Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante di...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicatiedatum op TED:
30/01/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/05/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
OIB.02/PO/2018/058/785
Levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten
Het voorwerp van onderhavige opdracht is de opstelling van een overeenkomst voor: de levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten.
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
De inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1) „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige aankondiging en opgesomd in bijlage I bij de aanbestedingsstukken „Checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten”.De inschrijver moet onder meer een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord bijvoegen waarin wordt vermeld dat hij zich niet in een van de gevallen bevindt die hem uitsluiten van deelneming aan een opdracht die door de Europese Unie wordt uitgeschreven. De verklaring op erewoord moet in extenso het model reproduceren dat op de volgende pagina is gepubliceerd: http://ec.europa.eu/oib/procurement_en.cfmOpgelet: de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet, op straffe van uitsluiting, en vóór ondertekening van het contract, de bewijzen van zijn verklaring op erewoord voorleggen.Opgelet: in geval van een combinatie moeten de verklaring op erewoord en (indien men de opdracht gegund krijgt) de documenten en bewijsstukken voor ieder lid van de combinatie afzonderlijk worden voorgelegd.
De inschrijver moet het volgende voorleggen:— een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) van de laatste 3 boekjaren waaruit het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen blijkt. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze voor te leggen, moet hij een verklaring voorleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 3 jaar. Indien de financiële overzichten of de verklaring over de laatste 3 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document voorleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals een passende garantie van een derde (bv. het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of van de accountant of gelijkwaardig,— een verklaring met vermelding van de algemene jaaromzet die in de laatste 3 boekjaren is verwezenlijkt.
Om te worden geselecteerd, moet de inschrijver voor de 3 boekjaren een gemiddelde jaaromzet van 4 800 000 EUR kunnen aantonen.
De inschrijver moet:— aantonen dat de organisatie is gebaseerd op een kwaliteitsborgingssysteem dat minstens beantwoordt aan de vereisten van de norm ISO 9001:—— door de gewaarmerkte kopie van het ISO 9001-certificaat te verstrekken met vermelding van het bestreken gebied en de geaccrediteerde instantie die het certificaat heeft afgegeven,—— hetzij door de verstrekking van de gewaarmerkte kopie van elke andere gelijkwaardige referentie waarvan de toepassing, na een audit door een derde partij, het voorwerp kan uitmaken van een erkenning, zoals een certificering, een machtiging of een goedkeuring,—— hetzij door de verstrekking van documentatie over het door de inschrijver uitgevoerde kwaliteitsbeheersysteem met een schriftelijke en ondertekende verbintenis (voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van de opdracht) van de persoon die gemachtigd is om de verbintenis aan te gaan; deze documentatie moet ten minste bevatten:——— het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen,——— een documentatiesysteem (beheer van interne en externe documenten, beheer van registraties, beheer van gevallen van niet-conformiteit, preventieve acties, corrigerende acties en interne audits),——— een inkaartbrenging en bepaling van het toe te passen proces,——— een controlesysteem (interne audit enz.),——— een systeem voor de analyse van de resultaten (toetsing van het beheer, klachten, onderzoeken, tevredenheid, indicatoren enz.),——— een plan voor aanpassing en verbetering (bedrijfsplan, actieplan voor het beheer en de dienstverlening enz.).
— 3 voorbeelden verstrekken van de levering van meubilair voor ontmoetingsruimten voor minstens 50 personen, een voorbeeld verstrekken van de levering van meubilair voor een restaurant met minstens 60 zitplaatsen en twee voorbeelden verstrekken van de levering van meubilair voor zelfbedieningsrestaurants met minstens 250 zitplaatsen tijdens de laatste 3 jaar,— 2 voorbeelden verstrekken van de levering van meubilair voor restauratie- en ontmoetingsruimten tijdens de laatste 3 jaar, telkens voor een verschillend land uit de lijst van landen die in het kader van onderhavige opdracht zijn opgenomen, met uitzondering van de Benelux.
Hoofdacties
30/01/2019 00:00
03/05/2019 15:00
06/05/2019 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 065-150180
Rectificatie
02/04/2019 00:00
2019/S 030-065940
Rectificatie
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044867
Aankondiging van een opdracht
30/01/2019 00:00