Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Programy rozwoju umiejętności przywódczych i szkolenia uzupełniające dla kadry z...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
29/04/2017
Termin nadsyłania ofert:
19/06/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
VP-1387.
Programy rozwoju umiejętności przywódczych i szkolenia uzupełniające dla kadry zarządzającej
EBI wszczął procedurę zaproszenia do składania ofert w zamiarze wyłonienia usługodawców, którzy przeprowadzą programy rozwoju umiejętności przywódczych składające się z formalnych grupowych sesji szkoleniowych, zajęć dostosowanych oraz wsparcia indywidualnego. Bank poszukuje usługodawców o szerokim i ugruntowanym doświadczeniu w opracowywaniu i realizacji dostosowanych programów rozwoju umiejętności przywódczych oraz warsztatów w środowisku międzynarodowym (prywatne przedsiębiorstwa i organizacje publiczne).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Program kształtującego się przywództwa (ELP)
W zakres tej części wchodzi szkolenie służące rozwojowi kompetencji w zakresie świadomości, komunikacji i pracy zespołowej. Grupą docelową są starsi specjaliści z potencjałem do objęcia funkcji kierowniczej w krótkiej lub średniej perspektywie czasowej (1–3 lat). Starsi specjaliści z potencjałem do objęcia funkcji kierowniczej posiadają pełne wyższe wykształcenie ora zazwyczaj ponad 10-letnie doświadczenie w konkretnej dziedzinie wiedzy fachowej. Zajmowali różne stanowiska o zróżnicowanym zakresie wymagań oraz zadań, dzięki czemu nabyli różne zestawy umiejętności oraz wiedzy wymagane do kierowania zespołem, w tym do rozwiązywania problemów operacyjnych i kadrowych. Wymagany czas trwania sesji szkoleniowej na jeden program wynosi 3 dni. Mogą one być prowadzone w kolejnych dniach lub w wybranych, nienastępujących kolejno po sobie dniach w okresie 3 miesięcy. EBI oczekuje 2–4 sesji szkoleniowych w ramach programu rocznie.
Część 2
Program ugruntowania przywództwa (FLP)
W zakres tej części wchodzi szkolenie służące rozwojowi kompetencji w zakresie zarządzania innymi osobami i przechodzenia od roli specjalisty do roli lidera zespołu: grupą docelową są niedawno awansowani lub zatrudnieni kierownicy działów (Head of Unit), czyli osoby znajdujące się na pierwszym szczeblu zarządzania w hierarchii pracowniczej EBI. Wymagany czas trwania sesji szkoleniowej w ramach programu wynosi 4 dni, dwa razy po dwa kolejne dni (2X2 dni) w okresie 3 miesięcy. EBI oczekuje 2–4 sesji szkoleniowych w ramach programu rocznie; ponadto opcjonalnie – na polecenie EBI – raz do roku mogą być organizowane sesje kontrolne dla absolwentów – poprzednich uczestników kursu.
Część 3
Program rozwoju przywództwa (LDP)
W zakres tej części wchodzi szkolenie mające pomóc menedżerom stać się liderami. Chodzi o rozwój następujących kompetencji: grupą docelową są niedawno awansowani lub zatrudnieni kierownicy wydziałów (Head of Division), czyli osoby znajdujące się na drugim szczeblu zarządzania w hierarchii pracowniczej EBI; wymagany czas trwania sesji szkoleniowej w ramach programu wynosi 6 dni, dwa razy po dwa kolejne dni (2x2 dni) w okresie 3 miesięcy.
Część 4
Program zaawansowanego rozwoju przywództwa (ALDP)
W zakres tej części wchodzi szkolenie mające pomóc w rozwoju kompetencji w zakresie systemów przywództwa oraz kompleksowości, strategii i wizji, a także transformacji przywództwa. Grupą docelową są niedawno awansowani lub zatrudnieni szefowie departamentów (Head of Department) i szefowie dyrekcji (Head of Directorate) zwani także dyrektorami (Head of Division), czyli osoby znajdujące się na trzecim i czwartym szczeblu zarządzania w hierarchii pracowniczej EBI (wyższa kadra zarządzająca).
Część 5
Program przywództwa dla wyższej kadry zarządzającej (SELP)
Program ten jest podobny do oferowanych przez największe uczelnie i szkoły biznesu programów kształcenia w dziedzinach związanych z przywództwem dla wyższej kadry zarządzającej w bankach. Ma on uzupełnić program zaawansowanego rozwoju przywództwa przewidziany w części 4. Bank zamierza zawrzeć wielostronna umowę ramową z co najmniej 3 i nie więcej niż 5 usługodawcami, aby móc wybierać pomiędzy poszczególnymi programami przywództwa dla wyższej kadry zarządzającej, biorąc pod uwagę konkretne cele szkoleniowe jednostki, jej harmonogram zadań oraz dostępne daty prowadzenia kursów. Grupą docelową są szefowie departamentów (Head of Department) i szefowie dyrekcji (Head of Directorate) zwani także dyrektorami (Head of Division), czyli osoby znajdujące się na trzecim i czwartym szczeblu zarządzania w hierarchii pracowniczej EBI (wyższa kadra zarządzająca). Wymagany czas trwania sesji szkoleniowych wynosi od 3 do 10 dni (kolejnych lub niekolejnych).
Część 6
Program uzupełniający dla kadry zarządzającej (EMP)
W tym programie zostanie zaproponowane kilka zagadnień uzupełniających programy ELP, FLP, LDP i ALDP. Szkolenia uzupełniające zostaną ułożone tak, aby zapewnić uczestnikom możliwość zapoznania się z nowatorskimi zagadnieniami dotyczącymi przywództwa, a także pogłębienia ich praktyki przez podejście zorientowane na uczenie się i rozwój przez całe życie. Bank zamierza zawrzeć wielostronną umowę ramową z co najmniej 3 i nie więcej niż 5 usługodawcami, aby móc wybierać pomiędzy poszczególnymi metodykami i zawartościami programów uzupełniających, w zamiarze jak najlepszego dopasowania do różnych grup docelowych oraz osiągnięcia różnych celów. W razie zapotrzebowania na program EMP bank wyśle zapytanie o usługę do wszystkich usługodawców i wybierze z nich jednego, który zrealizuje zlecenie zgodnie z art. 4 umowy ramowej. Grupa docelowa pokrywa się z grupami docelowymi programów ELP, FLP, LDP i ALDP. Wymagany czas trwania sesji szkoleniowych wynosi co najmniej pół dnia i nie dłużej niż jeden dzień, w siedzibie EBI w Luksemburgu. Organizowane będą 2–4 sesje szkoleniowe rocznie.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 099-195195
Sprostowanie
24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453
Ogłoszenie o zamówieniu
29/04/2017 00:00