Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi prania, czyszczenia chemicznego oraz utrzymania bielizny i odzieży na pot...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Data publikacji w witrynie TED:
01/08/2018
Termin nadsyłania ofert:
14/09/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
OIB.02/PO/2018/034/769
Usługi prania, czyszczenia chemicznego oraz utrzymania bielizny i odzieży na potrzeby żłobków, przedszkoli i służb gastronomii formalnej Komisji Europejskiej w Brukseli
Celem niniejszego przetargu są usługi prania, czyszczenia chemicznego oraz utrzymania bielizny i odzieży na potrzeby żłobków, przedszkoli i służb gastronomii formalnej Komisji Europejskiej w Brukseli
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Cena
Warunki udziału
Oferent załączy do swojej oferty wszystkie dokumenty i informacje wymagane w pkt III.1 „Warunki uczestnictwa” niniejszego ogłoszenia i zebrane w załączniku I dokumentacji przetargowej „Lista kontrolna dokumentów do uzupełnienia i dostarczenia”.Oferent powinien załączyć w szczególności opatrzone datą i podpisane oświadczenie, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji wykluczających z udziału w zamówieniach udzielanych przez Unię Europejską. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru znajdującego się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmUwaga: przed podpisaniem umowy oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczy — pod karą wykluczenia — dowody potwierdzające złożone oświadczenie.Uwaga: w przypadku grupy oświadczenie oraz dokumenty dowodowe i inne informacje wymagane w przypadku udzielenia zamówienia muszą zostać dostarczone przez każdego członka grupy oddzielnie.
Oferent musi dostarczyć:— kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków zysków i strat) z 2 ostatnich lat obrotowych, wykazujących roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 2 ostatnich lat. Jeżeli sprawozdania finansowe lub oświadczenie wykazują straty w okresie ostatnich 2 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, na przykład odpowiednią gwarancję podmiotu trzeciego (na przykład spółki dominującej) lub zaświadczenia biegłego rewidenta, biegłego księgowego lub równoważne dokumenty,— oświadczenie o szczegółowym rocznym obrocie związanym z dziedziną objętą niniejszym zamówieniem w okresie ostatnich 2 lat obrotowych.
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:— oferent musi podać przykłady podobnych zamówień, w tym:—— przykład usług prania rozliczanych na wagę świadczonych na rzecz tego samego klienta,—— przykład usług prania rozliczanych za sztukę świadczonych na rzecz tego samego klienta,— certyfikat zarządzania jakością (na przykład ISO 9001 lub równoważny), a jeżeli oferent nie posiada takich certyfikatów lub nie ma możliwości ich uzyskania w wyznaczonych terminach, inne dowody stosowania równoważnych, opracowanych przez siebie środków zapewniania jakości,— certyfikację jakości higieny i zapobiegania skażeniom mikrobiologicznym tkanin (na przykład RABC lub równoważnej certyfikacji) lub, jeśli oferent nie posiada takich certyfikatów ani możliwości uzyskania ich w wyznaczonym terminie, inne dowody przedstawione przez przedsiębiorstwo w celu zagwarantowania doskonałej jakości higieny.
3 przykłady podobnych zamówień, w tym:— co najmniej 1 przykład świadczenia usług prania na wagę dla jednego klienta w ilości co najmniej 43 000 kg na rok, oraz— co najmniej 1 przykład świadczenia usług prania na sztuki dla jednego klienta w ilości co najmniej 28 000 szt. na rok.
Najistotniejsze elementy
01/08/2018 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
14/09/2018 15:00
17/09/2018 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 146-333501 Ogłoszenie o zamówieniu 01/08/2018 00:00