Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Powołanie sekretariatu technicznego dla zespołu jednostek notyfikowanych zgodnie...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Data publikacji w witrynie TED:
29/07/2016
Termin nadsyłania ofert:
14/10/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
MOVE/C4/2016-630
Powołanie sekretariatu technicznego dla zespołu jednostek notyfikowanych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16.6.2010 w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylającą dyrektywy...
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sekretariatu technicznego dla zespołu jednostek notyfikowanych w ramach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16.6.2010 w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylającej dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (Transportable Pressure Equipment Directive Notified Bodies Group – TPED NBG). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE ustanawia w pełni wolny rynek dla wprowadzania do obrotu i użytkowania ciśnieniowych urządzeń transportowych. Jednakże dyrektywa obejmuje gazy transportowane pod ciśnieniem i przewiduje rozwiązanie zapewniające wymianę doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do polityki w obszarze powiadamiania oraz nadzoru rynku. W celu zapewnienia równych warunków działania współpraca jednostek notyfikowanych w ramach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE stanowi kluczowy element dla prawidłowego stosowania tego instrumentu prawnego w całej UE i stowarzyszonych państwach członkowskich. Wymagana jest specjalistyczna wiedza w dziedzinie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR, Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych – RID oraz Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi – ADN).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
29/07/2016 00:00
14/10/2016 23:59
25/10/2016 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 170-305434
Sprostowanie
03/09/2016 00:00
2016/S 145-261247
Ogłoszenie o zamówieniu
29/07/2016 00:00