Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Evaluatieonderzoek naar de gevolgen van nationale procesrechtelijke wetten en pr...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Publicatiedatum op TED:
02/06/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
01/09/2015
Status:
Afgesloten
Informatie
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Evaluatieonderzoek naar de gevolgen van nationale procesrechtelijke wetten en praktijken voor het vrije verkeer van rechterlijke beslissingen, en voor de gelijkwaardigheid en doeltreffendheid van de procedurele bescherming van...
Het onderzoek heeft 2 afzonderlijke doelstellingen:1) nagaan welke gevolgen het nationaal procesrecht heeft voor het vrije verkeer van rechterlijke beslissingen, door vast te stellen of de bestaande verschillen tussen de nationale procedureregels de verwezenlijking van het vrije verkeer van rechterlijke beslissingen in de weg staan (en zo ja, in welke mate), met name doordat zij het wederzijdse vertrouwen tussen de rechtsstelsels in de lidstaten ondermijnen. De onderzoeksvraag moet worden geanalyseerd met betrekking tot de Europese instrumenten voor burgerlijk recht, in het kader van de verdere vergemakkelijking van de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en rekening houdend met het grondrecht op toegang tot justitie en het recht op een eerlijk proces.Hiertoe moet in het kader van het onderzoek een analyse worden gemaakt van de mogelijke manieren waarop het wederzijds vertrouwen kan worden versterkt op basis van de voornoemde beoordeling. Deze analyse moet worden onderbouwd met juridische en economische argumenten en houdt verband met de beleidsdoelstelling inzake het waarborgen van een vlotte werking van de bestaande instrumenten voor justitiële samenwerking op het gebied van burgerrechtelijke en commerciële kwesties en het garanderen van de eventuele verdere versterking of uitbreiding van deze samenwerking met het oog op de oprichting van een echte Europese justitiële ruimte. In de analyse en de conclusies moeten de voor- en nadelen van elke voorgestelde oplossing zorgvuldig worden afgewogen;2) evalueren of de procedurele bescherming van Europese consumentenrechten wordt gewaarborgd door de nationale procesrechtelijke wetten en praktijken (en zo ja, in welke mate), en of deze rechtsregels en -praktijken voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de beginselen van doeltreffendheid en gelijkwaardigheid en aan de verplichting om de conformiteit met het Europees consumentenrecht van rechtswege te beoordelen.Hiertoe moet het onderzoek de nationale wetten en praktijken onder de loep nemen, rekening houdend met het beginsel van procedurele autonomie van de lidstaten, en al het nodige bewijs verzamelen inzake de procedurele bescherming van Europese consumentenrechten op het gebied van overeenkomsten. De onderzoekers moeten zich in het bijzonder buigen over de verhouding tussen de verschillende aspecten van nationale procedures en deze beoordelen tijdens de verschillende stadia van een gerechtelijke procedure. In het licht daarvan moet het onderzoek nagaan of de nationale procesrechtsystemen voldoen aan de vereisten van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Tot slot moet het onderzoek zijn conclusies formuleren op basis van de beoordeling van de nationale wetten en praktijken, en mogelijke benaderingen uitwerken om de bescherming van Europese consumentenrechten inzake overeenkomsten te versterken. In de analyse en de conclusies moeten de voor- en nadelen van elke voorgestelde oplossing zorgvuldig worden afgewogen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Niet van toepassing
Voorwaarden voor deelname
zie de aanbestedingsstukken.
om hun economische en financiële draagkracht te bewijzen, moeten de inschrijvers (d.w.z. in geval van een gezamenlijke inschrijving de gecombineerde draagkracht van alle leden van het consortium en geïdentificeerde onderaannemers) aantonen dat hun gezamenlijke consolideerde omzet meer bedraagt dan 300 000 EUR (gemiddeld voor de laatste 3 jaar).De volgende bewijsstukken moeten worden overgelegd:— een ingevulde verkorte balans en verkorte winst-en-verliesrekening voor de laatste 3 jaar (bijlage 2 moet worden ingevuld),— een kopie van de winst-en-verliesrekening en de balans voor de laatste 3 volledige boekjaren,— bij gebrek hieraan, passende bankverklaringen,— indien van toepassing, bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Indien een inschrijver om een uitzonderlijke reden, die de aanbestedende dienst gegrond acht, niet in staat is een van de hiervoor vermelde documenten over te leggen, kan hij/zij zijn/haar economische en financiële draagkracht aantonen door een ander document dat de aanbestedende dienst geschikt acht. De aanbestedende dienst moet in elk geval in de inschrijving op de hoogte worden gesteld van de uitzonderlijke reden en van de grond ervan. De Commissie behoudt zich het recht voor om elk ander document te vragen dat haar in staat stelt de economische en financiële draagkracht van de gegadigde te controleren.
