Gegevens van de oproep tot inschrijving

La date limite de réception des offres est postposée au 09/07/2018 à 17h00. La date d'ouverture des offres est postposée au 10/07/2018 à 10:00
Titel:
Diensten inzake het vervoer van pakjes en publicaties vanuit Brussel naar de res...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicatiedatum op TED:
16/05/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/07/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
OIB.02/PO/2018/002/747
Diensten inzake het vervoer van pakjes en publicaties vanuit Brussel naar de rest van de wereld en omgekeerd.
De diensten omvatten het afhalen, het vervoeren en het overhandigen aan de geadresseerden van verschillende zendingen (publicaties en andere zendingen in de vorm van pakjes, pallets, kisten en andere verpakkingen), de verzekeringen, de formaliteiten en bijbehorende administratieve en douanekosten, evenals bijzondere verpakkingen die verband houden met de wetgeving van de landen van bestemming. In het merendeel van de gevallen worden de zendingen voorbereid op paletten met folie. De zendingen uit Brussel worden uitgevoerd vanuit het gebouw dat wordt ingenomen door de Centrale Postkamer van de Commissie en worden verzonden naar de 4 bestemmingszones: zone 1 (EU + EVA), zone 2 (andere Europese landen), zone 3 (Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst, NAFTA) en zone 4 (rest van de wereld).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Prijs
Voorwaarden voor deelname
De inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1 „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige aankondiging en opgesomd in bijlage I bij het bestek (checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten). De inschrijver moet in het bijzonder een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord bijvoegen waarin wordt vermeld dat hij zich niet in een van de gevallen bevindt die hem uitsluiten van deelneming aan een opdracht die door de Europese Unie wordt uitgeschreven. De verklaring op erewoord moet het model dat op de volgende site is gepubliceerd, in zijn geheel overnemen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Opgelet: de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet, op straffe van uitsluiting, en vóór ondertekening van het contract, de bewijzen van zijn verklaring op erewoord overleggen. Opgelet: in geval van een combinatie moeten de verklaring op erewoord en (indien men de opdracht gegund krijgt) de documenten en bewijsstukken voor ieder lid van de combinatie afzonderlijk worden overgelegd.
De inschrijver moet het volgende overleggen: — Een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) van de laatste 3 boekjaren waaruit het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen blijkt. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze over te leggen, moet hij een verklaring overleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 3 jaar. Indien de financiële overzichten of de verklaring over de laatste 3 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document overleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals een passende garantie van een derde (bijvoorbeeld het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of van de accountant of gelijkwaardig. — Een verklaring betreffende de algemene jaaromzet voor de laatste 3 boekjaren.
om te worden geselecteerd, moet de inschrijver voor de 3 boekjaren een gemiddelde totale jaaromzet van 200 000 EUR aantonen.
De inschrijver moet het volgende overleggen: — een lijst van de voornaamste diensten die de laatste 3 jaar zijn verleend op het desbetreffende gebied met een beknopte beschrijving van de omvang van de verleende diensten en met vermelding van de bedragen, data en namen van de begunstigden van de zendingen. Op het vlak van kwaliteitsbeheer: De inschrijver moet aantonen dat de organisatie is gebaseerd op een kwaliteitsborgingssysteem dat minstens beantwoordt aan de vereisten van de norm ISO 9001: — hetzij door de verstrekking van een kopie van het ISO 9001-certificaat met vermelding van het bestreken gebied en van de erkende instantie die het certificaat heeft afgeleverd, — hetzij door de verstrekking van elke andere gelijkwaardige referentie waarvan de toepassing, na een audit door een derde partij, het voorwerp kan uitmaken van een erkenning zoals een certificering, een machtiging of een goedkeuring, — hetzij door de verstrekking van documentatie van het kwaliteitsbeheersysteem dat door de inschrijver ten uitvoer is gelegd, met een geschreven en ondertekende intentieverklaring van de persoon die gemachtigd is om het bedrijf in dienst te nemen; deze documentatie moet minstens het volgende omvatten: —— het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen, —— een documentatiesysteem (beheer van interne en externe documenten, beheer van registraties, beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties, corrigerende acties en interne audits), —— een inkaartbrenging en bepaling van het toe te passen proces, —— een controlesysteem (interne audit,...), —— een systeem voor de analyse van de resultaten (toetsing van het beheer, klachten, opiniepeilingen, tevredenheid, indicatoren,...). Op het vlak van milieubeheer: De inschrijver moet een ISO 14001- of EMAS- of gelijkwaardig certificaat verstrekken op het gebeid van vervoer en voorraden/logistiek. Een gelijkwaardig certificaat kan een geschreven milieubeheerplan zijn dat is gevalideerd door de directie (bijv. de raad van bestuur) en dat de kritieke activiteiten, de uitgevoerde middelen (of het beleid), de geplande verbeteringen en alle andere informatie met betrekking tot de resultaten vermeldt.
De inschrijver moet minimaal 2 000 zendingen per jaar verdeeld over minstens 15 Europese landen aantonen.
Hoofdacties
16/05/2018 00:00
09/07/2018 17:00
10/07/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 121-275186
Rectificatie
27/06/2018 00:00
2018/S 106-240968
Rectificatie
06/06/2018 00:00
2018/S 092-207889
Aankondiging van een opdracht
16/05/2018 00:00