Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Juridische diensten.
Aanbestedende dienst:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Publicatiedatum op TED:
23/03/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/04/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
1701/G2/N.
Juridische diensten.
Deze procedure behelst de verlening van juridische diensten die zijn opgesplitst in 5 percelen: perceel 1: Nederlands handelsrecht, met inbegrip van verbintenissenrecht, ICT-/intellectuele-eigendomsrecht, privacy- en gegevensbeschermingsrecht, belastingrecht en mogelijke vertegenwoordiging in de rechtbank (raamovereenkomst met 1 contractant); perceel 2: Nederlands arbeidsrecht, met inbegrip van wetgeving inzake belastingen, pensioenen en uitkeringen en gezondheid en veiligheid (raamovereenkomst met 1 contractant); perceel 3: aanbestedingsrecht van de EU, met inbegrip van advies en mogelijke vertegenwoordiging voor het Gerecht (raamovereenkomst met 1 contractant); perceel 4: Belgisch handelsrecht, met inbegrip van verbintenissenrecht, ICT-/intellectuele-eigendomsrecht, privacy- en gegevensbeschermingsrecht, belastingrecht en mogelijke vertegenwoordiging in de rechtbank (raamovereenkomst met 1 contractant); perceel 5: arbeids- en ambtenarenrecht van de EU, met inbegrip van advies en mogelijke vertegenwoordiging voor het Gerecht (meervoudige raamovereenkomsten met 3 contractanten — heropening van mededinging).
Diensten
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
23/03/2017 00:00
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Perceel 1: Nederlands handelsrecht, met inbegrip van verbintenissenrecht, ICT-/intellectuele-eigendomsrecht, privacy- en gegevensbeschermingsrecht, belastingrecht en mogelijke vertegenwoordiging in de rechtbank
Perceel 1: De overeenkomsten van Europol zijn doorgaans onderworpen aan het EU-recht, indien nodig aangevuld door het Nederlandse recht. De rechtbanken van 's-Gravenhage zijn bevoegd voor geschillen die voortkomen uit de interpretatie en/of toepassing van de overeenkomst. Europol heeft geen interne gekwalificeerde Nederlandse advocaat en daarom is Nederlands juridisch advies over kwesties in verband met handelsrecht nu en dan vereist. Het advies kan tevens betrekking hebben op kwesties die verband houden met softwarelicentiebepalingen en de interpretatie ervan in het kader van het Nederlandse recht, alsook op kwesties in verband met privacy en gegevensbescherming.
Perceel 2
Perceel 2: Nederlands arbeidsrecht, met inbegrip van wetgeving inzake belastingen, pensioenen en uitkeringen en gezondheid en veiligheid
Voor perceel 2: Europol past de gezondheids- en veiligheidsnormen van Nederland toe. Zo nu en dan is er Nederlands juridisch advies vereist over kwesties in verband met arbeidsrecht, met inbegrip van pensioenen en uitkeringen, sociale zekerheid en belastingrecht.
Perceel 3
Perceel 3: aanbestedingsrecht van de EU, met inbegrip van advies en mogelijke vertegenwoordiging voor het Gerecht
Perceel 3: Europol beschikt intern over juridische deskundigheid op het gebied van aanbestedingen. Dit betekent dat het basiswerk intern wordt uitgevoerd en dat het juridische advies betrekking heeft op zowel specifieke details (bijv. kritische blik op verdedigingen die Europol heeft opgesteld) en tactisch advies als mogelijke vertalingen naar het Frans. Het juridische team van Europol moet bij elke stap in de procedure worden betrokken en geraadpleegd.
Perceel 4
Perceel 4: Belgisch handelsrecht, met inbegrip van verbintenissenrecht, ICT-/intellectuele-eigendomsrecht, privacy- en gegevensbeschermingsrecht, belastingrecht en mogelijke vertegenwoordiging in de rechtbank
Voor perceel 4: Europol neemt deel aan interinstitutionele aanbestedingsprocedures (i.e. aanbestedingsprocedures die door de Commissie van de EU worden georganiseerd in naam van EU-instellingen en -agentschappen). De hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en de jurisdictie van het Brusselse gerecht. Zo nu en dan heeft Europol nood aan gespecialiseerd advies over algemeen Belgisch handelsrecht. Het advies kan tevens betrekking hebben op kwesties die verband houden met softwarelicentiebepalingen en de interpretatie ervan in het kader van het Belgische recht, alsook op kwesties in verband met privacy en gegevensbescherming.
Perceel 5
Arbeids- en ambtenarenrecht van de EU, met inbegrip van advies en mogelijke vertegenwoordiging voor het Gerecht
Voor perceel 5: Europol heeft civiele ambtenaren in dienst die vallen onder de personeelsvoorschriften voor beambten en arbeidsvoorwaarden van andere ambtenaren van de Europese Unie. Europol beschikt intern over juridische deskundigheid en wenst te beschikken over de mogelijkheid (maar niet de verplichting) om een beroep te doen op de diensten van een advocatenkantoor via een raamovereenkomst die mogelijk voortvloeit uit deze aanbestedingsprocedure. Het juridische team van Europol moet bij elke stap in de procedure worden betrokken en geraadpleegd.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 058-107188
Aankondiging van een opdracht
23/03/2017 00:00