Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Zinātniskā un tehniskā palīdzība vairāku tiesību aktu par ķīmiskajām vielām īste...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicēšanas datums TED:
28/04/2015
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
10/06/2015
Statuss:
Slēgts
Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama
Informācija
ENV.A.3/FRA/2015/0010.
Zinātniskā un tehniskā palīdzība vairāku tiesību aktu par ķīmiskajām vielām īstenošanā: - Eiropas Parlamenta un Padomes 18.12.2006 Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,...
Līguma mērķis ir atbalstīt Eiropas Komisiju vairāku tiesību aktu par ķīmiskajām vielām īstenošanā:— Eiropas Parlamenta un Padomes 18.12.2006 Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK,— Eiropas Parlamenta un Padomes 16.12.2008 Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006,— Eiropas Parlamenta un Padomes 29.4.2004 Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK,— Eiropas Parlamenta un Padomes 4.7.2012 Regula (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
28/04/2015 00:00
N/P
10/06/2015 16:00
24/06/2015 00:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2015/S 082-144991 Paziņojums par līgumu 28/04/2015 00:00