Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Daudzkārtējs pamatnolīgums par pētījumu un citu atbalsta pakalpojumu iepirkumu s...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publicēšanas datums TED:
18/10/2012
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
30/11/2012
Statuss:
Slēgts
Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama
Informācija
ENTR/172/PP/2012/FC.
Daudzkārtējs pamatnolīgums par pētījumu un citu atbalsta pakalpojumu iepirkumu saistībā ar ietekmes novērtējumiem un izvērtējumiem.
Konkrēti uzdevumi tiks noteikti pakalpojumu pieprasījumos, kas tiks izsniegti atbilstoši katrai daļai, lai noslēgtu konkrētus līgumus. Attiecībā uz pakalpojumiem, kas saistīti ar ietekmes novērtējumu, konkrētie uzdevumi ietvers (pilnībā vai daļēji) uzdevumus, kuri aprakstīti Komisijas ietekmes novērtējumu vadlīnijās, to pielikumos un rīcības vadlīnijās (jo īpaši rīcības vadlīnijās par "konkurētspējas pārbaudi"). Temati galvenokārt būs saistīti ar iniciatīvām, kas ietekmē ES uzņēmumus, rūpniecības nozares un iekšējo preču tirgu. Skatīt http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/competitiveness-proofing/index_en.htm Attiecībā uz izvērtējumiem īpašie uzdevumi aptvers dažādus pētījumu un pakalpojumu veidus ES pasākumu, tai skaitā atsevišķu pasākumu, nozares politiku* un izdevumu programmu, atbilstības, efektivitātes, iedarbības, lietderības un ilgtspējības izvērtēšanai. * Skatīt atbilstības pārbaudi dokumentā COM(2010) 543: http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_brUzdevumu noslēgumā parasti tiks sniegts ziņojums, kas sagatavots saskaņā ar konkrētajā līgumā noteiktajām tehniskajām specifikācijām. Darbs var ietvert arī palīdzību Komisijai ieinteresēto pušu konsultēšanā vai darbsemināru, konferenču un semināru organizēšanā saistībā ar ietekmes novērtējumu un izvērtējumu tematiem. Uzdevumi saistībā ar šādā veida pakalpojumiem var ietvert pamata/diskusiju dokumentu sagatavošanu, prezentāciju un apmācības sniegšanu, kā arī rezultātu kopsavilkuma ziņojumu sagatavošanu.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
18/10/2012 00:00
30/11/2012 23:59
30/11/2012 23:59
07/12/2012 00:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Ietekmes novērtējumi attiecībā uz rūpniecības produktiem un pakalpojumu nozarēm
Šajā daļā galvenokārt tiks apskatīta ES pasākumu iespējamā ietekme uz saimniecisko darbību nozares vai vispārējā līmenī. Konkrētāk, mērķis būs analizēt to, kā ES pasākumi ietekmē struktūru, konkurētspēju un ietekmētās(-o) nozares(-u) izaugsmes potenciālu. Tas var ietvert ietekmi uz inovāciju, ņemot vērā tādus noteicošos faktorus kā inovācijas izmaksas, finansējuma pieejamība un tirgus faktori (mainīgais pieprasījums pēc jaunām precēm un pakalpojumiem).
Daļa 2
Ietekmes novērtējums attiecībā uz uzņēmumiem
Šajā daļā galvenokārt tiks apskatīta ES iniciatīvu ietekme uz uzņēmumiem, to uzvedību un reakciju uz izmaiņām regulējumā. Tās ietvaros cita starpā būs nepieciešams apkopot uzņēmumu apsekojumu vai uzņēmumu līmeņa datubāzes mikrodatus un, ja nepieciešams, izmantot teorētiskus vai ekonometriskus modeļus. Piemēram, tas veicinātu izmaiņu novērtējumu ar regulējumu saistīto izmaksu līmenī vai uzņēmumu izveides un paplašināšanas stimulu struktūrā. Rezultāti varētu noderēt kā ieguldījums politiku izstrādē, lai veicinātu uzņēmējdarbību.
Daļa 3
ES uzņēmējdarbības un rūpniecības politiku izmaksu un ieguvumu analīze
Šī daļa galvenokārt tiks izmantota, lai novērtētu ES uzņēmējdarbības un rūpniecības politiku un iniciatīvu izmaksas un ieguvumus. Tās ietvaros cita starpā varētu tikt nodrošināti kvalitatīvi un kvantitatīvi dati attiecībā uz situācijām, kad tirgus cenu trūkuma dēļ monetizācija ir sarežģīta (piem., ietekme uz veselību un cilvēku dzīvi vai uz vidi). Tāpēc var būt nepieciešams izmantot tiešās izvēles metodes (piem., kontingenta vērtēšana) vai netiešās izvēles metodes (piem., hedoniskā novērtēšana). Saskaņā ar kontingenta vērtēšanas metodi, piemēram, ietekmes uz veselību vērtību var noteikt, jautājot ieinteresētajām pusēm, kādu naudas summu viņi būtu gatavi maksāt, lai netiktu radīta negatīva ietekme uz veselību, vai kāda naudas summa viņiem būtu jāsaņem kā kompensācija par negatīvo ietekmi uz veselību. Lai iegūtu derīgus rezultātus, šādi apsekojumi jāveic saskaņā ar ļoti stingriem nosacījumiem, kas ir aprakstīti attiecīgajā literatūrā, un tas pats attiecas uz to statistisko analīzi.Saskaņā ar hedonisko cenu metodi, piemēram, ietekmes uz veselību vērtību var noteikt netieši, novērtējot atbilstošo tirgu: piemēram, riskantu un drošu darbavietu algas atšķirība ļauj novērtēt riska vērtību un tādējādi iespējamā veselības kaitējuma vērtību.
Daļa 4
ES programmu, tiesību aktu, politiku un citu pasākumu izvērtējums
Šī daļa attiecas uz izvērtēšanas pakalpojumiem, kas tiek veikti Komisijas pasākumu vai Eiropas Savienības politiku īstenošanas laikā vai pēc to īstenošanas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD kompetences jomā. Tā galvenokārt ir paredzēta programmu, politiku un likumdošanas pasākumu izvērtēšanai. 4. daļā ietvertie uzdevumi tiks pabeigti līdz ar izvērtējuma ziņojuma iesniegšanu, kas sagatavots saskaņā ar darba uzdevumu, ko sniedz uzdevumu piešķirošais dienests, vienlaikus ievērojot objektivitātes, uzticamības un uz pierādījumiem balstīta novērtējuma principus.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2012/S 201-329627
Paziņojums par līgumu
18/10/2012 00:00