Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Het ondersteunen van beleid inzake gefluoreerd broeikasgas (4 percelen)
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publicatiedatum op TED:
29/12/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/02/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Het ondersteunen van beleid inzake gefluoreerd broeikasgas (4 percelen)
Voor de succesvolle tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 517/2014, is het noodzakelijk een toekomstige opdracht tot stand te brengen (perceel 2) ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging. Bovendien is er nood aan technische inbreng voor internationale onderhandelingen, evenals outreach met betrekking tot ons beleid (perceel 1). Het uitfaseren dient vlot te worden uitgevoerd, en de effecten ervan op de markt dienen nauw te worden gevolgd (perceel 3). Om te voldoen aan onze verplichtingen in het kader van artikel 21, leden 2 en 4, van de Verordening, waarin verslagen inzake beschikbaarheid van HFK‘s en alternatieven voor het gebruik van SF6 bij schakelapparatuur worden vereist, evenals alternatieven die HFK‘s kunnen vervangen bij tweedelige klimaatregeling, is het nodig perceel 4 uit te voeren.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Internationale problemen en verspreiding inzake gefluoreerd broeikasgas/ozonaantastende stoffen De algemene doelstellingen van dit perceel betreffen het waarborgen van voldoende technische ondersteuning tijdens de onderhandelingen op internationale bijeenkomsten in het kader van het Protocol van Montreal, en het ondersteunen van DG CLIMA bij outreachactiviteiten, in het bijzonder inzake alternatieven met een laag aardopwarmingsvermogen, maar ook inzake beleidsopties en -scenario‘s, onder meer op internationaal niveau.
Perceel 2 Interne steun De algemene doelstelling is het verlenen van bijstand aan DG CLIMA bij de tenuitvoerlegging van het (nieuwe) beleid inzake F-gassen en bescherming van de ozonlaag. De specifieke doelstellingen van deze aanbesteding behelzen het verkrijgen van:— bijstand bij de interne tenuitvoerlegging van de F-gasverordening, in het bijzonder met betrekking tot de registratie van HFK‘s, verslaglegging, quota‘s, helpdesk voor bedrijven en nalevingsproblemen;— bijstand bij de analyse van verzoeken om afwijking in het kader van de ozonverordening.
Perceel 3 prijs van HFK‘s en toezicht op de uitfasering De algemene doelstelling is het analyseren van de markt- en economische aspecten van de vraag en het aanbod voor HFK‘s en alternatieve technologieën voor intern gebruik door DG CLIMA, ter ondersteuning van het toezicht op de effecten van Verordening (EU) 517/2014.De specifieke doelstellingen van deze opdracht zijn:— het controleren en analyseren van de markt- en prijsontwikkelingen voor HFK‘s op de mondiale en EU-markt;— het beoordelen van de werking en effecten van het quotasysteem;— het analyseren van de impact van uitfasering op innovatie in de betrokken sectoren;— het beoordelen van de omvang van illegale handel en waar mogelijk het identificeren van niet-conforme bedrijven.
Perceel 4 Verslagen inzake SF6 en tweedelige klimaatregeling De algemene doelstelling is het verzamelen, onder meer via enquêtes en raadplegingen van belanghebbenden in de hele EU, en analyseren van de relevante informatie ter ondersteuning van de Commissie bij het verstrekken van beoordelingsverslagen inzake schakelapparatuur en tweedelige klimaatregelingsystemen, zoals hierboven vermeld. Verder moet het werk van de adviseurs leiden tot aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van EU-beleid op deze gebieden.De specifieke doelstellingen van deze aanbesteding zijn:— het opstellen van een overzicht van relevante bestaande alternatieven en van lopende O&O-activiteiten voor deze sectoren in de Europese Unie;— het beoordelen van het EU-marktpotentieel van bestaande alternatieven in overeenstemming met de 4 criteria van kosteneffectiviteit, technische haalbaarheid, energie-efficiëntie en betrouwbaarheid);— het formuleren van aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van EU-beleid op deze gebieden.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 250-576682 Aankondiging van een opdracht 29/12/2018 00:00