotis, atlikti;c) gebėjimas sušaukti reikalingus ekspertus dirbti su NVO visoje ES, teikiant pirmenybę šalims, kuriose gyvena didžiausios romų bendruomenės ir (arba) susiduriama su didžiausiais iššūkiais;d) labai geras anglų ir bent šalių, kuriose gyvena didžiausios romų bendruomenės ir (arba) susiduriama su didžiausiais iššūkiais, nacionalinių kalbų mokėjimas siekiant palengvinti bendravimą su Komisija ir nacionaliniu lygmeniu;e) tvirti planavimo ir organizaciniai įgūdžiai ir gebėjimas rengti posėdžius.Jei pasiūlymą teikia keli paslaugos teikėjai / subrangovai, jie kartu privalo turėti įgytą profesinę bei techninę kompetenciją, reikalingą jiems paskirtoms užduotims vykdyti.Įrodymai:Siekiant atitikti pirmiau išvardytus kriterijus turėtų būti pateikti šie įrodymai:1. Kartu su pasiūlymu konkurso dalyviai turi pristatyti išsamų kiekvieno grupės nario / eksperto, atsakingo už darbo vykdymą, išsamų gyvenimo aprašymą, įskaitant informaciją apie jo išsilavinimą, įgytus mokslinius laipsnius, gautus diplomus, profesinę patirtį, mokslinį darbą, publikacijas ir kalbinius gebėjimus. Pageidautina, kad teikiami gyvenimo aprašymai (CV) būtų parengti vadovaujantis 11.3.2002 Komisijos rekomendacija dėl bendrojo gyvenimo aprašymams taikomo Europos formato, 22.3.2002 OL L 79, p. 66.2. Sutarties dalis, kurią paslaugos teikėjas ketina perleisti subrangos būdu.
Žr. pirmiau pateiktą informaciją.
Etapai
10/07/2015 00:00
02/09/2015 23:59
Netaikytina
Netaikytina
09/09/2015 12:00
11/09/2015 00:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2015/S 131-239895 Pranešimas apie sutartį 10/07/2015 00:00