Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o usługi informacyjne i komunikacyjne w dziedzinie środowiska (5 cz...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
30/01/2013
Termin nadsyłania ofert:
13/03/2013
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.F.3/FRA/2013/0001.
Umowa ramowa o usługi informacyjne i komunikacyjne w dziedzinie środowiska (5 części).
Komunikację zewnętrzną w DG ds. Środowiska traktuje się jak nieodłączny element ogólnej działalności, wspierający proces formułowania i wdrażania polityki. W związku z tym Dział Komunikacji i Zespół ds. Publikacji, w ścisłej współpracy z technicznymi działami ds. polityki, regularnie podejmują działania mające na celu:— upowszechnienie wiedzy na temat realizowanej polityki, jej poparcie i akceptację,— zwiększenie wiedzy na temat działalności DG ds. Środowiska oraz wzbogacenie profilu Komisji jako kluczowego podmiotu zajmującego się sprawami środowiska na arenie międzynarodowej,— stymulowanie efektywnie korzystającego z zasobów społeczeństwa przez zwiększanie wiedzy na temat problemów związanych ze środowiskiem wśród opinii publicznej i zachęcanie obywateli do podejmowania pozytywnych działań,— zachęcenie zainteresowanych stron i podmiotów opiniotwórczych do podejmowania i propagowania działań przyjaznych środowisku w dziedzinach będących przedmiotem ich działalności, głównie przez ułatwienie wymiany najlepszych praktyk oraz nagradzanie konsekwentnych wysiłków.Zamówienie ma na celu wyposażenie DG ds. Środowiska w narzędzia służące pozyskaniu zewnętrznych usługodawców, koniecznych do skutecznej, efektywnej i konsekwentnej realizacji jej zewnętrznej działalności komunikacyjnej. Usługi w ramach zamówienia podzielono na 5 części, z których każda odpowiada danemu sektorowi zawodowemu:— część 1: „organizacja wydarzeń i wystaw, materiały i usługi”,— część 2: „usługi publikacji na papierze i w formie elektronicznej, projektowanie aplikacji, pisanie, projektowanie graficzne, tłumaczenie pisemne i redagowanie”,— część 3: „ocena działalności komunikacyjnej i produktów komunikacyjnych”,— część 4: „materiały promocyjne i zestawy dla uczestników”,— część 5: „produkcja audiowizualna i wsparcie produkcji telewizyjnej, radiowej i internetowej”.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
30/01/2013 00:00
Nie dotyczy
13/03/2013 16:00
27/03/2013 10:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Organizacja wydarzeń i wystaw, materiały i usługi
Niniejsza część obejmuje kompleksową organizację wydarzeń i wystaw, w tym:— etap opracowania koncepcyjnego (np. przedstawienie kreatywnych pomysłów dotyczących wydarzeń, proponowanie harmonogramu, opracowanie propozycji dotyczących stoisk itd.),— wsparcie logistyczne przed wydarzeniem, w trakcie jego trwania i po zakończeniu (np. szukanie i najem miejsca; zapewnienie wszystkich koniecznych mebli i sprzętu technicznego; wyprodukowanie stoiska, jego montaż i demontaż; zapewnienie materiałów promocyjnych i świadczenie usług itd.),— wsparcie w zarządzaniu projektem przed wydarzeniem, w trakcie jego trwania i po zakończeniu (np. obsługa wykazów gości, rejestracja, zarządzanie prelegentami, propagowanie wydarzenia wśród zainteresowanych stron i mediów, określenie odpowiednich podwykonawców i koordynacja ich działań, zapewnienie obsługi recepcji, sporządzanie notatek i protokołów z konferencji itd.),— ocena wydarzenia po jego zakończeniu (np. badanie poziomu zadowolenia uczestników, sporządzenie sprawozdania z uczestnictwa itd.).
Część 2
Usługi publikacji na papierze i w formie elektronicznej, projektowanie aplikacji, pisanie, projektowanie graficzne, tłumaczenie pisemne i redagowanie
Niniejsza część obejmuje usługi związane z:— wsparciem redakcyjnym,— tłumaczeniami pisemnymi,— projektowaniem graficznym,— układem graficznym strony,— opracowaniem publikacji elektronicznych,— tworzeniem aplikacji.
Część 3
Ocena działalności komunikacyjnej i produktów komunikacyjnych
Niniejsza część obejmuje usługi związane z oceną działań lub narzędzi komunikacyjnych, mającą na celu poprawę skuteczności i efektywności zewnętrznej działalności komunikacyjnej DG ds. Środowiska, w tym:— określenie celów i wskaźników,— określenie odpowiedniej metodologii,— wdrożenie,— sporządzanie sprawozdań zawierających wnioski i doświadczenia oraz formułowanie zaleceń.
Część 4
Materiały promocyjne i zestawy dla uczestników
Usługi w ramach tej części dotyczą:— produkcji i dostawy specjalnie dostosowanych materiałów promocyjnych,— zapewnienie, kompletowanie i dostawę zestawów dla uczestników/teczek dla delegatów.
Część 5
Produkcja audiowizualna i wsparcie produkcji telewizyjnej, radiowej i internetowej
Usługi w ramach tej części dotyczą:— strategii w zakresie komunikacji audiowizualnej i analizy rynku,— produkcji materiałów audiowizualnych (takich jak reportaże, filmy dokumentalne, filmy wideo, VNR, reklamy telewizyjne, filmy animowane, klipy i inne materiały audiowizualne, które będą upowszechniane w telewizji, na płytach DVD lub zamieszczane w witrynach internetowych Komisji lub w innych miejscach) dla tradycyjnych i nowych kanałów medialnych,— marketingu i rozpowszechniania produktów audiowizualnych,— monitorowania skutków i sporządzania sprawozdań na ten temat,— sporządzania materiałów z wydarzeń.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2013/S 021-031908
Ogłoszenie o zamówieniu
30/01/2013 00:00