Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Diensten inzake veiligheids-, gezondheids- en welzijnscontrole op de werkplek en...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicatiedatum op TED:
22/11/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/12/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
OIB.02/PO/2017/055/782.
Diensten inzake veiligheids-, gezondheids- en welzijnscontrole op de werkplek en gezondheidsinspecties en -analyses van levensmiddelen.
Onderhavige opdracht beoogt de sluiting van 2 raamovereenkomsten voor inspectie- en controlediensten op de volgende gebieden: inspectie en controle van elementen inzake veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers; gezondheidsinspecties en -analyses van de voedingswaren en dranken die worden bereid en/of verspreid in restaurants, selfservices, cafetaria's, crèches, kinderdagverblijven en automaten. Al deze diensten moeten worden verleend in de gebouwen die worden gebruikt en/of beheerd door de Europese Commissie en in de gebouwen die zij zal gebruiken of beheren tijdens de contractuele periode in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omgeving.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Voorwaarden voor deelname
de inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1 „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige opdracht en opgesomd in bijlagen 1.1 en 2.1 „Checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten” bij het bestek. De inschrijver moet in het bijzonder een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord bijvoegen waarin wordt vermeld dat hij zich niet in een van de gevallen bevindt die hem uitsluiten van deelneming aan een opdracht die door de Europese Unie wordt uitgeschreven. De verklaring op erewoord moet het model dat op de volgende site is gepubliceerd, in zijn geheel overnemen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Opgelet: de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet, op straffe van uitsluiting, en vóór ondertekening van het contract, de bewijzen van zijn verklaring op erewoord overleggen. Opgelet: in geval van een combinatie moeten de verklaring op erewoord en (indien men de opdracht gegund krijgt) de bewijsstukken voor ieder lid van de combinatie afzonderlijk worden overgelegd.
de inschrijver moet het volgende overleggen: — een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) van de laatste 3 boekjaren waaruit het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen blijkt. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze over te leggen, moet hij een verklaring overleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 3 jaar. Indien de financiële overzichten of de verklaring over de laatste 3 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document overleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals de passende garantie van een derde (bijvoorbeeld het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of van de accountant of gelijkwaardig; — een verklaring betreffende de specifieke jaaromzet op het gebied waarop percelen 1 en 2 van onderhavige aankondiging van opdracht betrekking hebben, verwezenlijkt tijdens de laatste 3 boekjaren.
om te worden geselecteerd, moet de inschrijver blijk geven van een gemiddelde specifieke jaaromzet over de laatste 3 boekjaren van 2 400 000 EUR/jaar voor perceel 1 en 250 000 EUR/jaar voor perceel 2.
de inschrijver moet het volgende overleggen: perceel 1: — een verklaring betreffende de gemiddelde personeelsbezitting tijdens de laatste 3 boekjaren, opgesplitst op basis van de verschillende functiecategorieën van het personeel, — een overzicht van de 5 belangrijkste opdrachten — op het gebied dat valt onder onderhavig perceel en uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar. Dit overzicht moet de oppervlakte van de gecontroleerde gebouwen bevatten, alsook de soorten uitgevoerde controles. Gelieve op te merken dat inschrijvers ervaring moeten aantonen op elk van de gebieden die vallen onder onderhavig perceel, — een bewijs van de opstelling van een kwaliteitbeheersysteem (certificering ISO 9001 of gelijkwaardig); perceel 2: — een bewijs dat de inschrijver beschikt over minstens 1 manager/vertegenwoordiger die zich bezighoudt met de opdracht in het geval van gunning van de opdracht.
perceel 1: — De inschrijver moet aantonen dat hij beschikt over 20 personen die deel uitmaken van het technische personeel, waaronder 5 ingenieurs van universitair niveau of hoger niet-universitair niveau. — De totale oppervlakte die wordt gedekt door de 5 referentieopdrachten over 3 jaar moet minstens gelijk zijn aan 1 000 000 m2 (i.e. 333 000 m2/jaar). — ISO 9001-certificaat of gelijkwaardig. perceel 2: 1 manager/vertegenwoordiger van universitair of hoger niet-universitair niveau op het gebied van gezondheidsinspecties en -analyses van voedingswaren en dranken, aangevuld door een beroepservaring van minstens 3 jaar op het gebied.
Hoofdacties
22/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
09/01/2018 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Diensten inzake veiligheids-, gezondheids- en welzijnscontrole op de werkplek in de gebouwen die worden gebruikt en/of beheerd door de Europese Commissie
Diensten inzake regelmatige technische controle, eenmalige technische controles, specifieke en bijkomende diensten betreffende elementen inzake veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers voor alle gebouwen die worden gebruikt door de Europese Commissie in Brussel en omgeving.
Perceel 2
Diensten inzake gezondheidsinspecties en -analyses van voedingswaren en dranken
Diensten inzake gezondheidsinspecties en -analyses van voedingswaren en dranken die worden bereid en/of verspreid in restaurants, selfservices, cafetaria's, crèches, kinderdagverblijven, het EIC Overijse en automaten in de gebouwen die worden gebruikt en/of beheerd door de Europese Commissie in Brussel en omgeving.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 224-465156
Aankondiging van een opdracht
22/11/2017 00:00