Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
EISI automatizētās tulkošanas rīki un resursi – SMART 2015/1091.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publicēšanas datums TED:
30/03/2016
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
23/05/2016
Statuss:
Slēgts
Informācija
SMART 2015/1091
EISI automatizētās tulkošanas rīki un resursi – SMART 2015/1091.
Ar šo uzaicinājumu uz konkursu īsteno Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) 2015. gada darba programmas pamatelementu, kas attiecas uz automatizēto tulkošanu. Uzaicinājumam uz konkursu ir 3 daļas ar šādiem mērķiem: — mašīntulkošanas (MT) sistēmu, vajadzīgo apstrādes moduļu un ar tiem saistīto pakalpojumu iegāde EISI automatizētās tulkošanas vajadzībām (1. daļa), — valodu resursu koordinēšanas un apkopošanas centienu padziļināšana un paplašināšana, tai skaitā ar to saistītais juridiskais un tehniskais darbs (valodu resursu repozitorija veidošana un intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) atbalsta un ieguves palīdzības dienesta nodrošināšana) (2. daļa), — papildu valodu resursu un ar tiem saistīto uzlabošanas/apstrādes pakalpojumu iegāde (3. daļa).
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
30/03/2016 00:00
23/05/2016 16:00
07/06/2016 14:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Atbalsts MT sistēmu, vajadzīgo apstrādes moduļu un ar tiem saistīto pakalpojumu iegādē EISI automatizētās tulkošanas vajadzībām
Šīs daļas ietvaros veicamo darbību īstermiņa mērķis ir sniegt atbalstu EISI automatizētās tulkošanas platformas izveidei paredzēto MT sistēmu, vajadzīgo apstrādes moduļu un ar tiem saistīto pakalpojumu iegādē. Darbuzņēmējs, īstenojot pasākumus, palīdzēs Eiropas Komisijai (EK) izvēlēties rīkus un pakalpojumus, ko tā iegādāsies izmantošanai EISI automatizētās tulkošanas pamatelementā. Šīs daļas ietvaros nav jāiegādājas MT sistēmas un apstrādes moduļi (tas neattiecas uz izvērtēšanā izmantojamo licenču iegādi), bet gan tie jāizvērtē reālās dzīves situācijās un jādokumentē izvērtēšanas rezultāts. Izvērtējamās sistēmas ir tādi rīki/pakalpojumi kā konkrētu valodu pāru un/vai jomu MT programmas/pakalpojumi, datu priekšapstrādes (terminoloģijas ieguves, korpusu attīrīšanas, tekstu savienošanas, valodu resursu datu kopu anonimizēšanas u. c.) rīki/pakalpojumi, rīki/pakalpojumi, ar ko novērtē valodu resursu atbilstību jomai, rīki/pakalpojumi, ar ko novērtē MT rezultātu kvalitāti, veic MT rezultātu pēcapstrādi vai izvēlas vislabāko MT programmu konkrētam tulkošanas pieprasījumam utt.
Daļa 2
Valodu resursu koordinēšanas un apkopošanas centienu padziļināšana un paplašināšana, tai skaitā ar to saistītais juridiskais un tehniskais darbs
2. daļas ietvaros veicamo darbību vispārējais mērķis ir pārvaldīt, uzturēt un koordinēt attiecīgos visu ES oficiālo valodu un EISI asociēto valstu valodu resursus, lai uzlabotu automatizētās tulkošanas sistēmu un risinājumu kvalitāti, aptvērumu un sniegumu pašreizējo un nākamo EISI digitālo pakalpojumu ietvaros. Tādējādi tiks arī palielināta informētība un sekmēta valodu resursu ieguve un pastāvīga apzināšana un apkopošana. Konkrētie mērķi cita starpā ir šādi: — izveidot un pārvaldīt valodu resursu repozitoriju, kurā tiks glabāti valodu resursi, kas nepieciešami EISI automatizētās tulkošanas platformas MT sistēmu trenēšanai, pielāgošanai un atbalstam, — izveidot un pārvaldīt ar valodu resursiem saistītu intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) atbalsta un ieguves palīdzības dienestu, kas apvienots ar valodu resursu repozitorija pārvaldību, — papildināt un turpināt valodu resursu koordinēšanas pasākumus, ko veic Eiropas valodu resursu koordinēšanas (European language resource coordination – ELRC) pakalpojumu līguma (SMART 2014/1074), kurš ir spēkā no 2015. gada aprīļa līdz 2017. gada aprīlim, ietvaros. Kontekstam – ELRC pakalpojumu līguma ietvaros veicamie izdevumi ir šādi: — uzlabot valodu resursu pieejamību un vienkāršot piekļuvi tiem; tas jo īpaši attiecas uz tiem resursiem, ko uzglabā/sagatavo publiskajā sektorā visos valdības līmeņos (valsts, reģionālajā, vietējā) ES dalībvalstīs un EISI asociētajās valstīs, — darboties kā valodu resursu novērošanas centram, pārlūkojot ES dalībvalstis un EISI asociētās valstis, lai apzinātu, kataloģizētu un dokumentētu valodu resursus, ko var izmantot automatizētajā tulkošanā, jo īpaši paralēlo tekstu korpusus, — sazināties ar valstu pārvaldēm un citām ieinteresētām personām (piem., attiecīgām NVO) un palielināt to informētību par valodu resursu, jo īpaši paralēlo tekstu korpusu, vērtību, un mudināt tās darīt tos pieejamus un piekļūstamus EISI automatizētajai tulkošanas platformai, — risināt juridiskos un komerciālos jautājumus, kas saistīti ar valodu resursiem (ar valodu resursu stāvokli no intelektuālā īpašuma aspekta, privātuma klasifikāciju un lietošanas nosacījumiem).
Daļa 3
Papildu valodu resursu un ar tiem saistīto uzlabošanas/apstrādes pakalpojumu iegāde
Šīs daļas ietvaros veicamais vispārējais uzdevums ir iegādāties papildu valodu resursus un ar tiem saistītos uzlabošanas/apstrādes pakalpojumus (piem., anonimizāciju) un nodrošināt tos EISI automatizētās tulkošanas platformas valodu resursu repozitorijam. Īstermiņa mērķis ir iegādāties augstas kvalitātes valodu resursus (paralēlos korpusus), par kuriem iegūtas IĪT, kuri ir visās EISI valodās un kuri attiecas uz aktuālām tēmām, kas saistītas ar EISI digitālo pakalpojumu infrastruktūrām (digital service infrastructure – DSI). Ilgtermiņa mērķis ir uzlabot un papildināt dalībvalstu valodu resursu kolekciju (ko koordinē 2. daļas ietvaros), lai panāktu pieņemamu automatizētās tulkošanas kvalitātes līmeni galvenajās EISI DSI jomās, kurās nepieciešamas daudzvalodu funkcijas.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2016/S 062-106287
Paziņojums par līgumu
30/03/2016 00:00