Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi prawne
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Data publikacji w witrynie TED:
23/03/2017
Termin nadsyłania ofert:
18/04/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
1701/G2/N.
Usługi prawne
W zakres zamówienia wchodzi świadczenie usług prawnych podzielonych na 5 części: część 1: niderlandzkie prawo handlowe, w tym prawo umów, prawo technologii informacyjnych/własności intelektualnej, prywatność i ochrona danych, prawo podatkowe i ewentualne reprezentowanie przed sądami (umowa ramowa z jednym wykonawcą); część 2: niderlandzkie prawo zatrudnienia i prawo pracy, w tym prawo podatkowe, prawo dotyczące emerytur i innych świadczeń oraz prawo dotyczące BHP (umowa ramowa z jednym wykonawcą); część 3: prawo zamówień publicznych UE, w tym doradztwo i ewentualne reprezentowanie przed Sądem (umowa ramowa z jednym wykonawcą); część 4: belgijskie prawo handlowe, w tym prawo umów, prawo technologii informacyjnych/własności intelektualnej, prywatność i ochrona danych, prawo podatkowe i ewentualne reprezentowanie przed sądami (umowa ramowa z 1 wykonawcą); część 5: unijne prawo pracy i służby cywilnej, w tym doradztwo i ewentualne reprezentowanie przed Sądem (wielokrotna umowa ramowa z trzema wykonawcami – z ponownym otwarciem na konkurencję).
Usługi
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
23/03/2017 00:00
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Część 1: Niderlandzkie prawo handlowe, w tym prawo umów, prawo technologii informacyjnych/własności intelektualnej, prywatność i ochrona danych, prawo podatkowe i ewentualne reprezentowanie przed sądami
Część 1: umowy Europolu co do zasady reguluje prawo Unii, posiłkowane w razie konieczności prawem niderlandzkim. W sporach o interpretację lub stosowanie postanowień tych umów właściwe są sądy w Hadze. Europol nie zatrudnia wewnętrznie prawnika specjalizującego się w prawie niderlandzkim, dlatego też od czasu do czasu potrzebuje doradztwa prawnego w sprawach z zakresu niderlandzkiego prawa handlowego. Doradztwo może również obejmować sprawy związane z warunkami licencji na oprogramowanie oraz ich interpretacją na gruncie prawa niderlandzkiego, a także aspekty ochrony prywatności i ochrony danych.
Część 2
Część 2: Niderlandzkie prawo zatrudnienia i prawo pracy, w tym prawo podatkowe, prawo dotyczące emerytur i innych świadczeń oraz prawo dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Dla części 2: Europol stosuje niderlandzkie normy BHP. Od czasu do czasu potrzebuje doradztwa prawnego w sprawach z zakresu niderlandzkiego prawa pracy, rent i emerytur oraz innych świadczeń, zabezpieczenia społecznego oraz prawa podatkowego.
Część 3
Część 3: Prawo zamówień publicznych UE, w tym doradztwo i ewentualne reprezentowanie przed Sądem
Część 3: Europol zatrudnia wewnętrznie specjalistów w zakresie prawa zamówień publicznych. Oznacza to, że większość prac jest wykonywana wewnętrznie, a doradztwo prawne będzie dotyczyło poszczególnych kwestii (np. istotnych elementów odpowiedzi na odwołania). Poza tym w zakres usług wchodzi doradztwo taktyczne, a także ewentualne tłumaczenia pisemne na język francuski. Wszystkie czynności w ramach postępowań muszą być dokonywane z udziałem zespołu ds. prawnych Europolu oraz w konsultacji z nim.
Część 4
Część 4: Belgijskie prawo handlowe, w tym prawo umów, prawo technologii informacyjnych/własności intelektualnej, prywatność i ochrona danych, prawo podatkowe i ewentualne reprezentowanie przed sądami
Dla części 4: Europol uczestniczy w międzyinstytucjonalnych procedurach zamówień publicznych (tj. przetargach organizowanych przez Komisję w imieniu instytucji i agencji UE). Zawierane w wyniku tych postępowań umowy reguluje prawo belgijskie, a sądami właściwymi są sądy w Brukseli. Od czasu do czasu Europol potrzebuje wyspecjalizowanej porady w zakresie belgijskiego prawa handlowego. Doradztwo może również obejmować sprawy związane z warunkami licencji na oprogramowanie oraz ich interpretacją na gruncie prawa belgijskiego, a także aspekty ochrony prywatności i ochrony danych.
Część 5
Prawo zamówień publicznych UE, w tym doradztwo i ewentualne reprezentowanie przed Sądem
Dla części 5: Europol zatrudnia urzędników służby cywilnej na podstawie regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Europol zatrudnia wewnętrznych specjalistów ds. prawnych, ale chce mieć możliwość (lecz nie obowiązek) zlecania usług kancelarii prawnej na podstawie umowy ramowej, jaka może zostać zawarta w wyniku niniejszej procedury przetargowej. Wszystkie czynności w ramach postępowań muszą być dokonywane z udziałem zespołu ds. prawnych Europolu oraz w konsultacji z nim.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 058-107188
Ogłoszenie o zamówieniu
23/03/2017 00:00