Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wielokrotna umowa ramowa o przeprowadzenie badań i świadczenie innych usług pomo...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
18/10/2012
Termin nadsyłania ofert:
30/11/2012
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENTR/172/PP/2012/FC.
Wielokrotna umowa ramowa o przeprowadzenie badań i świadczenie innych usług pomocniczych w dziedzinie ocen skutków i innych ocen.
Szczegółowe zadania zostaną określone w zleceniach na usługi wystawianych w ramach każdej części w celu zawarcia umów szczegółowych. W przypadku usług związanych z przeprowadzaniem ocen skutków szczegółowe zadania będą obejmować wszystkie lub niektóre prace opisane w wytycznych Komisji w sprawie ocen skutków i załącznikach do nich oraz w instrukcjach operacyjnych (w szczególności w instrukcjach operacyjnych dotyczących „testu konkurencyjności”). Tematy będą w głównej mierze dotyczyć inicjatyw, które mają wpływ na unijne przedsiębiorstwa, sektory przemysłowe i wewnętrzny rynek towarów. Zob. http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/competitiveness-proofing/index_en.htm W przypadku innych ocen szczegółowe zlecenia będą obejmować różne rodzaje badań i usług na potrzeby oceny adekwatności, skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości działań UE, w tym poszczególnych środków, polityki sektorowej* i programów wydatków. * Zob. „kontrole sprawności” w COM(2010) 543 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_brZadania będą zwykle kończyć się dostarczeniem sprawozdania sporządzonego zgodnie ze specyfikacją techniczną ustaloną w danej umowie. Prace mogą również polegać na udzielaniu pomocy Komisji w przeprowadzaniu konsultacji z zainteresowanymi stronami lub w organizacji warsztatów, konferencji i seminariów tematycznie związanych z ocenami skutków i innymi ocenami. W zakres zadań związanych z tego rodzaju usługami może wchodzić przygotowanie dokumentów prezentujących istniejącą sytuację/materiałów do dyskusji, przedstawianie prezentacji i prowadzenie szkoleń oraz przedkładanie sprawozdań podsumowujących wyniki.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
18/10/2012 00:00
30/11/2012 23:59
30/11/2012 23:59
07/12/2012 00:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Oceny skutków dla sektorów produkcji przemysłowej i usług
Tematem tej części będzie przede wszystkim potencjalny wpływ środków unijnych na aktywność gospodarczą na poziomie sektorowym lub na aktywność ogólną. Jej celem będzie w szczególności analiza wpływu środków UE na strukturę, konkurencyjność i potencjał wzrostu danych sektorów. Może ona obejmować wpływ na innowacyjność, analizę czynników determinujących, takich jak koszty innowacji, dostępność finansowania i czynniki rynkowe (niepewność popytu na nowe towary i usługi).
Część 2
Ocena skutków dla przedsiębiorstw
Tematem tej części będzie przede wszystkim wpływ inicjatyw UE na przedsiębiorstwa, ich zachowanie i sposób reagowania na zmiany regulacyjne. Zadania będą polegały między innymi na zbieraniu mikrodanych pochodzących z badań sondażowych w przedsiębiorstwach lub baz danych prowadzonych na poziomie firm oraz, w razie konieczności, na stosowaniu modeli teoretycznych lub ekonometrycznych. Przyczynią się one na przykład do oceny zmian w poziomie kosztów regulacyjnych lub struktury środków zachęcających do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw. Wyniki będzie można wykorzystać na potrzeby opracowania polityki mającej na celu wspieranie przedsiębiorczości.
Część 3
Analiza korzyści i kosztów polityki UE w dziedzinie przedsiębiorstw i przemysłu
Ta część będzie przede wszystkim obejmować ocenę korzyści i kosztów polityki UE wobec przedsiębiorstw i przemysłu oraz unijnych inicjatyw w tych sektorach. Zadania mogą polegać między innymi na zapewnianiu danych ilościowych i jakościowych w tych przypadkach, w których wyrażenie skutków w wartościach pieniężnych jest trudne z powodu braku cen rynkowych (np. wpływu na zdrowie i życie ludzi lub na środowisko). Może zaistnieć potrzeba zastosowania metod opartych na stwierdzonych preferencjach (np. wyceny warunkowej) lub ujawnionych preferencjach (np. metody cen hedonicznych). Według metody wyceny warunkowej przykładowo wartość wpływu na zdrowie może być oceniana na podstawie zapytania zainteresowanych stron o kwoty, których wydanie są w stanie zaakceptować w celu uniknięcia negatywnych skutków dla zdrowia lub kwoty, które musieliby otrzymać w ramach rekompensaty za negatywne skutki dla zdrowia. Aby otrzymać wartościowe wyniki, takie badania oraz ich analizy statystyczne należy przeprowadzać na podstawie ściśle określonych warunków zawartych w powiązanej literaturze.Według metody cen hedonicznych przykładowo wartość wpływu na zdrowie może być oceniana pośrednio na podstawie powiązanego rynku: na przykład różnica w wynagrodzeniach na stanowiskach związanych z ryzykiem i niezwiązanych z ryzykiem stanowi szacunkową wartość ryzyka, a więc potencjalnego pogorszenia stanu zdrowia.
Część 4
Ocena programów, prawodawstwa, polityki i innych działań UE
Część ta dotyczy usług oceny prowadzonych w trakcie lub po realizacji działań Komisji lub polityki Unii Europejskiej wchodzących w zakres kompetencji DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Ma ona przede wszystkim obejmować ocenę programów, polityki i prawodawstwa. Zadania w ramach części 4 zostaną zakończone wraz z przedstawieniem sprawozdania z oceny przygotowanego zgodnie z zakresem wymagań i obowiązków dostarczonym przez służby zlecające zadanie, z zachowaniem zasad obiektywności, rzetelności i oceny opartej na dowodach.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2012/S 201-329627
Ogłoszenie o zamówieniu
18/10/2012 00:00