Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Padomdevēja pakalpojumi infrastruktūras pārvaldības un nekustamā īpašumā jomā
Līgumslēdzēja iestāde:
European Investment Bank (EIB)
Publicēšanas datums TED:
18/10/2019
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
10/12/2019
Statuss:
Slēgts
Informācija
1574
Padomdevēja pakalpojumi infrastruktūras pārvaldības un nekustamā īpašumā jomā
Šī uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir iepirkt infrastruktūras pārvaldības eksperta un nekustamo īpašumu eksperta sniegtus padomdevēja un konsultāciju ārpakalpojumus; šī uzaicinājuma uz konkursu rezultātā ar ārpakalpojuma sniedzējiem noslēgto padomdevēja un konsultāciju līgumu mērķis ir nodrošināt, ka ēku pārvaldes biroja (buildings management office – BMO) nodaļa pēc iespējas efektīvāk sniedz atbalstu un rada pievienoto vērtību attiecībā uz pārvaldības pakalpojumiem, ko nodrošina ēku pārvaldes un loģistikas struktūrvienība (building and logistics department – BLD) kopumā.Citiem vārdiem sakot, iepirkuma procedūrā ietvertie konsultāciju un padomdevēja līgumi palīdzēs BMO sasniegt tā misijas mērķus un uzlabos BLD kā EIB “iekšējā infrastruktūras pārvaldības pakalpojumu sniedzēja” veikumu.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Viena vai vairākas daļas
Pamatnolīgums
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
71315200
Dalības nosacījumi
Prasības (katrai daļai):— pretendentam jāpierāda, ka tas ir reģistrēts profesionālās darbības veikšanai saskaņā ar valsts tiesību aktiem.Iepriekš minētais jāpierāda (katrai daļai) ar:— apliecību par reģistrāciju attiecīgajā komercreģistrā vai profesionālajā reģistrā valstī, kurā pretendents veic uzņēmējdarbību. Ja pretendentam saskaņā ar saviem statūtiem vai sava juridiskā statusa dēļ nav jābūt iekļautam vai tam nav atļauts tikt iekļautam šādā reģistrā, EIB par pietiekamu pierādījumu uzskata ar zvērestu apliecinātu paziņojumu vai apliecību, dalību īpašā organizācijā, speciālpilnvaru vai iekļaušanu PVN maksātāju reģistrā.
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
18/10/2019 00:00
10/12/2019 15:00
11/12/2019 15:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Infrastruktūras pārvaldības pieeja un stratēģija
Darbības līmenī infrastruktūras pakalpojumus Eiropas Investīciju bankā lielā mērā pilda ārpakalpojumu sniedzēji, taču ar pārvaldību, stratēģisku lēmumu pieņemšanu un plānošanu saistīto darbu veic pati iestāde. Šī daļa ietver padomdevēja un konsultāciju pakalpojumus, lai sniegtu atbalstu BMO nodaļai; mērķis ir nodrošināt stratēģisko saskaņotību starp EIB galvenajām/pamata bankas darbībām un infrastruktūras pakalpojumiem.Šie pakalpojumi tiks sniegti, pienācīgi ņemot vērā EIB misijas un mērķus kopumā. EIB ir ES banka / daudzpusējā aizdevējiestāde (Multilateral Lending Institution – MLI), kas atrodas Luksemburgā; pievienojoties ES, ikviena ES dalībvalsts kļūst par tās akcionāru (EIB ir vienīgā banka, kas pieder Eiropas Savienības dalībvalstīm un pārstāv to intereses).Pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošinās pakalpojumus šīs daļas ietvaros, ir jāseko līdzi EIB galvenajām darbībām (tāpēc sevišķi svarīga nozīme ir vispārējam kontekstam, piem., attiecībā uz Eiropas Savienību vai citām starptautiskām finanšu iestādēm kopumā) un arī infrastruktūras pārvaldības paraugpraksei, ir jābūt gatavam noteikt nepieciešamās saiknes starp pamatdarbību stratēģiju un palīgdarbību / infrastruktūras pakalpojumu stratēģiju (piem., ieteikt stratēģiskus saskaņojumus).
