Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pomoc Komisji Europejskiej w ocenie wniosków w przypadku nowych instalacji, znac...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Data publikacji w witrynie TED:
23/06/2018
Termin nadsyłania ofert:
17/08/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.B.2/SER/2018/0009
Pomoc Komisji Europejskiej w ocenie wniosków w przypadku nowych instalacji, znaczących zmian w działalności instalacji i zamknięcia instalacji
W dyrektywie ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i w przepisach w sprawie zharmonizowanego przydziału tych uprawnień zostały ustanowione zasady dotyczące przydziału bezpłatnych uprawnień na lata 2013–2020 w odniesieniu do instalacji stacjonarnych działających we wszystkich państwach członkowskich UE. Bezpłatne przydziały uprawnień do emisji na trzeci okres rozliczeniowy 2013–2020 mogą być również przydzielane nowym instalacjom i instalacjom, w których nastąpiła znacząca zmiana zdolności produkcyjnych. W celu uzyskania przydziału odpowiedniej liczby bezpłatnych uprawnień, prowadzący takie instalacje zobowiązani są wystąpić do właściwych organów krajowych z wnioskiem zawierającym niezależnie zweryfikowane dane. Właściwe organy muszą określić wstępną liczbę uprawnień do emisji oraz powiadomić Komisję o złożonym wniosku i podać odpowiednią liczbę uprawnień. Również w ciągu trzeciego okresu rozliczeniowego prowadzący instalacje są zobowiązani informować właściwe organy krajowe o wszelkich zmianach w swojej działalności, które mogą mieć wpływ na przydział uprawnień dla danej instalacji, na przykład o znaczącym zmniejszeniu zdolności produkcyjnych i (częściowym) zaprzestaniu działalności instalacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Najistotniejsze elementy
23/06/2018 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
17/08/2018 16:00
27/08/2018 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 119-269890 Ogłoszenie o zamówieniu 23/06/2018 00:00