Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Wetenschappelijke analyse en advies inzake gendergelijkheid in de EU.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Publicatiedatum op TED:
22/08/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/11/2015
Status:
Afgesloten
Informatie
JUST/2015/RGEN/PR/EQUA/0088.
Wetenschappelijke analyse en advies inzake gendergelijkheid in de EU.
De algemene doelstelling van de opdracht is bijdragen tot de verbetering van de beleidsanalyse en beleidsontwikkeling op Europees niveau met betrekking tot gendergelijkheid door het bieden van betrouwbare, onafhankelijke en nauwgezette ondersteuning en advies aan de Europese Commissie. Dit moet de kennisbasis van de Commissie, met inbegrip van haar specifieke kennis per land, versterken ter ondersteuning van de voorbereiding van politieke initiatieven en ter ondersteuning van politieke samenwerking op Europees niveau.De wetenschappelijke ondersteuning en het wetenschappelijke advies moeten meer precies de volgende thema's bestrijken:–– gendergelijkheid op de arbeidsmarkt, met inbegrip van de loonkloof tussen vrouwen en mannen, de werkuren en tewerkstelling,–– het evenwicht tussen werk en privéleven,–– armoede, sociale inclusie en sociale bescherming, met inbegrip van pensioenstelsels, vanuit een genderperspectief,–– gendergelijkheid bij besluitvorming,–– gendergebaseerd geweld, met inbegrip van huiselijk geweld, seksueel geweld, cybergeweld en -pesterijen, seksueel geweld en schadelijke gebruiken en eergerelateerd geweld,–– gendergelijkheid in en doorheen het onderwijs en de opleiding,–– horizontale kwesties, zoals gendermainstreaming, genderbewuste budgettering, genderspecifieke stereotypen of de rol van mannen op het gebied van gendergelijkheid,–– statistieken over gendergelijkheid en gendergebaseerd geweld.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Niet van toepassing
Voorwaarden voor deelname
zie de aanbestedingsstukken.
om hun financiële en economische draagkracht te bewijzen, moeten de inschrijvers (i.e. in geval van een gezamenlijke inschrijving de gecombineerde draagkracht van alle leden van het consortium en geïdentificeerde onderaannemers) aantonen dat hun jaarlijkse geconsolideerde omzet meer bedraagt dan 300 000 EUR (gemiddeld voor de laatste 3 jaar).De volgende bewijsstukken moeten worden overgelegd:— een ingevulde verkorte balans en verkorte winst-en-verliesrekening voor de laatste 3 jaar,— een kopie van de winst-en-verliesrekeningen en balansen voor de laatste 3 volledige boekjaren,— bij gebrek hieraan, passende bankverklaringen,— indien van toepassing, bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Indien een inschrijver om een uitzonderlijke reden, die de aanbestedende dienst gegrond acht, niet in staat is een van de hiervoor vermelde documenten over te leggen, kan hij/zij zijn/haar economische en financiële draagkracht aantonen door een ander document dat de aanbestedende dienst geschikt acht. De aanbestedende dienst moet in elk geval in de inschrijving op de hoogte worden gesteld van de uitzonderlijke reden en van de grond ervan. De Commissie behoudt zich het recht voor om elk ander document te vragen dat haar in staat stelt de economische en financiële draagkracht van de gegadigde te controleren.
zie hierboven.
