Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Valsts procesuālo tiesību aktu un prakses izvērtējuma pētījums saistībā ar to ie...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Publicēšanas datums TED:
02/06/2015
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
01/09/2015
Statuss:
Slēgts
Informācija
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Valsts procesuālo tiesību aktu un prakses izvērtējuma pētījums saistībā ar to ietekmi uz spriedumu brīvu apriti un patērētāju procesuālās aizsardzības līdzvērtību un efektivitāti ES patērētāju likuma ietvaros.
Pētījumam ir 2 atsevišķi mērķi:1) izpētīt valsts procesuālo tiesību aktu ietekmi uz spriedumu brīvu apriti, nosakot, vai un cik lielā mērā pastāvošās atkāpes no valsts procesuālajiem tiesību aktiem kavē spriedumu brīvas aprites mērķa īstenošanu, sevišķi attiecībā uz dalībvalstu tiesu sistēmu savstarpējās uzticības mazināšanu. Pētījumā tam jātiek analizētam Eiropas civiltiesību instrumentu ietvaros turpmākās atzīšanas un ieviešanas veicināšanas kontekstā un ņemot vērā pamattiesības uz tiesu pieejamību un tiesības uz taisnīgu tiesu.Tādēļ pētījumā jāanalizē savstarpējas uzticības stiprināšanas iespējas, pamatojoties uz iepriekš minēto izvērtējumu, kas balstās uz juridiskiem un ekonomiskiem argumentiem, ņemot vērā politikas mērķi nodrošināt to pašreizējo instrumentu netraucētu darbību, kuri attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, un turpmāku šīs sadarbības pastiprināšanu vai intensificēšanu, lai radītu īstu Eiropas tiesiskuma telpu. Analīzē un secinājumos rūpīgi jāizvērtē katra piedāvātā risinājuma priekšrocības un trūkumi;2) noteikt, vai un cik lielā mērā valsts procesuālie tiesību akti un prakse nodrošina ES patērētāju tiesību procesuālo aizsardzību un vai šie noteikumi un prakse atbilst Eiropas Savienības Tiesas nolēmumos noteiktajām prasībām attiecībā uz efektivitātes un līdzvērtības principiem un saistību veikt ex oficio izvērtējumu par saskaņotību ar ES patērētāju likumu.Tādēļ, ņemot vērā dalībvalstu procesuālās autonomijas principu, pētījumā jāizzina valstu tiesību akti un prakse un jāapkopo visi nepieciešamie pierādījumi attiecībā uz ES patērētāju tiesību regulējošo līgumu procesuālo aizsardzību. Pētījumā sevišķa uzmanība jāpievērš saiknei starp dažādiem valsts procedūru aspektiem un jānovērtē tie dažādos procedūru posmos. Šajā kontekstā pētījumā jāanalizē, vai valsts procesuālās sistēmas atbilst Eiropas Savienības Tiesas judikatūras prasībām. Visbeidzot, pētījumā jānorāda secinājumi, kas izriet no valsts tiesību aktu un prakses izvērtējuma, un jāpiedāvā ES patērētāju tiesību regulējošo līgumu aizsardzības pastiprināšanas iespējas. Analīzē un secinājumos rūpīgi jāizvērtē katra piedāvātā risinājuma priekšrocības un trūkumi.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Publiskais līgums
N/P
Dalības nosacījumi
skatīt konkursa specifikācijas.
lai pierādītu saimnieciskās un finansiālās spējas (t. i., kopīga piedāvājuma gadījumā – visu konsorcija dalībnieku un noteikto apakšuzņēmēju apvienotās spējas), pretendentiem jāapliecina, ka to gada kopējais apgrozījums pārsniedz 300 000 EUR (vidējais apjoms par pēdējiem 3 gadiem).Jāiesniedz šādi apliecinājumi:— aizpildīta "Vienkāršotā bilance" un "Vienkāršotais peļņas un zaudējumu aprēķins" par pēdējiem 3 gadiem (jāaizpilda 2. pielikums),— kopija peļņas un zaudējumu aprēķinam un bilancei par pēdējiem 3 gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti,— ja tādas nav, attiecīgas izziņas no bankām,— ja piemērojams, pierādījums par profesionālās darbības riska apdrošināšanu.Ja kāda ārkārtēja iemesla dēļ, ko līgumslēdzēja iestāde uzskata par attaisnojošu, pretendents nespēj iesniegt kādu no iepriekš minētajiem dokumentiem, viņš savas saimnieciskās un finansiālās spējas var pierādīt ar citiem dokumentiem, kurus līgumslēdzēja iestāde uzskata par atbilstošiem. Jebkurā gadījumā piedāvājumā vismaz jāpaziņo līgumslēdzējai iestādei par ārkārtējo iemeslu un tā pamatojumu. Komisija saglabā tiesības pieprasīt jebkuru citu dokumentu, kas tai sniedz iespēju pārbaudīt pretendenta saimnieciskās un finansiālās spējas.
