Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Beheer van het online samenwerkingsplatform voor het Europees burgerinitiatief
Aanbestedende dienst:
Secretariat General (SG)
Publicatiedatum op TED:
05/08/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
24/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
PO-SG-A1-01-2019
Beheer van het online samenwerkingsplatform voor het Europees burgerinitiatief
De algemene doelstelling van het online samenwerkingsplatform is het verstrekken van informatie en verlenen van ondersteuning bij de voorbereiding en tenuitvoerlegging van Europese burgerinitiatieven, het bevorderen van het debat hierover en in ruimere zin van onderwerpen met betrekking tot dit instrument. Het Forum beoogt het verstrekken van een ruimte waar burgers bijeen kunnen komen om hun initiatieven te bespreken en vorm te geven, om interactie tussen (potentiële) organisatoren, burgers en deskundigen te bevorderen; en uiteindelijk om de kwaliteit van de registratieaanvragen bij de Commissie te verbeteren (er wordt vooral nadruk gelegd op de voorbereidingsfase in tegenstelling tot de tenuitvoerleggingsfase waarin organisatoren regelmatig samenwerken met de Commissie).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
79140000
00
Voorwaarden voor deelname
De inschrijvers (en elk lid van de groep in geval van een gezamenlijke inschrijving) en onderaannemers waarvan de capaciteit nodig is om te voldoen aan de selectiecriteria moeten de verklaring op erewoord overleggen (zie bijlage), gedagtekend en ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger, waaruit blijkt dat zij elk afzonderlijk voldoen aan de selectiecriteria die van toepassing zijn op hen. Voor de criteria die van toepassing zijn op de inschrijver als geheel (individuele inschrijver of leider in geval van een gezamenlijke inschrijving) moet de inschrijver de verklaring op erewoord overleggen waaruit blijkt dat hij, met inbegrip van alle leden van de groep in geval van een gezamenlijke inschrijving en met inbegrip van onderaannemers, indien van toepassing, voldoet aan de selectiecriteria waarvoor een geconsolideerdebeoordeling zal worden uitgevoerd.Deze verklaring maakt deel uit van de verklaring die wordt gebruikt voor de uitsluitingscriteria (zie punt 4.1), dus elke betrokken entiteit moet slechts 1 verklaring voor beide aspecten verstrekken.Na de gunning van de opdracht wordt de geselecteerde inschrijver gevraagd om vóór ondertekening van het contract en binnen een termijn die door de aanbestedende dienst wordt opgegeven de hierna vermelde bewijsstukken over te leggen. Deze vereiste is van toepassing op elk lid van de groep in geval van een gezamenlijke inschrijving en alle onderaannemers waarvan de capaciteit nodig is om te voldoen aan de selectiecriteria.Een inschrijver (of een lid van de groep in geval van een gezamenlijke inschrijving, of een onderaannemer) moet geen bewijsstukken overleggen indien dit reeds is gebeurd in het kader van een andere aanbestedingsprocedure en op voorwaarde dat deze stukken maximaal 1 jaar vóór de datum van het verzoek hierom door de aanbestedende dienst zijn afgegeven en nog steeds geldig zijn op die datum. In dergelijke gevallen moet de inschrijver op erewoord verklaren dat de bewijsstukken al eerder tijdens een eerdere aanbestedingsprocedure zijn overgelegd, de referentie van deze procedure aangeven en bevestigen dat zijn situatie niet gewijzigd is.Een inschrijver (of een lid van de groep in geval van een gezamenlijke inschrijving, of een onderaannemer) is niet vereist een specifiek document over te leggen indien de aanbestedende dienst gratis toegang heeft tot het document in kwestie via een nationale database.inschrijvers moeten aantonen dat zij zijn gemachtigd om de beroepsactiviteit uit te oefenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk dat het voorwerp van deze oproep voor inschrijvingen vormt. De inschrijver (met inbegrip van elk lid van de groep in geval van een gezamenlijke inschrijving) moet de volgende inlichtingen verstrekken in zijn inschrijving als dat niet reeds is gebeurd in het formulier over de rechtsvorm:— voor rechtspersonen: een leesbaar exemplaar van het bericht van aanstelling van de personen die bevoegd zijn om de inschrijver te vertegenwoordigen in betrekkingen met derden en in rechtszaken, of een exemplaar van de bekendmaking van die aanstelling indien de wetgeving die op de betrokken rechtspersoon van toepassing is een dergelijke bekendmaking vereist. Elke delegatie van deze bevoegdheid aan een andere vertegenwoordiger die niet in de officiële aanstelling is opgenomen, moet met bewijsstukken worden gestaafd;— voor natuurlijke personen: indien vereist overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, een bewijs van inschrijving in een beroeps- of handelsregister of een ander officieel document waarop het inschrijvingsnummer is vermeld.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
05/08/2019 00:00
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 157-386462
Rectificatie
16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054
Aankondiging van een opdracht
05/08/2019 00:00