Daļa 2
Konsultāciju pakalpojumi saistībā ar infrastruktūras pakalpojumu iepirkumu
EIB infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšanā svarīgs ir ārpakalpojuma komponents. Šīs daļas kopējais mērķis ir nodrošināt, ka iepirkuma procesā, kas veikts, ievērojot ES iepirkuma procedūras un EIB iekšējos noteikumus (EIB iepirkumi tiek veikti saskaņā ar EIB korporatīvās un tehniskās palīdzības iepirkumu vadlīnijām, kuru pamatā lielā mērā ir Direktīva 2014/24/ES), EIB iegūst maksimālu izdevīgumu attiecībā pret ieguldītajiem līdzekļiem.Šī daļa ietver konsultāciju pakalpojumus ar nolūku atbalstīt BMO nodaļu visā iepirkuma procesa laikā:— sākot no iegūšanas pieejas noteikšanas (piem., daļu izklāsts, darbības joma, termiņš, maksimālā cena),— līdz konkrētu prasību izstrādei katram atsevišķam iepirkuma procesam (tādējādi izveidojot pareizas pakalpojumu līmeņa vienošanās un atbilstošus galvenos darbības rādītājus, kas ļauj uzraudzīt infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšanu),— attiecībā uz konkrētu atbalstu, kas nepieciešams procedūras ar konkurences sarunām un dialogu ar kandidātiem un pretendentiem,— beidzot ar līguma parakstīšanu.Turklāt 2. daļas uzdevumi ietvers kvalitatīvu padomu sniegšanu par to, vai infrastruktūras pakalpojumi, sekojot infrastruktūras pārvaldības stratēģijai, aptver visas uzņēmējdarbības vajadzības un vai tie tiek sniegti saskaņā ar paraugpraksi; būs jāveic arī salīdzinošā novērtēšana pēc pieprasījuma un, lai nodrošinātu, ka jebkurš stratēģisks lēmums vai pārmaiņa ir realizējama darbības līmenī, būs jāsniedz nepieciešamā informācija taktiskā līmeņa izvēršanas un izklāsta atvieglošanai.
Daļa 3
Konsultāciju un atbalsta pakalpojumi attiecībā uz infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšanu un starpnozaru jautājumiem
Šī daļa ietver atbalsta sniegšanu BMO nodaļai galvenokārt līgumu istenošanas/izpildes posma laikā un kopumā pakalpojumu nodrošināšanas gala lietotājiem laikā. Daļas mērķis ir nodrošināt, ka faktiski sniegtie infrastruktūras pakalpojumi sasniedz nepieciešamo efektivitātes un rentabilitātes līmeni – neatkarīgi no tā, vai pakalpojumu sniedz pati iestāde, vai tas ir ārpakalpojums. Šajā sakarībā daļai ir jāietver plānošanas, uzraudzības un kontroles posmi.Šī daļa ietver arī citus BLD starpnozaru pakalpojumus, sniedzot atbalstu BMO nodaļai plašu horizontālo politiku ietvaros, kā, piemēram, kvalitātes un vides nodrošināšanas sistēmu satvars (noteikšana, īstenošana, revīzija, kontrole un nepārtraukta uzlabošana). Šī daļa aptver arī ziņošanas un dokumentu pārvaldību.
Daļa 4
Nekustamo īpašumu konsultāciju un atbalsta pakalpojumi
EIB lūdz veikt konkrētus uzdevumus, lai atbalstītu EIB saistībā ar tās nekustamo īpašumu portfeļa pārvaldību; katrā uzdevumā vai norīkojumā ir jāņem vērā konkrētās EIB vajadzības, kā arī valstu faktori un tirgus vide. Šajā daļā ietverti šādi norīkojumi:a) nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldība un padomdevēja pakalpojumi;b) darījumu pārvaldības pakalpojumi (standarta pakalpojumi);c) projektu pārvaldība, telpu plānošana un pārvaldība.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2019/S 202-490017
Paziņojums par līgumu
18/10/2019 00:00