Gegevens van de oproep tot inschrijving

- New date for opening of tenders: 7 April 2021 11h00 - Updated model offer (including a new form 10) has been published
Titel:
Verlening van externe auditdiensten aan de Europese Rekenkamer
Aanbestedende dienst:
European Court of Auditors (ECA)
Publicatiedatum op TED:
10/02/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
31/03/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
AO 758
Verlening van externe auditdiensten aan de Europese Rekenkamer
Deze oproep tot inschrijving beoogt de gunning van een dienstenovereenkomst inzake de verlening van externe auditdiensten aan de Europese Rekenkamer: het uitvoeren van een audit van de jaarrekeningen van de Rekenkamer voor de volgende jaren: 2021-2025 en het onder de loep nemen van een aantal transacties die willekeurig zijn geselecteerd en uitgevoerd door de Rekenkamer.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
375000.00 EUR
375000.00 EUR
79210000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
79212300
79212000
Voorwaarden voor deelname
Inschrijvers die zich in een van de situaties bevinden zoals vermeld in artikel 136 en 141 van het Financieel Reglement, worden uitgesloten van deelname aan deze openbare oproep tot inschrijving, en de opdracht wordt niet aan hen gegund.Inschrijvers moeten wettelijk in staat zijn om de dienstenovereenkomst waarvoor zij een aanvraag indienen uit te voeren. Een verklaring op erewoord met betrekking tot de uitsluitings- en selectiecriteria (bijlage 3, formulier 5 bij de uitnodiging tot inschrijving), naar behoren gedateerde en ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de inschrijver moet samen met de inschrijving worden verstrekt. De volgende documenten met betrekking tot de juridische capaciteit worden gevraagd van de inschrijvers aan wie de gunning van de opdracht zou kunnen worden voorgesteld:a) bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister volgens de voorwaarden van de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd;b) een duidelijke kopie van de aankondiging van benoeming van de persoon/personen die gevolmachtigd is/zijn om de inschrijver te vertegenwoordigen in het aangaan van opdrachten, indien deze niet bij het bovengenoemde document was gevoegd.
Inschrijvers moeten over de nodige economische en financiële draagkracht beschikken om de opdracht, rekening houdend met de waarde en omvang ervan, conform de contractuele bepalingen uit te voeren. Indien de Rekenkamer op basis van de door de inschrijver verstrekte informatie twijfels heeft over zijn financiële draagkracht of indien deze duidelijk onvoldoende is voor de uitvoering van deze opdracht, kan de inschrijving worden geweigerd, zonder dat de inschrijver aanspraak op enige financiële compensatie kan maken.Een verklaring op erewoord met betrekking tot de uitsluitings- en selectiecriteria (bijlage 3, formulier 5 bij de uitnodiging tot inschrijving), naar behoren gedateerde en ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de inschrijver moet samen met de inschrijving worden verstrekt. De volgende documenten met betrekking tot de economische en financiële draagkracht worden gevraagd aan de inschrijvers aan wie de gunning van de opdracht zou kunnen worden voorgesteld:a) een verklaring betreffende de totale omzet en de specifieke omzet met betrekking tot de diensten die het voorwerp vormen van onderhavige oproep tot inschrijving (wettelijke audit), verwezenlijkt tijdens de laatste drie volledige boekjaren;b) gecontroleerde financiële overzichten (balansen en winst- en verliesrekeningen) van minstens de laatste drie volledige boekjaren, of gelijkwaardige documentatie (bijv. indien de inschrijver volgens de vennootschapswetgeving van het land waar hij gevestigd is zijn balans niet hoeft te publiceren);c) bewijs van een relevante verzekering tegen beroepsrisico‘s.
Voor onderhavige opdracht, die het voorwerp vormt van deze uitnodiging tot inschrijving, vereist de Rekenkamer dat inschrijvers minstens over de volgende economische en financiële draagkracht beschikken:a) de gemiddelde jaaromzet op het gebied van wettelijke audit van rekeningen moet voor de laatste drie volledige boekjaren minstens 150 000 EUR bedragen.
Inschrijvers moeten over de nodige vakbekwaamheid en vakkundigheid beschikken om de opdracht, rekening houdend met de waarde en omvang ervan, conform de contractuele bepalingen uit te voeren. Indien de Rekenkamer op basis van de door de inschrijver verstrekte informatie twijfels heeft over de vakbekwaamheid en vakkundigheid van een inschrijver of indien deze duidelijk onvoldoende zijn voor de uitvoering van de opdracht, kan de inschrijving worden geweigerd zonder dat de inschrijver aanspraak op enige financiële compensatie kan maken.Een verklaring op erewoord met betrekking tot de uitsluitings- en selectiecriteria (bijlage 3, formulier 5 bij de uitnodiging tot inschrijving), naar behoren gedateerde en ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de inschrijver moet samen met de inschrijving worden verstrekt.De volgende documenten met betrekking tot de technische bekwaamheid en vakkundigheid moeten bij de inschrijving worden verstrekt:a) een kopie van de toestemming voor het uitvoeren van de wettelijke audit van rekeningen, afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de inschrijver is gevestigd;b) een lijst van minstens vijf relevante opdrachten/projecten die tijdens de laatste drie jaar zijn uitgevoerd en betrekking hebben op de wettelijke audit van rekeningen, waaruit minstens drie jaar ervaring in de auditsector blijkt (wettelijke audit van rekeningen en de audit van interne controlesystemen (met inbegrip van IT en IT-beveiliging)). Minstens een van de opdrachten/projecten moet betrekking hebben op de wettelijke audit van rekeningen uitgevoerd in een nationaal of internationaal overheidsorgaan;c) een beschrijving van CAATs-pakketten of andere IT-applicaties ter ondersteuning van het auditproces;d) een beschrijving van de kwaliteitscontrole- en kwaliteitsborgingsprocedures voor het uitvoeren van de wettelijke audit van rekeningen;e) een verklaring en een beschrijving van de bestaande maatregelen voor gegevensbescherming om de naleving van Verordening (EU) nr. 2018/1725 inzake gegevensbescherming aan te tonen.
a) de inschrijver moet naar behoren gemachtigd zijn voor de uitvoering van de wettelijke audit van rekeningen;b) de inschrijver moet beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring op het gebied van de wettelijke audit van rekeningen en de audit van interne controlesystemen (met inbegrip van IT en IT-beveiliging);c) de inschrijver moet tijdens de laatste drie jaar minstens vijf soortgelijke opdrachten/projecten hebben uitgevoerd (vergelijkbaar wat het toepassingsgebied "wettelijke audit" betreft);d) minstens een van de opdrachten/projecten moet betrekking hebben op de wettelijke audit van rekeningen uitgevoerd in een nationaal of internationaal overheidsorgaan;e) de inschrijver moet beschikken over IT-applicaties ter ondersteuning van het auditproces (CAATs of andere);f) de inschrijver moet beschikken over kwaliteitscontrole- en kwaliteitsborgingsprocedures die geschikt zijn voor de uitvoering van de wettelijke audit van rekeningen;g) de inschrijver moet beschikken over maatregelen voor gegevensbescherming om de naleving van Verordening (EU) nr. 2018/1725 inzake gegevensbescherming aan te tonen.
Hoofdacties
10/02/2021 00:00
31/03/2021 16:00
07/04/2021 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 045-109183
Rectificatie
05/03/2021 00:00
2021/S 028-068039
Aankondiging van een opdracht
10/02/2021 00:00