A. Criteria met betrekking tot inschrijvers:de inschrijver moet aan de volgende criteria voldoen:elk teamlid dat ander werk uitvoert dan administratieve of leidinggevende taken, moet beschikken over:a) sterke ervaring op de gebieden beleidsanalyse en -evaluatie en minstens 4 jaar aantoonbare ervaring inzake gendergelijkheid op nationaal en Europees niveau;b) goede kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.In zijn geheel moet het team aan de volgende selectiecriteria voldoen:a) gezamenlijke bewezen ervaring en taalvaardigheden om alle EU-lidstaten te bestrijken;b) aantoonbare deskundigheid, wetenschappelijke kennis en minstens 5 jaar academische ervaring op de volgende gebieden:–– arbeidsmarktkwesties, met inbegrip van arbeidsparticipatie van vrouwen, de loonkloof tussen vrouwen en mannen, de combinatie van werk, privéleven en gezin,–– sociale bescherming/sociale inclusie,–– gendergebaseerd geweld, met inbegrip van juridische deskundigheid, medische/psychologische deskundigheid, en deskundigheid inzake geweldscijfers, en betreffende verschillende vormen van geweld, met inbegrip van huiselijk geweld, seksueel geweld, cybergeweld en -pesterijen, seksueel geweld en schadelijke gebruiken en eergerelateerd geweld,–– evenwicht tussen vrouwen en mannen bij besluitvorming, dit bestrijkt verschillende gebieden (economische besluitvorming, politieke besluitvorming enz.),–– gender en onderwijs,–– statistiek en econometrie;c) uitstekende kennis van het Engels om vlot met de Commissie te kunnen communiceren;d) sterke plannings- en organisatievaardigheden en het vermogen om actief deel te nemen aan vergaderingen;e) aantoonbare bekwaamheid om de juiste organisatiestructuur op te richten om alle gevraagde taken te kunnen uitvoeren, met inbegrip van aantoonbare bekwaamheid om de administratieve, logistieke en financiële aspecten te beheren. De Commissie zal dit criterium beoordelen op basis van, onder andere, een lijst van eerdere soortgelijke activiteiten van de inschrijver;f) aantoonbare bekwaamheid om een voldoende groot aantal deskundigen en de bekwaamheid om zich te beroepen op voldoende thematische vaardigheden en talenkennis om gemakkelijk toegang te verkrijgen tot noodzakelijke informatie en deze informatie gemakkelijk te verzamelen om de gevraagde taken uit te voeren. De Commissie zal dit criterium beoordelen op basis van een lijst van cv's en een beschrijving van de activiteiten van de inschrijver en van een opsomming van de relevante organen, instellingen, structuren enz. waarop de inschrijver kan terugvallen en het netwerk dat hij uiteindelijk kan activeren;g) aantoonbare bekwaamheid om toegang te hebben tot de diensten van andere professionelen en bevoegde actoren, zoals een redacteur met een gepast academisch diploma, kennis van de Engelse taal op moedertaalniveau, dit moet blijken uit de cv's.B. Bewijsstukken:de volgende bewijsstukken moeten worden overgelegd om aan bovenstaande criteria te voldoen:1. inschrijvers moeten samen met hun inschrijving een gedetailleerd curriculum vitae overleggen van elk lid van het team/elke deskundige dat/die wordt belast met de uitvoering van de opdracht, met inbegrip van de opleidingsachtergrond, academische titels en diploma's, beroepservaring, onderzoeksopdrachten, publicaties en taalvaardigheid. De cv's moeten bij voorkeur worden opgesteld in overeenstemming met de aanbeveling van de Commissie van 11.3.2002 betreffende een gemeenschappelijk Europees model voor curricula vitae (cv's), PB L 79, 22.3.2002, blz. 66.2. een lijst van de voornaamste vergelijkbare diensten die de laatste 5 jaar zijn verleend, met vermelding van de bedragen, datums en publiek- of privaatrechtelijke begunstigden, samen met getuigschriften die zijn afgegeven of geratificeerd door overheidsinstellingen of privéklanten of, bij ontstentenis daarvan, een verklaring van de dienstverlener dat de diensten daadwerkelijk werden verleend;3. het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener in onderaanbesteding wenst te geven. Onderaannemers moeten een intentieverklaring verstrekken waarin zij vermelden dat zij bereid zijn de dienst die in de inschrijving is voorzien te verstrekken, overeenkomstig onderhavige aanbestedingsstukken.
zie hierboven.
Hoofdacties
22/08/2015 00:00
27/10/2015 23:59
03/11/2015 12:00
06/11/2015 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2015/S 162-295671 Aankondiging van een opdracht 22/08/2015 00:00