Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Pilotproject - capaciteitsopbouw voor het maatschappelijk middenveld van de Roma...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Publicatiedatum op TED:
10/07/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/09/2015
Status:
Afgesloten
Informatie
JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150.
Pilotproject - capaciteitsopbouw voor het maatschappelijk middenveld van de Roma en versterking van de betrokkenheid ervan bij het toezicht op de nationale strategieën voor integratie van de Roma.
De doelstellingen van dit pilotproject zijn bijdragen aan het opzetten van een maatschappelijke middenveld van lokale Roma en het opbouwen van de capaciteit ervan, alsook toezicht houden op het mechanisme met betrekking tot de integratie en inclusie van de Roma in 27 EU-lidstaten (Malta is hier niet opgenomen).Dit omvat in het bijzonder de productie en verspreiding van „schaduwrapporten” waarmee coalities van maatschappelijke organisaties en ngo's alternatieve informatie en gegevens kunnen aanvullen of aanbrengen die kunnen worden gebruikt voor de verslagen die worden ingediend door de lidstaten met betrekking tot de tenuitvoerlegging van hun nationale strategieën voor integratie van de Roma. Het toezicht moet gericht zijn op de plaatselijke tenuitvoerlegging van strategieën op de 4 hoofdgebieden (werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting en gezondheid) en op het gebied van discriminatiebestrijding en gendergelijkheid, en moet informatie overleggen over de mate van betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, het gebruik van EU-subsidies en de harmonisering van inclusiemaatregelen voor de Roma in het kader van overheidsbeleid inzake onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en huisvesting.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Niet van toepassing
Voorwaarden voor deelname
zie de aanbestedingsstukken.
om hun financiële en economische draagkracht te bewijzen, moeten de inschrijvers (i.e. in geval van een gezamenlijke inschrijving de gecombineerde draagkracht van alle leden van het consortium en geïdentificeerde onderaannemers) aantonen dat hun gezamenlijke consolideerde omzet meer bedraagt dan 300 000 EUR (gemiddeld voor de laatste 3 jaar).De volgende bewijsstukken moeten worden overgelegd:— een ingevulde „verkorte balans” en „verkorte winst-en-verliesrekening” voor de laatste 3 jaar (bijlage 3 moet worden ingevuld),— een kopie van de winst-en-verliesrekeningen en balansen voor de laatste 3 volledige boekjaren,— bij gebrek hieraan, passende bankverklaringen,— indien van toepassing, bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Indien een inschrijver om een uitzonderlijke reden, die de aanbestedende dienst gegrond acht, niet in staat is een van de hiervoor vermelde documenten over te leggen, kan hij/zij zijn/haar economische en financiële draagkracht aantonen door een ander document dat de aanbestedende dienst geschikt acht. De aanbestedende dienst moet in elk geval in de inschrijving op de hoogte worden gesteld van de uitzonderlijke reden en van de grond ervan. De Commissie behoudt zich het recht voor om elk ander document te vragen dat haar in staat stelt de economische en financiële draagkracht van de gegadigde te controleren.
zie hierboven.
de vakkundigheid en vakbekwaamheid van de inschrijver worden beoordeeld op basis van een organigram waarin de taken worden uitgelegd van elke individuele persoon die de inschrijver voorstelt. De inschrijver moet aantonen dat hij over de nodige vaardigheden beschikt op de gebieden die hieronder zijn beschreven om te voldoen aan de bovenvermelde doelstellingen.Het team moet minstens aan de volgende criteria voldoen:— Minstens 1 teamlid moet kunnen aantonen dat hij beschikt over minstens 5 jaar ervaring inzake het werken met het maatschappelijk middenveld op het gebied van de integratie van de Roma.— Minstens 6 leden van het team moeten deskundigen zijn die samen relevante ervaring hebben op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en huisvesting, discriminatiebestrijding/zigeunerhaat. Specifieke ervaring met beleidslijnen ter ondersteuning van de integratie van de Roma of gemarginaliseerde gemeenschappen en een zeer goede kennis van de lokale context in de landen met de grootste Romagemeenschappen en/of de ernstigste uitdagingen moet een vereiste zijn voor deze deskundigen.— Minstens 1 lid van het team moet beschikken over relevante en aantoonbare ervaring met het coördineren van netwerken van ngo's en met de ondersteuning van wederzijds leren en samenwerken.— Minstens 1 teamlid beschikt over relevante ervaring inzake het opstellen van verslagen voor een pan-Europees publiek.De persoon die wordt voorgesteld als coördinator/projectleider van de opdracht moet beschikken over:— bewezen vermogen om alle coördinerende en administratieve taken uit te voeren die bij de organisatie en het beheer van opdrachten en projecten op Europees niveau komen kijken.In zijn geheel moet het team aan de volgende selectiecriteria voldoen:a) aantoonbare bekwaamheid in de uitvoering van de coördinatie en de administratieve taken die om de hoek komen kijken bij de organisatie en het beheer van opdrachten en projecten op EU-niveau;b) aantoonbare bekwaamheid voor het opzetten van de nodige organisatorische structuur voor de uitvoering van alle taken terzake, met inbegrip van alle logistieke taken;c) het vermogen om de nodige deskundigheid te kunnen inschakelen om te werken met ngo's in de EU, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de grootste Romagemeenschappen en/of de ernstigste uitdagingen;d) zeer goede kennis van het Engels en de nationale talen van minstens de landen met de grootste Romagemeenschappen en/of de ernstigste uitdagingen om de communicatie met de Commissie en op nationaal niveau te vergemakkelijken;e) sterke plannings- en organisatievaardigheden en het vermogen om actief deel te nemen aan vergaderingen.Als meerdere dienstverleners/onderaannemers bij de inschrijving betrokken zijn, moeten zij gezamenlijk over de nodige vakkundigheid en vakbekwaamheid beschikken om de aan hen toevertrouwde taken uit te voeren.Bewijs:de volgende bewijsstukken moeten worden overgelegd om aan bovenstaande criteria te voldoen:1. inschrijvers moeten samen met hun inschrijving een gedetailleerd curriculum vitae overleggen van elk lid van het team/elke deskundige dat/die wordt belast met de uitvoering van de opdracht, met inbegrip van de opleidingsachtergrond, academische titels en diploma's, beroepservaring, onderzoeksopdrachten, publicaties en taalvaardigheid. De cv's moeten bij voorkeur worden opgesteld in overeenstemming met de aanbeveling van de Commissie van 11.3.2002 betreffende een gemeenschappelijk Europees model voor curricula vitae (cv's), PB L 79 van 22.3.2002, blz. 66;2. het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener in onderaanbesteding wenst te geven.
zie hierboven.
Hoofdacties
10/07/2015 00:00
02/09/2015 23:59
09/09/2015 12:00
11/09/2015 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 131-239895
Aankondiging van een opdracht
10/07/2015 00:00