Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wspólne zewnętrzne usługi audytu dla grupy EBI
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
02/01/2016
Termin nadsyłania ofert:
28/10/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
LZ-1267.
Wspólne zewnętrzne usługi audytu dla grupy EBI
Wspólny przetarg grupy EBI na zewnętrzne usługi audytu.Przetarg składa się z 2 części, w ramach których zostaną zawarte oddzielne umowy. Jedna z części dotyczy usług świadczonych na rzecz EBI („część A”), a druga usług świadczonych na rzecz EFI, którego większościowym udziałowcem jest EBI (61,4 % udziałów w księdze udziałów EFI na dzień 7.9.2015).Nie jest dostępny wzór wniosku; wnioski należy składać z zachowaniem nazewnictwa zawartego w sekcjach III.2.2 i III.2.3 (dokumenty A1 do A12).Dokument zatytułowany „Oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia i braku konfliktu interesów” wymagany w sekcji III.2.1 należy pobrać za pośrednictwem łącza podanego w sekcji I.1.Ewentualne zapytania o dodatkowe informacje należy przesyłać na piśmie do 21.1.2016 (23:59) wyłącznie za pośrednictwem witryny eTendering. Pytania przesłane poza witryną eTendering nie będą rozpatrywane. Odpowiednie łącze podano w sekcji I niniejszego ogłoszenia o zamówieniu — „Dostęp elektroniczny do informacji”. Witryna eTendering zawiera sekcję pytań i odpowiedzi, która umożliwia oferentom przesyłanie pytań w podanym powyżej terminie i zapoznawanie się z odpowiedziami grupy EBI.Grupa EBI opublikuje odpowiedzi w witrynie na co najmniej 6 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania wniosków.
Usługi
Ograniczony
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
02/01/2016 00:00
Nie dotyczy
28/10/2016 23:59
12/02/2016 23:59
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Część A: Zewnętrzne usługi audytu dla EBI
Zamówienie dotyczy świadczenia zewnętrznych usług audytu dla EBI: obejmuje badanie 3 zestawów sprawozdań finansowych EBI i przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego EBI, przeglądy śródrocznych i rocznych sprawozdań składanych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz rocznych sprawozdań składanych do japońskiego Ministerstwa Finansów (sporządzonych w języku japońskim), wsparcie w zakresie różnych ofert obligacji EBI na międzynarodowych rynkach kapitałowych — łącznie ze sporządzaniem listów gwarancyjnych dla subemitentów/upoważnionych stron wnioskujących w powiązaniu ze sprawozdaniami finansowymi/planami sprawozdań finansowych zawartymi w oświadczeniach rejestracyjnych dla amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, wykonanie badania poświadczającego w odniesieniu do sprawozdania grupy EBI na temat długoterminowej stabilności, realizację uzgodnionych procedur w odniesieniu do podatku potrąconego od wynagrodzeń, emerytur i innych uposażeń płaconych przez Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz Komisji Europejskiej, przeprowadzenie badania lub usług związanych z poświadczeniem w odniesieniu do operacji, instrumentów i funduszy administrowanych przez EBI w imieniu stron trzecich.
Część 2
Część B: Zewnętrzne usługi audytu dla EFI
Przeprowadzenie badania (i przedstawienie opinii z badania) w odniesieniu do: sprawozdań finansowych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, pakietów konsolidacyjnych grupy przedłożonych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy EBI, sprawozdań finansowych mandatów zarządzanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w imieniu Unii Europejskiej reprezentowanej przez Komisję Europejską, sprawozdań finansowych mandatów zarządzanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w imieniu stron trzecich oraz świadczenie innych usług powiązanych z badaniem, łącznie z przedstawianiem odpowiednich opinii z badania dla EFI lub na wniosek w kontekście administrowania mandatami przez EFI w imieniu stron trzecich.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 001-000020
Ogłoszenie o zamówieniu
02/01/2016 00:00