Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Meervoudige raamovereenkomst voor onderzoeken en andere ondersteunende diensten ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publicatiedatum op TED:
18/10/2012
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
30/11/2012
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
ENTR/172/PP/2012/FC.
Meervoudige raamovereenkomst voor onderzoeken en andere ondersteunende diensten inzake effectbeoordelingen en evaluaties.
De exacte taken worden vermeld in de orders voor diensten die in het kader van elk perceel worden uitgegeven met het oog op de afsluiting van specifieke overeenkomsten. Wat de diensten op het gebied van effectbeoordelingen betreft, hebben de specifieke opdrachten geheel of gedeeltelijk betrekking op de taken beschreven in de richtsnoeren van de Commissie inzake effectbeoordelingen, bijbehorende bijlagen en gebruikshandleiding (met name de gebruikshandleiding inzake „competitiveness proofing” (analyse van de gevolgen voor het concurrentievermogen)). De onderwerpen hebben voornamelijk betrekking op initiatieven die verband houden met bedrijven, industriële sectoren en de interne goederenmarkt van de EU. Zie http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/competitiveness-proofing/index_en.htm Wat de evaluaties betreft, omvatten de specifieke opdrachten verschillende soorten onderzoeken en diensten voor het evalueren van de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, bruikbaarheid en duurzaamheid van EU-activiteiten, met inbegrip van individuele maatregelen, sectoraal beleid* en uitgavenprogramma's. * Zie gezondheidstest in COM(2010) 543 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_brDe taken worden doorgaans afgerond met de overhandiging van een verslag dat is opgesteld overeenkomstig de technische specificaties die zijn vastgelegd in de specifieke overeenkomst. Het werk kan tevens betrekking hebben op bijstand aan de Commissie bij het overleg met belanghebbenden of de organisatie van workshops, conferenties en seminars over thema's die verband houden met effectbeoordelingen en evaluaties. Binnen dit soort van diensten moeten achtergrond-/discussiedocumenten worden voorbereid, presentaties en opleiding worden gegeven en samenvattende verslagen over de resultaten worden opgesteld.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
18/10/2012 00:00
30/11/2012 23:59
30/11/2012 23:59
07/12/2012 00:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Beoordelingen van effecten op industriële productie- en dienstensectoren
Dit perceel houdt zich voornamelijk bezig met het potentiële effect van EU-maatregelen op de economische activiteit op sectoraal of globaal niveau. De doelstelling is meer bepaald analyseren hoe de structuur, het concurrentievermogen en het groeipotentieel van (een) getroffen sector(en) worden beïnvloed door EU-maatregelen. Dit kan het effect op innovatie behelzen, waarbij moet worden gekeken naar doorslaggevende elementen zoals de kosten van innovatie, de beschikbaarheid van financiering en marktfactoren (onzekerheid van de vraag naar nieuwe goederen en diensten).
Perceel 2
Beoordeling van effecten op bedrijven
Dit perceel houdt zich voornamelijk bezig met de effecten van EU-initiatieven op bedrijven, hun gedrag en hun reactie op regelgevende veranderingen. Het vereist onder meer de vergaring van microgegevens van bedrijfsenquêtes of database op ondernemingsniveau en, indien nodig, het gebruik van theoretische of econometrische modellen. Het moet bijvoorbeeld bijdragen tot de evaluatie van veranderingen aan het niveau van regelgevingskosten of aan de structuur van stimulansen om bedrijven op te richten en uit te breiden. De resultaten kunnen worden gebruikt als input voor het ontwerp van beleidslijnen ter bevordering van het ondernemerschap.
Perceel 3
Analyse van baten en kosten van EU-bedrijfs- en industriebeleidslijnen
Dit perceel wordt voornamelijk gebruikt om de baten en kosten van EU-bedrijfs- en industriebeleidslijnen en -initiatieven te evalueren. Het kan onder meer kwalitatieve en kwantitatieve gegevens verstrekken als monetisatie moeilijk is door de afwezigheid van marktprijzen (bijv. effecten op de gezondheid en het menselijke leven of op het milieu). Dit kan de toepassing vereisen van methoden op basis van geuite voorkeuren (bijv. contingente waardering) of kennelijke voorkeuren (bijv. hedonistische prijsstelling). Volgens de contingente waarderingsmethode kan de waarde van bijvoorbeeld een gevolg voor de gezondheid worden beoordeeld door belanghebbenden te vragen welk geldbedrag zij willen uitgeven om geen negatieve gevolgen voor de gezondheid te ondergaan of welk geldbedrag zij willen ontvangen ter compensatie van een negatief gevolg voor de gezondheid. Om waardevolle resultaten te krijgen, moeten dergelijke onderzoeken onder zeer strenge voorwaarden worden uitgevoerd (zoals beschreven in de aanverwante literatuur). Dezelfde voorwaarden zijn overigens van toepassing op de statistische analyse.Volgens de hedonistische prijsstellingsmethode kan de waarde van bijvoorbeeld een gevolg voor de gezondheid indirect worden beoordeeld door een aanverwante markt: bijvoorbeeld het loonverschil tussen banen met en banen zonder risico's geeft een schatting weer van de waarde van het risico en dus van de waarde van de potentiële verslechtering van de gezondheid.
Perceel 4
Evaluatie van programma's, wetgeving, beleidslijnen en andere activiteiten van de EU
Dit perceel betreft evaluatiediensten uitgevoerd tijdens of na de uitvoering van de activiteiten van de Commissie of beleidslijnen van de Europese Unie onder de bevoegdheid van het DG Ondernemingen en industrie. Er wordt hoofdzakelijk gedoeld op de dekking van de evaluatie van programma's, beleidslijnen en wetgevende maatregelen. De taken onder perceel 4 zullen worden afgerond met de overhandiging van een evaluatieverslag dat is opgesteld overeenkomstig de technische specificaties die zijn verstrekt door de dienst die de taak toekent. Hierbij moeten de principes van objectiviteit, betrouwbaarheid en de op bewijs gebaseerde beoordeling in acht worden genomen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2012/S 201-329627
Aankondiging van een opdracht
18/10/2012 00:00