Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Eiropas pilsoņu iniciatīvas tiešsaistes sadarbības platformas pārvaldība
Līgumslēdzēja iestāde:
Secretariat General (SG)
Publicēšanas datums TED:
05/08/2019
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
24/09/2019
Statuss:
Slēgts
Informācija
PO-SG-A1-01-2019
Eiropas pilsoņu iniciatīvas tiešsaistes sadarbības platformas pārvaldība
Vispārējais tiešsaistes sadarbības platformas mērķis ir sniegt informāciju un atbalstu Eiropas pilsoņu iniciatīvu sagatavošanā un īstenošanā, veicināt diskusiju par tām un vispār par tematiem saistībā ar šo instrumentu. Foruma mērķis ir nodrošināt vietu, kurā pilsoņi varētu kopā apspriest un veidot savas iniciatīvas, veicināt sadarbību starp (potenciālajiem) organizētājiem, pilsoņiem un ekspertiem, un galu galā mērķis ir uzlabot Komisijai iesniedzamo reģistrācijas pieprasījumu kvalitāti (īpaša uzmanība tiek pievērsta sagatavošanas posmam, nevis īstenošanas posmam, kura laikā organizētāji var regulāri sazināties ar Komisiju).
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Publiskais līgums
Labākā cenas un kvalitātes attiecība
79140000
00
Dalības nosacījumi
pretendentiem (un – kopīga piedāvājuma gadījumā – katram grupas dalībniekam) un apakšuzņēmējiem, kuru spējas ir nepieciešamas atlases kritēriju izpildei, jāiesniedz godavārda apliecinājums (sk. pielikumu), kuru parakstījis un datējis pilnvarots pārstāvis un kurā norādīts, ka tie atbilst atlases kritērijiem, kas tiem piemērojami individuāli. Attiecībā uz kritērijiem, kas piemērojami pretendentam kopumā, pretendentam (atsevišķam pretendentam vai – kopīga piedāvājuma gadījumā – vadītājam) jāiesniedz godavārda apliecinājums, kurā norādīts, ka pretendents kopā ar visiem grupas dalībniekiem kopīga piedāvājuma gadījumā un kopā ar apakšuzņēmējiem, ja tādi ir, atbilst atlases kritērijiem; tiks veikts kopējsatbilstības novērtējums.Minētais apliecinājums ir daļa no apliecinājuma, kuru izmanto saistībā ar izslēgšanas kritērijiem (sk. 4.1) iedaļu), tāpēc katrai attiecīgajai personai jāiesniedz tikai 1 apliecinājums, kas aptver abus aspektus.Pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un pirms līguma parakstīšanas izraudzītajam pretendentam būs līgumslēdzējas iestādes noteiktā termiņā jāiesniedz turpmāk minētie pierādījumi. Kopīga piedāvājuma gadījumā šī prasība attiecas uz katru grupas dalībnieku, kā arī uz apakšuzņēmējiem, kuru spējas ir nepieciešamas atlases kritēriju izpildei.Pretendentam (vai – kopīga piedāvājuma gadījumā – grupas dalībniekam, vai apakšuzņēmējam) nav jāiesniedz dokumentārie pierādījumi, ja tie ir jau iesniegti saistībā ar citu iepirkuma procedūru un ja šie dokumenti izdoti ne vairāk kā 1 gadu pirms dienas, kad līgumslēdzēja iestāde tos pieprasa, un minētajā datumā tie joprojām ir derīgi. Šādos gadījumos pretendentam ar savu godavārdu jāapliecina, ka dokumentārie pierādījumi jau ir iesniegti kādā iepriekšējā iepirkuma procedūrā, jānorāda atsauce uz šo procedūru un jāapliecina, ka viņa situācija nav mainījusies.Pretendentam (vai – kopīga piedāvājuma gadījumā – grupas dalībniekam, vai apakšuzņēmējam) nav jāiesniedz konkrēts dokuments, ja līgumslēdzēja iestāde var bez maksas piekļūt šim dokumentam valsts datubāzē.Pretendentiem jāpierāda, ka tiem ir tāda atļauja veikt profesionālo darbību, kura nepieciešama, lai izpildītu darbu, kas ir šā uzaicinājuma uz konkursu priekšmets. Pretendentam (tostarp – kopīga piedāvājuma gadījumā – katram grupas dalībniekam) ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija, ja tā nav sniegta juridiskās personas veidlapā:— juridiskām personām – personu, kas pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darījumos ar trešām personām un tiesas procesā, norīkojuma paziņojuma salasāma kopija vai šāda norīkojuma publikācijas kopija, ja tiesību aktos, kuri attiecas uz juridisko personu, ir prasīta šāda publicēšana. Par jebkādu šo pilnvaru nodošanu citam pārstāvim, kas nav norādīts oficiālajā norīkojumā, jāiesniedz pierādījums,— fiziskām personām – ja tas prasīts piemērojamajos tiesību aktos, pierādījums, kas apliecina reģistrāciju profesionālajā reģistrā vai komercreģistrā, vai jebkāds cits oficiāls dokuments, kurā norādīts reģistrācijas numurs.
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
05/08/2019 00:00
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2019/S 157-386462
Labojums
16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054
Paziņojums par līgumu
05/08/2019 00:00