Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Studies op het gebied van mensenhandel - Perceel 1, 2 en 3
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Publicatiedatum op TED:
06/10/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/11/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Studies op het gebied van mensenhandel - Perceel 1, 2 en 3
Het doel van de studies is om:— systematisch de werking van de nationale en transnationale verwijzingsmechanismen in alle lidstaten van de EU te evalueren,— de economische, sociale en menselijke kosten van mensenhandel binnen de EU en niet wereldwijd te berekenen,— het effect onderzoeken van de EU-aanpak van de bestrijding van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting en de uitwisseling van beste praktijken tussen de EU-landen te bevorderen.Deze studies werden door de commissie aangewezen als enkele van de belangrijkste acties in de mededeling van 2017 om het werk van de lidstaten, de belanghebbenden en de Europese Commissie op dit gebied te ondersteunen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Overheidsopdracht
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Studie over „Evaluatie van de werking van de nationale en transnationale verwijzingsmechanismen van de lidstaten“
Van de studie wordt het volgende verwacht:— een overzicht geven van de situatie in alle EU-lidstaten met betrekking tot de werking van de nationale en, indien van toepassing, transnationale verwijzingsmechanismen,— goede praktijken, modellen en voorbeelden van de werking van nationale en transnationale verwijzingsmechanismen verschaffen,— specifieke aanbevelingen doen met betrekking tot de verbetering van de werking van de nationale en transnationale verwijzingsmechanismen in het belang van de slachtoffers, teneinde de lidstaten te helpen bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU en de Europese Commissie te adviseren.
Perceel 2
Studie over „De economische, sociale en menselijke kosten van mensenhandel“
In het kader van dit onderzoek moet:— een uitgebreid literatuuronderzoek worden verricht naar de economische, sociale en menselijke kosten van mensenhandel, rekening houdend met informatie en methoden, indien beschikbaar in de EU-lidstaten. Dit moet relevante schattingen in euro's omvatten,— leiden tot een kritische analyse van de beschikbare modellen en methodologieën en aanbevelingen doen met betrekking tot mogelijke methoden die in de EU kunnen worden gebruikt,— rekening worden gehouden met de beschikbare literatuur en met name de studie in opdracht van het Europees Instituut voor gendergelijkheid, getiteld „Studie over methodologische mogelijkheden en economische analyse van de kosten inzake gendergebaseerd geweld in de Europese Unie“ en het achtergronddocument van het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding, „Een inleiding tot mensenhandel: kwetsbaarheid, impact en actie (2008)“,— de nadruk leggen op mensenhandel en niet op geweld in het algemeen of alleen op geweld tegen vrouwen. Dit gezegd zijnde, moet de studie een genderspecifieke aanpak aantonen en ervoor zorgen dat de genderdimensie in de analyse wordt geïntegreerd,— mensenhandel benaderen als een ernstige vorm van criminaliteit en geweld tegen vrouwen en meisjes. Alle vormen van uitbuiting in het kader van mensenhandel moeten in gelijke mate worden aangepakt.
Perceel 3
Studie over „Het effect van de EU-aanpak van de bestrijding van mensenhandel voor seksuele uitbuiting“
In het kader van dit onderzoek moet:— een diepgaande juridische analyse worden verschaft van de wijze waarop mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting in de rechtsinstrumenten van de EU wordt aangepakt,— een kritische en evenwichtige beoordeling worden gegeven van de wijze waarop mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting in het EU-beleidskader wordt aangepakt door de instrumenten te onderzoeken die door de verschillende EU-instellingen en -agentschappen zijn goedgekeurd,— een kritische en evenwichtige analyse worden gegeven van de wijze waarop en de mate waarin het rechts- en beleidskader van de EU van invloed was op het nationale beleid en de nationale praktijk,— een kritische en evenwichtige analyse worden gegeven van de sterke en zwakke punten van het wettelijke en beleidskader van de EU inzake de aanpak van seksuele uitbuiting,— rekening worden houden met de bevindingen van de studie over de genderdimensie van mensenhandel, de studie over de algemene beleidsevaluatie van projecten ter bestrijding van mensenhandel die door de Europese Commissie zijn gefinancierd en het verslag van de gebruikers.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 193-435447
Aankondiging van een opdracht
06/10/2018 00:00