Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Pārskats par zālāju dzīvotnēm un EUNIS dzīvotņu klasifikācijā ietverto virsāju/k...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Environment Agency (EEA)
Publicēšanas datums TED:
30/04/2015
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
12/06/2015
Statuss:
Slēgts
Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama
Informācija
EEA/NSV/15/005.
Pārskats par zālāju dzīvotnēm un EUNIS dzīvotņu klasifikācijā ietverto virsāju/krūmāju dzīvotņu izplatības karšu izstrāde.
Lai sasniegtu 2020. gadam izvirzītos ES un pasaules mēroga bioloģiskās daudzveidības mērķus, nepieciešams uzlabot pārraudzības, ziņošanas un progresa novērtēšanas spējas bioloģiskās daudzveidības tematiskajā jomā. Lai nodrošinātu ar jaunajiem bioloģiskās daudzveidības mērķiem saistītās vajadzības, sagatavošanās darbības ietvaros nepieciešams izstrādāt Eiropas mēroga pārskatu par pieejamajiem rīkiem, ko izmanto bioloģiskās daudzveidības komponentu aprakstīšanai.EEA vada un uztur bioloģiskās daudzveidības datu centru, kurā publicē Eiropas datu kopas un informāciju par teritorijām, sugām un dzīvotnēm Eiropā. Kopā ar datu kopām, ko nodrošina citi vides datu centri, šīs datu kopas izmanto, lai novērtētu progresu bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanā, kurš atspoguļots Eiropas bioloģiskās daudzveidības informācijas sistēmā (BISE).EEA ir izstrādājusi Eiropas dabas informācijas sistēmas (EUNIS) dzīvotņu klasifikāciju un uztur to kā daļu no bioloģiskās daudzveidības datu centra. EUNIS dzīvotņu klasifikācijas mērķis ir nodrošināt Eiropas mēroga atsauces sistēmu par dzīvotņu tipiem – tiem sniegts vienots tipa apraksts, un tie sakārtoti hierarhiskā klasifikācijā, lai sasniegtu konkrētus mērķus un atbalstītu konkrētus lietojumus, kas saistīti ar bioloģiskās daudzveidības pārraudzību un ziņošanu par to Eiropas mērogā. Šie lietojumi ietver ziņošanu, kas nepieciešama ES Dzīvotņu direktīvas un Bernes konvencijas īstenošanai, kā arī informācijas sniegšanu kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros un saistībā ar Reģionālās attīstības fondu. Standartizēts Eiropas dzīvotņu tipu saraksts ir nepieciešams arī Inspire direktīvas īstenošanai – citās valstu vai reģionu klasifikācijās būs jāiekļauj atsauce uz šo direktīvu, lai tās būtu salīdzināmas.Papildus iepriekš minētajam EEA arī piedalās ekosistēmu un to pakalpojumu kartēšanā un novērtēšanā (MAES), kas tiek veikta ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ietvaros. Saistībā ar šo darbu un ar mērķi atbalstīt Eiropas ekosistēmu novērtēšanu nepieciešams izstrādāt vadlīnijas Eiropas dzīvotņu kvalitātes dokumentēšanai, pārraudzībai un novērtēšanai, analizējot esošos in situ veģetācijas monitoringa datus saskaņā ar EUNIS dzīvotņu klasifikāciju.Sniedzamie pakalpojumi ir sadalīti 2 darba komplektos:1. darba komplekts: pārskats par EUNIS 3. līmeņa zālāju dzīvotnēm;2. darba komplekts: virsāju/krūmāju dzīvotņu izplatības kartes un apraksti.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
30/04/2015 00:00
N/P
12/06/2015 16:00
19/06/2015 10:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2015/S 084-148651
Paziņojums par līgumu
30/04/2015 00:00