Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Milieurekeningen
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG EUROSTAT
Publicatiedatum op TED:
02/08/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
ESTAT/E/2019/009
Milieurekeningen
Deze uitnodiging tot inschrijving omvat: bijstand bij de ontwikkeling van vragenlijsten en de verwerking van gegevens over milieurekeningen; methodologische ondersteuning.De statistische diensten die het voorwerp van deze uitnodiging tot inschrijving vormen, zijn in de volgende percelen opgesplitst:perceel 1: ondersteuning voor de validatie en ontwikkeling van monetaire milieurekeningen;perceel 2: gegevensverzameling en ontwikkeling van fysieke milieurekeningen;perceel 3: bijwerking en toepassing van modellen voor de raming van een grondstoffenequivalent (RME-model, raw material equivalent);perceel 4: ondersteuning bij de productie van waterstatistieken en de ontwikkeling van waterrekeningen;perceel 5: kwantificering van secundaire grondstoffen en afval;perceel 6: economische aspecten van de kringloopeconomie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Overheidsopdracht
79330000
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
02/08/2019 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Ondersteuning voor de validatie en ontwikkeling van monetaire milieurekeningen De doelstelling van deze oproep tot inschrijving voor perceel 1 is:— ondersteuning van Eurostat bij het verzamelen, valideren, aanvullen en ramen van gegevens op statistisch gebied van monetaire milieurekeningen;— ondersteuning van gegevensanalyse, kwaliteitsbeoordeling en verspreiding op statistisch gebied van monetaire milieurekeningen;— onderhoud, verbetering en beheer van bestaande IT-tools en ontwikkeling en tenuitvoerlegging van nieuwe en efficiëntere, alomvattende en coherente IT-tools, die compatibel zijn met de IT-omgeving van Eurostat, voor het invullen van de vragenlijsten per land, gegevenscontrole door landen en voor de validatie, analyse en verspreiding van gegevens van Eurostat,— ondersteuning van de methodologische ontwikkeling van monetaire milieurekeningen en de ontwikkeling van nieuwe gegevensverzamelingen op het gebied van milieu-economische rekeningen door Eurostat.
Perceel 2 Gegevensverzameling en ontwikkeling van fysieke milieurekeningen De doelstelling van deze oproep tot inschrijving voor perceel 2 is het bijstaan van Eurostat bij de productie en ontwikkeling van gegevens op het gebied van fysieke milieurekeningen, met name voor 3 modules van Verordening (EU) nr. 691/2011.
Perceel 3 Bijwerking en toepassing van modellen voor de raming van een grondstoffenequivalent (RME-model) De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is bijstand verlenen aan Eurostat bij:­— het bijwerken, herzien en toepassen van het EU-RME-model van Eurostat en het bijwerken/herzien van de documentatie,­— het bijwerken en verbeteren van de vereenvoudigde versie van het model (RME-tool voor landen), het bijwerken/herzien van de documentatie en het bieden van ondersteuning aan gebruikers van de tool en aan nationale statistische instituten die betrokken zijn bij de raming van RME op het gebied van macrofinanciële bijstand,­— het ten uitvoer leggen, testen en verder ontwikkelen van de uitsplitsingsmethode die op dit moment wordt ontwikkeld voor de referentietabel (invoer/uitvoer) van Eurostat tussen landen met het oog op een toekomstige overgang naar een referentiekern (invoer/uitvoer) tussen landen van het model,­— het voorbereiden van de bijdragen aan internationale ontwikkelingen bij de raming van materiaalstroomindicatoren die gebaseerd zijn op de vraag, voornamelijk de institutionalisering van een wereldwijde database voor invoer/uitvoer en milieu-extensies.
Perceel 4 Ondersteuning bij de productie van waterstatistieken en de ontwikkeling van waterrekeningen De hoofddoelstellingen van deze uitnodiging tot inschrijving voor perceel 4 zijn tweeledig, respectievelijk met betrekking tot de waterstatistieken en waterrekeningen:1) Eurostat ondersteunen bij de tweejaarlijkse gegevensverzameling inzake waterstatistieken gedurende de gehele productiecyclus. De inschrijver draagt bij aan de voorbereiding, vlotte uitvoering en opvolging van de gegevensverzameling die gericht is op het bereiken van een gegevensset van hoge kwaliteit met betrekking tot Europese waterstatistieken;2) Eurostat ondersteunen bij de voorbereiding van de productie van toekomstige waterrekeningen door de bijdrage aan methodologische ontwikkeling en voorbereiding/beoordeling van opties voor juridische dekking.
Perceel 5 Kwantificering van secundaire grondstoffen en afval De doelstelling van deze oproep tot inschrijving voor perceel 5 is het produceren van geïntegreerde rekeningen voor materiaalstromen en afvalrekeningen in de hele EU, met inbegrip van stromen van secundaire grondstoffen, alsook rekeningen voor fysieke materiële activa. Dit zijn eenmalige ramingen als haalbaarheidsstudie voordat een geregelde productie wordt overwogen (die geen deel uitmaakt van onderhavige opdracht).
Perceel 6 Economische aspecten van de kringloopeconomie De doelstelling van deze oproep tot inschrijving voor perceel 6 is de ontwikkeling van kaders voor het verzamelen van economische gegevens over de kringloop- en bio-economie, het verzamelen van gegevens en het beschrijven van een generieke conceptuele methode en het bepalen van het afbakeningsproces.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 148-363149 Aankondiging van een opdracht 02/08/2019 00:00