Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług doradztwa na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
04/08/2016
Termin nadsyłania ofert:
23/09/2016
Status:
Zamknięte
Informacja
VP-1326.
Świadczenie usług doradztwa na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w dziedzinie kontroli finansowej
Celem niniejszego zamówienia jest zwrócenie się o wnioski dotyczące wsparcia ze strony kilku spółek na podstawie 4-letniej umowy ramowej, z myślą o wykonywaniu zadań w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Poświadczeń (ICA) (w ramach części 1) oraz w Wydziale Sprawozdawczości Finansowej (FRD) (w ramach części 2) Departamentu Kontroli Finansowej (FC) EBI, w miarę potrzeb. Zamówienie zostało podzielone na 2 następujące części: część 1 — administracja bankowa i zarządzanie ryzykiem operacyjnym/kontrolą; część 2 — sprawozdawczość finansowa.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
04/08/2016 00:00
23/09/2016 23:59
30/09/2016 17:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Część 1 — administracja bankowa i zarządzanie ryzykiem operacyjnym/kontrolą
Część 1 — administracja bankowa i zarządzanie ryzykiem operacyjnym/kontrolą Poszczególne zadania obejmą (i) projekty z zakresu doradztwa, wdrażania, przeglądu, przeprojektowania, oraz (ii) testy dotyczące wymienionych poniżej obszarów usług: — metodyka ram kontroli, — zarządzanie ryzykiem operacyjnym, — rozwiązania aplikacyjne dotyczące ram kontroli, — audyty kontrolne, — przyporządkowanie ryzyka i kontroli, — definicja kluczowych wskaźników ryzyka, — najlepsze praktyki bankowe, — sprawy regulacyjne i przestrzeganie przepisów, — ustawa Sarbanesa-Oxleya, — regulacje kapitałowe Bazylea/dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych, — sprawozdawczość kontrolna [standard audytowy Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) 16 lub wcześniej SAS 70 typ II], — bezpieczeństwo IT, ogólne kontrole i aplikacje, — ISO, CobiT, ITIL, standard dobrej praktyki opracowany przez organizację Information Security Forum.
Część 2
Część 2 — sprawozdawczość finansowa
Usługi sprawozdawczości finansowej, obejmujące takie obszary, jak: doradztwo w zakresie sprawozdawczości finansowej, które będzie polegać na zapewnieniu doradztwa na temat struktury, zmian lub wdrażania obszarów rachunkowości na podstawie standardów rachunkowości, takich jak dyrektywy UE dotyczące rachunkowości, MSSF, reguły rachunkowości WE lub inne uzgodnione standardy.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2016/S 149-269284
Ogłoszenie o zamówieniu
04/08/2016 00:00