skatīt iepriekš.
a) kritēriji pretendentiem:pretendentiem (kopīga piedāvājuma gadījumā – visu pretendentu un noteikto apakšuzņēmēju kopējām spējām) jāatbilst šādiem kritērijiem:— pretendentam jāpierāda pieredze patērētāju likuma un civilprocesuālo tiesību, kā arī Eiropas starptautisko privāttiesību un procesuālo tiesību jomā,— pretendentam jāpierāda pieredze darbā visu 28 dalībvalstu oficiālajās valodās,— pretendentam jāpierāda spēja sagatavot ziņojumus angļu un franču valodā,— pretendentam jāpierāda pieredze apsekojumu metodēs, datu vākšanā, statistikas analīzē, kā arī ziņojumu un ieteikumu sagatavošanā;b) kritēriji grupai, kas sniegs pakalpojumus:grupai, kas sniegs pakalpojumus, jāietver vismaz šādi profili:projektu vadītājs: vismaz 5 gadu pieredze projektu vadībā, tai skaitā projekta nodošanas pārraudzībā, sniegto pakalpojumu kvalitātes kontrolē, orientācijā uz klientu un konfliktu risināšanā līdzīgas darbības jomas projektos ar pieredzi vismaz 10 darbinieku grupas vadībā.Valodas kvalitātes pārbaude: vismaz 1 grupas dalībniekam jābūt angļu valodas prasmei dzimtās valodas līmenī.Patērētāju likuma, civilprocesuālo tiesību un starptautisko privāttiesību speciālisti: piedāvājumā darbuzņēmējam jāpiedāvā speciālistu grupa, kas spēj veikt šo sarežģīto juridisko analīzi. Piedāvātajiem speciālistiem jābūt augstākajai izglītībai un vismaz 5 gadu pieredzei jurisprudencē. Grupā jābūt speciālistiem ar atbilstīgu pieredzi attiecībā uz patērētāju likumu, civilprocesu (tai skaitā Eiropas procedūrām) un starptautiskajām privāttiesībām un ar plašām zināšanām par to dalībvalstu tiesību sistēmām, kuras tie analizēs.Grupa, kas atbildīga par datu vākšanu un analīzi: grupā jābūt pētniekiem ar augstāko izglītību un vismaz 2 gadu pieredzi juridisko datu vākšanā un analizēšanā.Grupai kopumā jābūt apliecinātām visu ES oficiālo valodu zināšanām.Ja piedāvājumā iesaistīti vairāki pakalpojumu sniedzēji / apakšuzņēmēji, tiem kopīgi jābūt profesionālām un tehniskām spējām izpildīt viņiem uzticētos uzdevumus;c) pierādījumi:lai izpildītu iepriekš minētos kritērijus, jāiesniedz šādi pierādījumi:1. Pretendentiem kopā ar savu piedāvājumu jāiesniedz katra par darbu izpildi atbildīgā darbinieka detalizēts CV, norādot viņa(-as) izglītību, zinātniskos grādus un diplomus, profesionālo pieredzi, zinātniski pētniecisko darbu, publikācijas un valodu zināšanas. CV vēlams iesniegt saskaņā ar Komisijas 11.3.2002 Ieteikumu par kopēju Eiropas formātu dzīves aprakstam (CV), kas publicēts OV L 79, 22.3.2002, 66. lpp.;2. Pēdējos 5 gados sniegto nozīmīgāko tāda paša veida pakalpojumu saraksts, kur norādītas sniegto pakalpojumu summas, datumi un publiskie vai privātie saņēmēji, kopā ar publisko iestāžu vai privāto klientu izsniegtiem vai parakstītiem sertifikātiem vai, ja tādu nav, vienkārši pakalpojumu sniedzējam jāapstiprina, ka tie ir veikti;3. Līguma daļa, par kuru pakalpojumu sniedzējs paredz slēgt apakšlīgumu.
skatīt iepriekš.
Posmi
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2015/S 104-188196
Paziņojums par līgumu
02/06/2015 00:00