Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Analyse ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de artikelen 5, 6, 8 en 8...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
21/11/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/02/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER/D3/2018-168
Analyse ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de artikelen 5, 6, 8 en 8c van Richtlijn 2014/87/Euratom
Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad zoals gewijzigd door Richtlijn 2014/87/Euratom van de Raad (de richtlijn inzake nucleaire veiligheid, hierna „de richtlijn”) versterkt het juridisch kader van de EU inzake nucleaire veiligheid aanzienlijk. De richtlijn formuleert een gemeenschappelijke basis voor het beheer van nucleaire veiligheid, met een beschrijving van de essentiële administratieve, technische en procedurele vereisten. De Commissie wenst nu haar analyse van de tenuitvoerlegging van de richtlijn te verruimen, waarbij de nadruk wordt gelegd op verschillende praktische kwesties; met name de verantwoordelijkheden van de bevoegde regelgevende instantie en de vergunninghouder. Daarnaast moeten ook de transparantievereisten worden geanalyseerd, waarin zowel de bevoegde regelgevende instantie als de vergunninghouder een belangrijke rol spelen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Overheidsopdracht
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
21/11/2018 00:00
22/02/2019 16:00
26/02/2019 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Tenuitvoerlegging van vereisten voor de bevoegde regelgevende instantie en transparantie — artikels 5 en 8
Een analyse van de bepalingen van artikels 5 en 8 van de richtlijn, samen met de normen en richtlijnen op internationaal en Europees niveau die aanwezig zijn om de tenuitvoerlegging van de wettelijke vereisten van de richtlijn te ondersteunen. De analyse omvat de omvang, bijzonderheden, de mate van uitvoerbaarheid van de bepalingen van de richtlijn en een beschrijving van mogelijke hiaten tussen de richtlijn en de toepasselijke normen.Een uitvoerig onderzoek van het bestaande juridische, bestuurlijke en organisatorische kader voor de toepassing van de vereisten van artikels 5 en 8 in alle EU-lidstaten, waar vooral wordt gekeken naar de manier waarop deze systemen, procedures en praktijken zijn opgesteld en in de praktijk zouden moeten werken.
Perceel 2
Tenuitvoerlegging van vereisten voor vergunninghouders in het kader van veiligheidsdemonstratie en de daaropvolgende periodieke veiligheidsbeoordeling — artikel 6, onder b) en c), artikel 8 quater, onder a) en b)
Het onderliggende principe van artikel 6, waarbij de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de nucleaire veiligheid van een kerninstallatie bij de vergunninghouder ligt, blijft in wezen ongewijzigd.Lid 6, onder b) bevat echter een nieuwe verplichting: de vergunninghouder moet een veiligheidsdemonstratie indienen die is gebaseerd op de IAEA-vereisten, ter ondersteuning van een aanvraag voor de vergunning voor een nucleaire installatie of een activiteit.De vereiste biedt de lidstaten veel speelruimte met betrekking tot het definiëren van de gevraagde inhoud van de veiligheidsdemonstratie of -informatie die in het vergunningsproces moet worden verstrekt. De veiligheidsdemonstratie moet echter minstens veiligheidsbeoordelingen omvatten met betrekking tot de vereisten van artikel 8 bis (doelstelling nucleaire veiligheid), 8 ter (tenuitvoerlegging van de nucleaire veiligheidsdoelstelling („verdediging in de diepte”)), 8 quater (initiële en periodieke beoordelingen) en 8 quinquies (paraatheid en reactie in noodsituaties ter plaatse).De bepalingen van artikel 6, onder c), staan reeds in richtlijn 2009/71 en blijven voornamelijk ongewijzigd. Het nationale kader moet de vergunninghouders verplichten om regelmatig:i) te beoordelen;ii) te verifiëren; eniii) de nucleaire veiligheid van hun nucleaire installaties op een „systematische en controleerbare manier” voortdurend te verbeteren. De vergunninghouder is verplicht om passende veiligheidsbeoordelingen uit te voeren, waarbij bewijs of argumenten moeten worden verstrekt (bijv. de ontwikkeling van een veiligheidscase).De veiligheidsbeoordelingen moeten aantonen dat er werd voldaan aan de doelstelling en de vereisten voor nucleaire veiligheid (artikel 8 bis - 8 quater).Deze activiteiten moeten op een systematische manier ten uitvoer worden gelegd, zodat deze door de bevoegde regelgevende instantie (of waarbij een technische ondersteuningsorganisatie is betrokken) kunnen worden beoordeeld en geverifieerd als onderdeel van haar toezichthoudende bevoegdheid. De bevoegde regelgevende instantie bepaalt hoe deze activiteiten ten uitvoer moeten worden gelegd.De omvang van perceel 2 is beperkt tot lidstaten met nucleaire installaties, overeenkomstig de verplichtingen van de artikel 6 en 8 bis t/m 8 quinquies van de richtlijn.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 247-566821
Rectificatie
22/12/2018 00:00
2018/S 228-520690
Rectificatie
27/11/2018 00:00
2018/S 224-511786
Aankondiging van een opdracht
21/11/2018 00:00