Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi monitorowania terenu w programie Copernicus - wysokorozdzielcza charakter...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
17/07/2018
Termin nadsyłania ofert:
02/10/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/IDM/R0/18/009
Usługi monitorowania terenu w programie Copernicus - wysokorozdzielcza charakterystyka pokrycia terenu dla roku referencyjnego 2018
Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu udzielenie zamówienia (zamówień) na usługi wykonawcy (wykonawców) obejmującego (obejmujących) aktualizację i wykonanie modelu 4 warstw w wysokiej rozdzielczości dla roku referencyjnego 2018, z pewnymi zmianami (głównie nowe lub zmodyfikowane zmiany pokrycia terenu), oraz zmiany pokrycia terenu w okresie 2015-2018.Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest podzielone na 4 części:– część 1: obszary nieprzepuszczalne 2018, zmiana w obszarach nieprzepuszczalnych 2015-2018 i powstawanie nowych obszarów 2018,— część 2: produkty dotyczące lasów: gęstość okrywy drzewnej oraz typ liścia dominującego i produkty zmian pokrycia, jak również produkty leśne,— część 3: powierzchnia użytków zielonych i zmiany w tej powierzchni,— część 4: woda i wilgotność.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Zamówienie publiczne
Warunki udziału
jak określono w pkt 2.2.1 i 2.2.2.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
17/07/2018 00:00
02/10/2018 14:00
04/10/2018 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Obszary nieprzepuszczalne 2018, zmiana w obszarach nieprzepuszczalnych 2015-2018 i powstawanie nowych obszarów 2018 Niniejsza część obejmuje zapewnienie 3 głównych wyników:1) dalsze tworzenie istniejących modeli stanu obszarów nieprzepuszczalnych w roku referencyjnym 2018, przy zwiększeniu rozdzielczości przestrzennej z 20 m (obecnie) do 10 m;2) dalsze tworzenie istniejących modeli produktów zmian nieprzepuszczalności w latach 2015-2018 (w skali 20 m) oraz3) powstawanie nowych warstw składowych w roku 2018 r. w rozdzielczości przestrzennej 10 m.Modele nieprzepuszczalnych warstw wysokorozdzielczych mają najdłuższy zasięg czasowy ze wszystkich modeli warstw wysokorozdzielczych, począwszy od lat 2006, 2009, 2012 i 2015, z uwzględnieniem powiązanych produktów zmian. Metody opracowania i organizacja pracy są w chwili obecnej stosunkowo stabilne, jednak wprowadzane są dwie istotne zmiany względem poprzednich modeli:1) zwiększona zostanie rozdzielczość przestrzenna warstwy nieprzepuszczalnej na rok 2018 z rozmiarem piksela od 20 m x 20 m do 10 m x 10 m, wraz z postępem technologicznym i wprowadzanymi usprawnieniami;2) w celu zapewnienia wartości dodanej uwzględniony zostanie nowy produkt, który został opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej w ramach europejskiej mapy osiedlania (European Settlement Map – ESM). Będzie on oparty na obrazach pochodzących z satelity Sentinel-2 oraz zostanie udostępniony w wersji w pełni zharmonizowanej z komponentem obrazującym nieprzepuszczalność w tej samej rozdzielczości przestrzennej 10 m x 10 m.
Część 2 produkty dotyczące lasów: gęstość okrywy drzewnej oraz typ liścia dominującego i produkty zmiany pokrycia, jak również produkty leśne Niniejsza część obejmuje drugą aktualizację wysokorozdzielczej charakterystyki pokrycia leśnego i jest w dużej mierze zgodna z ustalonym planem prac i metodą otrzymywania podstawowego wskaźnika TCD (gęstość okrywy drzewnej) i DLT (dominujący typ liścia) dla roku referencyjnego 2018. Uwzględnione zostały także pochodne produkty „leśne”, podobnie jak w poprzednich edycjach. Główne zmiany względem poprzednich modeli wysokorozdzielczej charakterystyki pokrycia leśnego to:1) zwiększenie rozdzielczości przestrzennej do 10 m x 10 m dla warstw sklasyfikowanych, zgodnie z pozostałymi wysokorozdzielczymi charakterystykami terenu; oraz2) uproszczenie produktów zmiany w oparciu o wnioski wyciągnięte z pierwszych produktów związanych ze zmianami pokrycia leśnego (2012–2015).Aby umożliwić dostęp do produktów zmian w pełnych przedziałach czasowych, uproszczenia te zostały wdrożone zarówno dla lat 2012–2015 (w oparciu o dotychczasowe produkty zmian 2012–2015), jak i dla lat 2015–2018.
Część 3 Powierzchnia użytków zielonych i zmiany w tej powierzchni Niniejsza część obejmuje stworzenie zaktualizowanych produktów użytków zielonych w roku 2015 r. oraz produktów pierwszej zmiany związanych z użytkami zielonymi. Rozdzielczość przestrzenna zostanie zwiększona do 10 m x 10 m dla warstw sklasyfikowanych, podobnie jak w pozostałych częściach.
Część 4 Woda i wilgotność Niniejsza część obejmuje produkcję aktualizacji typu „rolling-archive” („archiwum narastające”) dla podstawowego produktu związanego z wodą i wilgotnością dla 2015 roku. Aktualizacja tego rodzaju jest inna niż w pozostałych częściach, ponieważ produkt związany z wodą i wilgotnością zasadniczo odwzorowuje częstotliwość występowania terenów podmokłych i wód w długim okresie 7 lat (4 obserwacje sezonowe rocznie). Podobnie jak w przypadku pozostałych części, aktualizacja produktu związanego z wodą i wilgotnością w roku referencyjnym 2018 polega na zwiększeniu rozdzielczości przestrzennej do 10 m x 10 m dla tego produktu.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 183-413243 Sprostowanie 22/09/2018 00:00
2018/S 135-307138 Ogłoszenie o zamówieniu 17/07/2018 00:00