Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Narzędzia i zasoby tłumaczenia automatycznego w ramach instrumentu „Łącząc Europ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
30/03/2016
Termin nadsyłania ofert:
23/05/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
SMART 2015/1091
Narzędzia i zasoby tłumaczenia automatycznego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”- SMART 2015/1091
Niniejsze zaproszenie do składania ofert wprowadza w życie program prac instrumentu „Łącząc Europę” na 2015 w zakresie tłumaczenia automatycznego. Zaproszenie do składania ofert składa się z 3 części mających następujące cele: — zakup systemów tłumaczenia maszynowego oraz niezbędnych modułów przetwarzania i usług powiązanych na potrzeby tłumaczenia automatycznego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (część 1), — rozszerzenie i pogłębienie działań na rzecz koordynacji i gromadzenia zasobów językowych, w tym odpowiednich działań w kwestiach prawnych i technicznych (stworzenie bazy zasobów językowych oraz zapewnienie punktu informacyjnego zapewniającego wsparcie w zakresie praw własności intelektualnej i przenoszenia tych praw) (część 2), oraz — zakup dodatkowych zasobów językowych i powiązanych usług w zakresie udoskonalania/przetwarzania (część 3).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
30/03/2016 00:00
23/05/2016 16:00
07/06/2016 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Wspieranie zakupu systemów tłumaczenia maszynowego oraz niezbędnych modułów przetwarzania i usług powiązanych na potrzeby tłumaczenia automatycznego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”
Celem krótkoterminowym działań w ramach tej części jest wspieranie zakupu systemów tłumaczenia maszynowego oraz niezbędnych modułów przetwarzania i usług powiązanych na potrzeby stworzenia platformy tłumaczenia automatycznego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Działania realizowane przez wykonawcę będą polegały na wspieraniu Komisji Europejskiej (WE) w procesie wyboru narzędzi i usług, które zakupi ona na ich potrzeby związane z tłumaczeniem automatycznym w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Działaniem wymaganym w ramach tej części nie jest kupowanie (z wyjątkiem uzyskania licencji na potrzeby oceny) systemów tłumaczenia maszynowego i modułów przetwarzania, ale ich ocena w warunkach rzeczywistych i dokumentowanie wyników oceny. Systemy, które będą oceniane, obejmują takie narzędzia/usługi jak silniki/usługi tłumaczenia maszynowego dla określonych par językowych lub dziedzin, narzędzia/usługi wstępnego przetwarzania danych (ekstrakcja terminologii, oczyszczanie korpusów, parowanie, anonimizacja zestawów danych dotyczących zasobów językowych itp.), narzędzia/usługi do oceny dopasowania zasobów językowych do danej dziedziny, narzędzia/usługi do oceny jakości efektu tłumaczenia maszynowego, do końcowego przetwarzania efektu tłumaczenia maszynowego lub do wybierania najlepszego silnika tłumaczenia maszynowego dla danego zlecenia na tłumaczenie itd.
Część 2
Rozszerzenie i pogłębienie działań na rzecz koordynacji i gromadzenia zasobów językowych, w tym odpowiednich działań w kwestiach prawnych i technicznych
Ogólnym celem działań w ramach części 2 jest zarządzanie, utrzymanie i koordynacja dla odpowiednich zasobów językowych we wszystkich językach urzędowych UE oraz państw objętych instrumentem „Łącząc Europę” w celu poprawy jakości, zakresu i wyników systemów tłumaczenia automatycznego i rozwiązań w kontekście obecnych i przyszłych usług cyfrowych instrumentu „Łącząc Europę”. Celem jest również zwiększenie świadomości i promowanie zakupu oraz ciągłej identyfikacji i gromadzenia zasobów językowych. Szczegółowe cele obejmują: — stworzenie i prowadzenie bazy zasobów językowych w celu przechowywania zasobów językowych niezbędnych do ćwiczenia, dostosowania i wspierania systemów tłumaczenia maszynowego platformy tłumaczenia automatycznego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, — stworzenie i prowadzenie punktu informacyjnego zapewniającego wsparcie w zakresie praw własności intelektualnej zasobów językowych i przenoszenia tych praw, powiązanego z zarządzaniem bazą zasobów językowych, — uzupełnienie i kontynuowanie działań w zakresie koordynacji zasobów językowych podejmowanych w ramach europejskiego zamówienia na usługi „Koordynacja zasobów języków” (SMART 2014/1074) realizowanego od kwietnia 2015 do kwietnia 2017. Do celów informacyjnych, zadania w ramach zamówienia na usługi „Koordynacja zasobów językowych” są następujące: — poprawa dostępności i uproszczenie dostępu do zasobów językowych, zwłaszcza tych znajdujących się w posiadaniu lub wytworzonych przez sektor publiczny na wszystkich szczeblach władzy (krajowym, regionalnym i lokalnym) w państwach członkowskich UE i państwach objętych instrumentem „Łącząc Europę”, — monitorowanie zasobów językowych w państwach członkowskich UE i państwach objętych instrumentem „Łącząc Europę” poprzez identyfikowanie, katalogowanie i dokumentowanie zasobów językowych, które mogą zostać wykorzystane do tłumaczenia automatycznego, zwłaszcza korpusów równoległych, — dotarcie do organów administracji publicznej i innych zainteresowanych stron (na przykład odpowiednich organizacji pozarządowych) i podnoszenie ich świadomości na temat wartości zasobów językowych, w szczególności korpusów równoległych, oraz zachęcanie do udostępniania ich w platformie tłumaczenia automatycznego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, — wyjaśnianie kwestii prawnych i handlowych związanych z zasobami językowymi (status własności intelektualnej, klasyfikacja w dziedzinie prywatności i warunki wykorzystania zasobów językowych).
Część 3
Zakup dodatkowych zasobów językowych i powiązane usługi w zakresie udoskonalania/przetwarzania
Ogólnym celem tej części jest wdrożenie zadania zakupu dodatkowych zasobów językowych i powiązanych usług w zakresie udoskonalania/przetwarzania (np. anonimizacja) i ich przekazanie do bazy zasobów językowych platformy tłumaczenia automatycznego platformy w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Krótkoterminowym celem jest uzyskanie wysokiej jakości zasobów językowych z przeniesionymi prawami własności intelektualnej (korpusy równoległe) we wszystkich językach instrumentu „Łącząc Europę” i w najważniejszych dziedzinach istotnych dla infrastruktury usług cyfrowych instrumentu „Łącząc Europę”. Celem długoterminowym jest przyczynienie się do gromadzenia zasobów językowych w państwach członkowskich i uzupełnienie tego gromadzenia (cel koordynowany przez część 2), aby osiągnąć akceptowalny poziom jakości tłumaczenia automatycznego w najważniejszych dziedzinach infrastruktury usług cyfrowych instrumentu „Łącząc Europę”, gdzie potrzebne są funkcjonalności wielojęzyczne.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 062-106287
Ogłoszenie o zamówieniu
30/03/2016 00:00