Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Rechtsbijstandsverzekering voor het personeel.
Aanbestedende dienst:
European Court of Auditors (ECA)
Publicatiedatum op TED:
28/04/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/05/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
CPN 634
Rechtsbijstandsverzekering voor het personeel.
De Europese Rekenkamer, met zetel in Luxemburg, wenst een rechtsbijstandsverzekeraar te selecteren voor het personeel om zo het recht op rechtsbijstand te garanderen voor zijn personeelsleden; deze kunnen dit recht doen gelden in het kader van bepaalde geschillen die voortvloeien uit of kaderen binnen hun functies, met name met het oog op vertegenwoordiging bij rechtsvorderingen of voor verdediging. De procedure bestaat uit 2 fasen: — tijdens de eerste fase kan elke geïnteresseerde ondernemer een deelnemingsaanvraag indienen, — tijdens de tweede fase worden de geselecteerde gegadigden uitgenodigd een inschrijving in te dienen. De opdracht is opgesplitst in 3 percelen. De Europese Rekenkamer kan de opdracht ofwel gunnen aan 1 verzekeraar voor perceel 1, ofwel aan een verzekeraar voor perceel 1 en aan een andere verzekeraar voor perceel 2, ofwel aan een verzekeraar voor perceel 3. Een ondernemer mag 1 enkele inschrijving indienen (voor percelen 1, 2 en 3) of een inschrijving voor 2 percelen (voor percelen 1 en 2).
Diensten
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
28/04/2018 00:00
22/05/2019 23:59
30/05/2018 17:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Rechtsbijstand voor het personeel voor vertegenwoordiging bij rechtsvorderingen.
Het verzekeringscontract voor rechtsbijstand dat het voorwerp vormt van perceel 1 beoogt de vergoeding van de procedurekosten en de verlening van adviesdiensten in geval van geschillen of disputen tussen het personeelslid en een derde, en met name de vertegenwoordiging van het personeelslid bij rechtsvorderingen, om bepaalde rechten te doen gelden bij een civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve procedure of bij een procedure om een minnelijke schikking te verkrijgen voor geleden schade. Het personeelslid, de begunstigde van de rechtsbijstandverzekering, ageert als „slachtoffer” in ruime zin.
Perceel 2
Rechtsbijstand voor het personeel voor verdediging.
Het verzekeringscontract voor rechtsbijstand dat het voorwerp vormt van perceel 2 beoogt de vergoeding van de procedurekosten of de verlening van adviesdiensten in geval van geschillen of disputen tussen het personeelslid en een derde, en met name de verdediging van het personeelslid bij een civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve procedure. Het personeelslid, de begunstigde van de rechtsbijstandverzekering, ageert als „beschuldigde” in ruime zin.
Perceel 3
Rechtsbijstand voor het personeel voor zowel vertegenwoordiging bij rechtsvorderingen als verdediging.
Het verzekeringscontract voor rechtsbijstand dat het voorwerp vormt van perceel 3 beoogt de vergoeding van de procedurekosten of de verlening van adviesdiensten voor de soort situaties die onder percelen 1 en 2 vallen, of de personeelsleden waarvoor de rechtsbijstand voorzien is nu ageren als slachtoffers of als beschuldigden.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 083-185960
Aankondiging van een opdracht
28/04/2018 00:00