Gegevens van de oproep tot inschrijving

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Titel:
Lokale landmonitoringdiensten voor Copernicus: productie van gegevenssets van ze...
Aanbestedende dienst:
European Environment Agency (EEA)
Publicatiedatum op TED:
10/08/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
26/09/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
EEA/IDM/R0/16/007.
Lokale landmonitoringdiensten voor Copernicus: productie van gegevenssets van zeer hoge resolutie inzake bodembedekking/-gebruik - referentiejaren 2012 (geografische reikwijdte) en 2018 (nieuw), met inbegrip van de veranderingslagen...
De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het sluiten van (een) raamovereenkomst(en) met een of meerdere ondernemers die gegevenssets moeten leveren van zeer hoge resolutie (VHR — Very High Resolution) inzake bodembedekking/-gebruik, waaronder veranderingslagen en andere ondersteunende gegevenssets, op de volgende gebieden en verdeeld in de volgende percelen: perceel 1: stedelijke atlas; perceel 2: oevergebieden; perceel 3: Natura 2000.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
10/08/2016 00:00
26/09/2016 16:00
03/10/2016 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Stedelijke atlas
De stedelijke atlas is bedoeld als aanvulling van de statistische gegevens van de stadsaudit met een geospatiale component. Deze heeft betrekking op de productie van gegevenssets van zeer hoge resolutie (VHR — Very High Resolution) inzake bodembedekking/-gebruik in functionele stedelijke gebieden (functional urban areas — FUA's), met name de voortzetting van het in kaart brengen van de stedelijke atlas 2012 (geografische uitbreiding van de EMA39) en de „Street Tree Layer” (STL). Dit omvat ook het in kaart brengen van veranderingen tussen 2012 en 2018 en een nieuwe functie (bouwhoogte in hoofdsteden in de EU28 en de EVA-landen). Bovendien heeft de raamovereenkomst die voor perceel 1 voortvloeit uit deze aanbesteding, naast de productie van de hierboven beschreven gegevenslaag, tot doel adviesdiensten te verlenen.
Perceel 2
Oevergebieden
Om een systematische beoordeling van zoetwaterecosystemen en leefgebieden aan oevers mogelijk te maken, is ruimtelijke informatie over de verspreiding van bodembedekking en bodemgebruik binnen oevergebieden vereist. Dit perceel betreft de productie van gegevens over de bodembedekking/het bodemgebruik (LC/LU) van de bufferzone van een oevergebied van de rivierdelen die onder niveau 2 van de Strahler-classificatie vallen (als aanvulling op het reeds gedane werk voor Strahler-niveaus 3 tot en met 8). Bovendien heeft de raamovereenkomst die voor perceel 2 voortvloeit uit deze aanbesteding, naast de productie van de hierboven beschreven gegevenslaag, tot doel adviesdiensten te verlenen.
Perceel 3
Natura 2000.
Natura 2000 is een netwerk van belangrijke voortplantings- en rustgebieden voor zeldzame en bedreigde diersoorten, en van sommige zeldzame typen natuurlijke habitats die om deze reden beschermd zijn. Van sommige typen habitats is bekend dat ze in de hele EU in sterk verval zijn. Dit perceel betreft de uitbreiding van de inkaartbrenging van de bodembedekking/ het bodemgebruik (LC/LU) van Natura 2000-locaties (geografische reikwijdte) met een selectie van Natura 2000-gebieden voor seminatuurlijke habitats en graslandhabitats met een grote verscheidenheid aan soorten voor 2012 en 2006 (voor zover de VHR-satellietgegevens beschikbaar zijn voor deze 2 jaren). Bovendien heeft de raamovereenkomst die voor perceel 3 voortvloeit uit deze aanbesteding, naast de productie van de hierboven beschreven gegevenslaag, tot doel adviesdiensten te verlenen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 180-322087
Rectificatie
17/09/2016 00:00
2016/S 153-276538
Aankondiging van een opdracht
10/08/2016 00:00