Gegevens van de oproep tot inschrijving

Updated (19.06) financial offer published. Deadline for submission of offers extended to 07.07.2020 16h00. Opening of offers postponed to 09.07.2020 at 10h00
Titel:
Mobiele communicatie
Aanbestedende dienst:
European Court of Auditors (ECA)
Publicatiedatum op TED:
06/03/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
07/07/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
AO 713
Mobiele communicatie
Deze oproep tot inschrijvingen beoogt de gunning van een enkelvoudige raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot mobiele telefonie en voor levering van bijbehorende uitrusting Er moet minstens de volgende diensten inzake mobiele communicatie worden verleend: spraakcommunicatie, datacommunicatie, tekstberichten (sms).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Laagste prijs
64212000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
64210000
Voorwaarden voor deelname
Inschrijvers die zich in een van de situaties bevinden zoals vermeld in artikel 136 en 141 van het Financieel Reglement, worden uitgesloten van deelname aan deze openbare oproep tot inschrijving, en de opdracht wordt niet aan hen gegund.Inschrijvers moeten wettelijk in staat zijn om de dienstenovereenkomst waarvoor zij een aanvraag indienen uit te voeren. Een verklaring op erewoord met betrekking tot de uitsluitings- en selectiecriteria (bijlage 3, formulier 5 bij de uitnodiging tot inschrijving), naar behoren gedateerde en ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de inschrijver moet samen met de inschrijving worden verstrekt. De volgende documenten met betrekking tot de juridische capaciteit worden gevraagd van de inschrijvers aan wie de gunning van de opdracht zou kunnen worden voorgesteld:a) bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister volgens de voorwaarden van de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd;b) een duidelijke kopie van de aankondiging van benoeming van de persoon/personen die gevolmachtigd is/zijn om de inschrijver te vertegenwoordigen in het aangaan van opdrachten, indien deze niet bij het bovengenoemde document was gevoegd.
Inschrijvers moeten over de nodige economische en financiële draagkracht beschikken om de raamovereenkomst uit te voeren in overeenstemming met de contractuele voorwaarden, rekening houdend met de waarde en omvang ervan. Indien de Rekenkamer op basis van de door de inschrijver verstrekte informatie twijfels heeft over de economische en financiële draagkracht van de inschrijver of indien deze duidelijk onvoldoende zijn voor de uitvoering van de opdracht, kan de inschrijving worden geweigerd zonder dat de inschrijver aanspraak op enige financiële vergoeding kan maken. Een verklaring op erewoord met betrekking tot de uitsluitings- en selectiecriteria (bijlage 3 bij de uitnodiging tot inschrijven - formulier 5), naar behoren gedateerd en ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de inschrijver moet door de inschrijver worden verstrekt. De volgende documenten met betrekking tot de economische en financiële draagkracht worden gevraagd aan de inschrijvers aan wie de gunning van de opdracht zou kunnen worden voorgesteld:— financiële overzichten of uittreksels daarvan voor een periode die gelijk is aan minstens de laatste 2 volledige boekjaren;— een verklaring betreffende de specifieke jaaromzet met betrekking tot de diensten die onder onderhavige oproep tot inschrijving vallen voor elk van de laatste 2 volledige boekjaren.
Ondernemers moeten voor elk van de laatste 2 volledige boekjaren beschikken over een minimale jaaromzet betreffende de diensten die onder onderhavige oproep tot inschrijving vallen van minstens of gelijkwaardig aan 400 000 EUR.
Inschrijvers moeten over de nodige vakbekwaamheid en vakkundigheid beschikken om de raamovereenkomst uit te voeren in overeenstemming met de contractuele voorwaarden, rekening houdend met de waarde en omvang ervan. Een verklaring op erewoord met betrekking tot de uitsluitings- en selectiecriteria (bijlage 3, formulier 5 bij de uitnodiging tot inschrijving), naar behoren gedateerde en ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de inschrijver moet samen met de inschrijving worden verstrekt.De vakbekwaamheid en vakkundigheid worden beoordeeld op basis van de voor de vereiste diensten relevante deskundigheid van de inschrijver. De volgende documenten met betrekking tot de technische bekwaamheid en vakkundigheid moeten bij de inschrijving worden verstrekt:— document waaruit blijkt dat het bedrijf bevoegd is om diensten inzake mobiele telefonie te verlenen in minstens een van de EU-lidstaten,— bewijs van minstens 3 referenties (opdrachten) van de meest relevante klanten tijdens de laatste 3 jaar,
— De inschrijver moet gemachtigd zijn om diensten inzake mobiele telefonie te verlenen in minstens een van de EU-lidstaten. Vóór aanvang van de dienstverlening moet de inschrijver gemachtigd zijn om diensten inzake mobiele telefonie in Luxemburg te kunnen verlenen.— De inschrijver moet in de laatste 3 jaar minstens 3 soortgelijke opdrachten in het kader van deze oproep tot inschrijving hebben uitgevoerd. Als bewijs van ervaring moet hij 3 referenties (opdrachten) overleggen van de meest relevante klanten in de laatste 3 jaar.
Hoofdacties
06/03/2020 00:00
07/07/2020 16:00
09/07/2020 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 120-290801
Rectificatie
24/06/2020 00:00
2020/S 097-230763
Rectificatie
19/05/2020 00:00
2020/S 078-183264
Rectificatie
21/04/2020 00:00
2020/S 057-134697
Rectificatie
20/03/2020 00:00
2020/S 047-109778
Aankondiging van een opdracht
06/03/2020 00:00