Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi kontroli bezpieczeństwa, higieny, dobrego samopoczucia w miejscu pracy or...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Data publikacji w witrynie TED:
22/11/2017
Termin nadsyłania ofert:
22/12/2017
Status:
Zamknięte
Informacja
OIB.02/PO/2017/055/782.
Usługi kontroli bezpieczeństwa, higieny, dobrego samopoczucia w miejscu pracy oraz kontroli sanitarnej w postaci inspekcji i analizy środków spożywczych
Celem niniejszego zamówienia jest zawarcie 2 umów ramowych o świadczenie usług inspekcji i kontroli w następujących dziedzinach: inspekcja i kontrola elementów bezpieczeństwa, higieny i dobrego samopoczucia pracowników, kontrole sanitarne w postaci inspekcji i analizy żywności i napojów sporządzanych lub dystrybuowanych w restauracjach, barach samoobsługowych, kafeteriach, żłobkach, przedszkolach oraz w dystrybutorach automatycznych. Wszystkie wymienione usługi będą świadczone w budynkach zajmowanych lub zarządzanych przez Komisję Europejską oraz w budynkach, które będzie ona zajmować lub będzie nimi zarządzała w okresie obowiązywania umowy w regionie stołecznym Brukseli i okolicach.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Warunki udziału
oferent załączy do swojej oferty wszystkie dokumenty i informacje wymagane w pkt III.1 „Warunki udziału” niniejszego ogłoszenia i zebrane w załączniku 1.1 i 2.1 dokumentacji przetargowej „Lista kontrolna dokumentów do uzupełnienia i dostarczenia”. Oferent powinien załączyć w szczególności opatrzone datą i podpisane oświadczenie, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji wykluczających z udziału w zamówieniach udzielanych przez Unię Europejską. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru znajdującego się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Uwaga: przed podpisaniem umowy oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczy — pod karą wykluczenia — dowody potwierdzające złożone oświadczenie. Uwaga: w przypadku udzielenia zamówienia oświadczenie oraz dokumenty dowodowe i wymagane informacje dotyczące grupy muszą zostać dostarczone przez każdego członka grupy oddzielnie.
oferent musi dostarczyć: — kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków zysków i strat) z 3 ostatnich lat obrotowych, wykazujących roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 3 ostatnich lat. Jeżeli sprawozdania finansowe lub oświadczenie wykazują straty w okresie ostatnich 3 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, taki jak odpowiednia gwarancja podmiotu trzeciego (na przykład spółki dominującej) lub zaświadczenie biegłego rewidenta, biegłego księgowego lub równoważne dokumenty, — oświadczenie o szczegółowym rocznym obrocie związanym z dziedziną objętą częściami 1 i 2 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu uzyskanym w okresie ostatnich 3 lat obrotowych.
oferent, aby zostać wybranym, musi wykazać uzyskanie średnich szczegółowych rocznych obrotów w ciągu 3 ostatnich lat obrotowych w wysokości co najmniej 2 400 000 EUR rocznie dla części 1 i 250 000 EUR rocznie dla części 2.
oferent musi dostarczyć: część 1: — oświadczenie dotyczące średniego zatrudnienia w ciągu 3 ostatnich lat obrotowych z podziałem na poszczególne kategorie według funkcji pracowników, — zestawienie 5 najważniejszych zamówień w dziedzinie objętej niniejszą częścią, zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat. Zestawienie powinno uwzględniać wielkość powierzchni budynków poddanych kontrolo oraz rodzaje przeprowadzanych kontroli. Uwaga: oferenci powinni wykazać posiadanie doświadczenia w każdej z dziedzin objętych niniejszą częścią, — potwierdzenie wdrożenia systemu zarządzania jakością (certyfikacja ISO 9001 lub równoważna); część 2: — dowód, że oferent dysponuje co najmniej 1 kierownikiem/zastępcą, który zostanie przypisany do umowy w przypadku udzielenia zamówienia.
część 1: — oferent musi wykazać, że dysponuje 20 osobami należącymi do jego personelu technicznego, w tym 5 inżynierami z wykształceniem uniwersyteckim lub wyższym nieuniwersyteckim, — całkowita powierzchnia objęta 5 zamówieniami referencyjnymi w okresie 3 lat powinna wynosić co najmniej 1 000 000 m2 (czyli 333 000 m2/rok), — certyfikat ISO 9001 lub równoważny; część 2: 1 kierownik/zastępca z wykształceniem uniwersyteckim lub wyższym nieuniwersyteckim w dziedzinie kontroli sanitarnych w postaci inspekcji i analizy żywności i napojów, uzupełnionym co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w przedmiotowej dziedzinie.
Najistotniejsze elementy
22/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
09/01/2018 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi w zakresie kontroli bezpieczeństwa, higieny i dobrego samopoczucia w miejscu pracy w budynkach zajmowanych lub zarządzanych przez Komisję Europejską w Brukseli
Regularne usługi kontroli technicznej, jednorazowe kontrole techniczne, usługi szczegółowe i dodatkowe dotyczące elementów bezpieczeństwa, higieny i dobrego samopoczucia pracowników we wszystkich budynkach zajmowanych przez Komisję Europejską w Brukseli i okolicach.
Część 2
Usługi kontroli sanitarnych w postaci inspekcji i analizy żywności i napojów
Usługi kontroli sanitarnych w postaci inspekcji i analizy żywności oraz napojów sporządzanych lub dystrybuowanych w restauracjach, barach samoobsługowych, kafeteriach, żłobkach, przedszkolach, CIE w Overijse i dystrybutorach automatycznych mieszczących się w budynkach zajmowanych lub zarządzanych przez Komisję Europejską w Brukseli i okolicach.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2017/S 224-465156
Ogłoszenie o zamówieniu
22/11/2017 00:00