Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Diensten voor het wassen, chemisch reinigen en onderhouden van het linnengoed en...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicatiedatum op TED:
01/08/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
14/09/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
OIB.02/PO/2018/034/769
Diensten voor het wassen, chemisch reinigen en onderhouden van het linnengoed en de kleding voor de crèches, kinderdagverblijven en officiële restaurantdiensten van de Europese Commissie in Brussel.
Onderhavige aanbesteding beoogt de verlening van diensten voor het wassen, chemisch reinigen en onderhouden van het linnengoed en de kleding voor de crèches, kinderdagverblijven en officiële restaurantdiensten van de Europese Commissie in Brussel.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Prijs
Voorwaarden voor deelname
De inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1 „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige aankondiging en opgesomd in bijlage I bij het bestek (checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten).De inschrijver moet in het bijzonder een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord bijvoegen waarin wordt vermeld dat hij zich niet in een van de gevallen bevindt die hem uitsluiten van deelneming aan een opdracht die door de Europese Unie wordt uitgeschreven. De verklaring op erewoord moet het model dat op de volgende site is gepubliceerd, in zijn geheel overnemen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmOpgelet: de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet, op straffe van uitsluiting, en vóór ondertekening van het contract, de bewijzen van zijn verklaring op erewoord overleggen.Opgelet: in geval van een combinatie moeten de verklaring op erewoord en (indien men de opdracht gegund krijgt) de documenten en bewijsstukken voor ieder lid van de combinatie afzonderlijk worden overgelegd.
De inschrijver moet het volgende overleggen:— Een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) van de laatste 2 boekjaren waaruit het jaarresultaat blijkt vóór aftrek van de belastingen. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze over te leggen, moet hij een verklaring overleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 2 jaar. Indien de financiële overzichten of de verklaring over de laatste 2 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document overleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals een passende garantie van een derde (bijvoorbeeld het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of van de accountant of gelijkwaardig.— Een verklaring betreffende de specifieke jaaromzet op het gebied waarop onderhavige aankondiging van opdracht betrekking heeft, verwezenlijkt tijdens de laatste 2 boekjaren.
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:— de inschrijver moet voorbeelden van vergelijkbare opdrachten verstrekken waaronder:—— een voorbeeld van de verlening van diensten voor het wassen per kilo aan eenzelfde klant,—— een voorbeeld van de verlening van diensten voor het wassen per stuk aan eenzelfde klant;— een certificaat van kwaliteitsmanagement (bijv. ISO 9001 of ieder gelijkwaardig certificaat) of indien de inschrijver geen toegang heeft tot deze certificaten of niet in de mogelijkheid is ze binnen de vastgelegde termijnen te verkrijgen, ieder ander bewijs van soortgelijke maatregelen voor kwaliteitsborging die hij zelf heeft opgesteld;— een certificaat van de kwaliteit van de hygiëne en de preventie van microbiologische besmetting van stoffen (bijv. RABC of ieder gelijkwaardig certificaat) of indien de inschrijver geen toegang heeft tot deze certificaten en niet in de mogelijkheid is ze binnen de vastgestelde termijnen te verkrijgen, ieder ander door de onderneming overgelegd bewijsstuk om de onberispelijke hygiënekwaliteit te waarborgen.
3 voorbeelden van vergelijkbare opdrachten waaronder:— minstens 1 voorbeeld van de verlening van diensten voor het wassen per kilo aan eenzelfde klant voor een volume van minstens 43 000 kg per jaar,— minstens 1 voorbeeld van de verlening van diensten voor het wassen per stuk aan eenzelfde klant voor een volume van minstens 28 000 stuks per jaar.
Hoofdacties
01/08/2018 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
14/09/2018 15:00
17/09/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 146-333501 Aankondiging van een opdracht 01/08/2018 00:00