zie hierboven.
a. Criteria met betrekking tot inschrijvers:inschrijvers (in geval van een gezamenlijke inschrijving de gecombineerde bekwaamheid van alle inschrijvers en geïdentificeerde onderaannemers) moeten aan de volgende criteria voldoen:— De inschrijver moet aantonen dat hij ervaring heeft op het gebied van consumentenrecht en burgerlijk procesrecht, evenals op het gebied van Europees internationaal privaatrecht en procesrecht.— De inschrijver moet aantonen dat hij ervaring heeft met het werken in de officiële talen van alle 28 lidstaten.— De inschrijver moet aantonen dat hij verslagen kan opstellen in het Engels en Frans.— De inschrijver moet aantonen dat hij beschikt over ervaring met surveytechnieken, gegevensverzameling, statistische analyses en de opstelling van verslagen en aanbevelingen.b. Criteria met betrekking tot het team dat de dienst verleent:het team dat de dienst verleent, moet minstens de volgende profielen omvatten:– Projectmanager: minstens 5 jaar ervaring met projectbeheer, met inbegrip van toezicht op de projectuitvoering, kwaliteitscontrole van de verleende dienst, ervaring met klantoriëntatie en conflictoplossing in het kader van projecten van soortgelijke omvang, en ervaring met het beheer van een team van minstens 10 personen.– Taalkwaliteitscontrole: minstens 1 teamlid moet beschikken over Engelse taalvaardigheden op moedertaalniveau.– Deskundigen op het gebied van consumentenrecht, burgerlijk procesrecht en internationaal privaatrecht: de contractant moet in zijn inschrijving een team voorstellen bestaande uit deskundigen die in staat zijn om de complexe juridische analyse in kwestie uit te voeren. De voorgestelde deskundigen moeten beschikken over een universiteitsdiploma en minstens 5 jaar ervaring op juridisch gebied. Het team moet deskundigen bevatten die beschikken over relevante ervaring met consumentenrecht, burgerlijk procesrecht (met inbegrip van Europese gerechtelijke procedures) en internationaal privaatrecht, alsook over uitgebreide kennis van de nationale rechtsstelsels van de lidstaten die zij moeten analyseren. – Team voor het verzamelen en analyseren van gegevens: het team moet bestaan uit onderzoekers die beschikken over een universiteitsdiploma en minstens 2 jaar ervaring met het verzamelen en analyseren van juridische gegevens.– Aantoonbare collectieve kennis van alle officiële EU-talen.Als meerdere dienstverleners/onderaannemers bij de inschrijving betrokken zijn, moeten zij gezamenlijk over de nodige vakkundigheid en vakbekwaamheid beschikken om de aan hen toevertrouwde taken uit te voeren.c. Bewijs:de volgende bewijsstukken moeten worden overgelegd om aan bovenstaande criteria te voldoen:1. Inschrijvers moeten samen met hun inschrijving een gedetailleerd curriculum vitae overleggen van elk personeelslid dat wordt belast met de uitvoering van de opdracht, met inbegrip van de opleidingsachtergrond, academische titels en diploma's, beroepservaring, onderzoeksopdrachten, publicaties en taalvaardigheden. De cv's moeten bij voorkeur worden opgesteld in overeenstemming met de aanbeveling van de Commissie van 11.3.2002 betreffende een gemeenschappelijk Europees model voor curricula vitae (cv's), bekendgemaakt in PB L 79 van 22.3.2002, blz. 66.2. Een lijst van de voornaamste vergelijkbare diensten die de laatste 5 jaar zijn verleend, met vermelding van de bedragen, datums en publiek- of privaatrechtelijke begunstigden, samen met getuigschriften die zijn afgegeven of geratificeerd door overheidsinstellingen of privéklanten of, bij ontstentenis daarvan, een verklaring van de dienstverlener dat de diensten daadwerkelijk werden verleend.3. Het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener in onderaanbesteding wenst te geven.
zie hierboven.
Hoofdacties
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
Niet van toepassing
Niet van toepassing
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2015/S 104-188196 Aankondiging van een opdracht 02/06/2015 00:00