Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
11/05/2016
Termin nadsyłania ofert:
20/06/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
VP-1318.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Trzy części są podzielone na 3 odrębne, lecz komplementarne obszary usług, w celu zapewnienia całościowego podejścia do zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w grupie EBI. Pomiary i sprawozdawczość w odniesieniu do działalności grupy EBI z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw we wszystkich służbach operacyjnych i funkcjonalnych są dla grupy EBI niezbędnym narzędziem umożliwiającym opracowywanie strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jej celów ogólnych i szczegółowych, a także zarządzanie nimi, z myślą o sprostaniu oczekiwaniom zainteresowanych stron co do ogólnych działań grupy EBI w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Sprawozdawczość w dziedzinie zrównoważoności i usługi powiązane
Sprawozdawczość w dziedzinie zrównoważoności – zapewnienie szerokiej platformy służącej do prezentacji dokonań w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zrealizowanych w ramach działań grupy EBI w odpowiedzi na istotne aspekty wskazane przez zainteresowane strony w ocenie istotności. Istotnym jest, aby najistotniejsze aspekty grupy EBI były poddawane regularnemu przeglądowi w celu zapewnienia, że w dalszym ciągu spełniają one oczekiwania zainteresowanych stron i aby sprawozdania były sporządzane w przejrzysty sposób z myślą o dotarciu do jak najszerszego grona zainteresowanych stron. Usługi powiązane – Dział ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw może niekiedy zlecać zadania specjalne w trakcie obowiązywania umowy ramowej, które pomogą mu we wsparciu lub udoskonaleniu procesu sprawozdawczości, opisanego w sekcji 4.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienia na zadania specjalne w ramach tej części będą udzielane zgodnie z art. 4 wzoru umowy ramowej zawartego w załączniku II przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część 2
Sprawozdawczość środowiskowa i usługi powiązane
Sprawozdawczość środowiskowa koncentruje się na działaniach wewnętrznych grupy EBI i zamawianiu usług, w tym takich elementów jak wykorzystanie energii, wody, gospodarka odpadami, podróże (służbowe i dojazdy), IT i nieruchomości. Grupa EBI obecnie stosuje protokół dotyczący emisji gazów cieplarnianych do obliczania swojego wykazu emisji gazów cieplarnianych, co skutkuje publikacją online corocznego sprawozdania dotyczącego śladu węglowego. Usługi powiązane – Dział ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw może niekiedy zlecać zadania specjalne w trakcie obowiązywania umowy ramowej, które pomogą mu we wsparciu lub udoskonaleniu procesu sprawozdawczości, opisanego w sekcji 4.2.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienia na zadania specjalne w ramach tej części będą udzielane zgodnie z art. 4 wzoru umowy ramowej zawartego w załączniku II przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zachęca się oferentów do proponowania kierunków ewolucji sprawozdawczości środowiskowej w grupie EBI, zgodnie z normami międzynarodowymi i przyjętą najlepszą praktyką. Informacje o etapie udzielenia zamówienia na tę część oferenci znajdą w sekcji 8.3 tej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część 3
Usługi doradcze
Usługi doradcze, konsultacyjne i wsparcia stanowią zasadniczą część działalności Działu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, służącą uzupełnieniu działalności biznesowej grupy EBI. Aby umożliwić grupie EBI bardziej aktywne podejście do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i dalsze rozwijanie jej strategii, polityk i planów działania zmierzających do osadzenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w kulturze grupy EBI, konieczna jest wiedza ekspercka, badania naukowe, analizy porównawcze i ekspertyzy. W wyborze tego konkretnego podejścia Bank kieruje się następującymi celami: — elastyczność – usługi będą świadczone terminowo, w miarę potrzeb, przy minimalnych kosztach ogólnych, w jasnych i przejrzystych ramach proceduralnych, — niezawodność – ustanowienie długoterminowej relacji z wybraną grupą usługodawców zapewni spójność i ciągłość usług, personelu i zarządzania przez cały okres obowiązywania umowy ramowej.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 090-159483
Ogłoszenie o zamówieniu
11/05/2016 00:00