Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badania dotyczące handlu ludźmi - części 1, 2 i 3
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Data publikacji w witrynie TED:
06/10/2018
Termin nadsyłania ofert:
16/11/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Badania dotyczące handlu ludźmi - części 1, 2 i 3
Celem badań jest:— systematyczny przegląd funkcjonowania krajowych i międzynarodowych mechanizmów ukierunkowanej pomocy we wszystkich państwach członkowskich UE,— obliczenie ekonomicznych, społecznych i ludzkich kosztów handlu ludźmi w UE, a nie na całym świecie,— zbadanie wpływu podejścia UE do zwalczania handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego oraz promowanie wymiany najlepszych praktyk między krajami UE.Komisja określiła te badania jako niektóre z kluczowych działań w komunikacie z 2017 r., aby wesprzeć pracę państw członkowskich, zainteresowanych stron i Komisji Europejskiej w tej dziedzinie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Zamówienie publiczne
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Badanie dotyczące przeglądu funkcjonowania krajowych i międzynarodowych mechanizmów ukierunkowanej pomocy
oczekuje się, że badanie:— da ogólny obraz sytuacji we wszystkich państwach członkowskich UE w zakresie funkcjonowania krajowych i, w stosownych przypadkach, międzynarodowych mechanizmów ukierunkowanej pomocy,— przedstawi dobre praktyki, modele i przykłady funkcjonowania krajowych i międzynarodowych mechanizmów ukierunkowanej pomocy,— wyda konkretne zalecenia dotyczące krajowych i międzynarodowych mechanizmów ukierunkowanej pomocy, tak aby w większym stopniu działały one w interesie ofiar, mając na celu pomoc państwom członkowskim w procesie wdrażania dyrektywy 2011/36/UE oraz doradztwo na rzecz Komisji Europejskiej.
Część 2
Badanie dotyczące kosztów gospodarczych, społecznych i ludzkich będących następstwem handlu ludźmi
zadaniem badania jest:— opracowanie wyczerpującego przeglądu literatury na temat kosztów gospodarczych, społecznych i ludzkich będących następstwem handlu ludźmi, na podstawie informacji i metodologii w państwach członkowskich UE, jeżeli są one dostępne. Przegląd musi zawierać odpowiednie szacunki wyrażone w EUR,— doprowadzenie do krytycznej analizy dostępnych modeli i metodologii oraz przedstawienie zaleceń dotyczących metod, które można zastosować w UE,— analiza dostępnej literatury, a szczególnie badania zleconego przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn pod tytułem „Badanie opcji metodologicznych i analiza ekonomiczna kosztów przemocy ze względu na płeć w Unii Europejskiej” oraz dokument wstępny Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości „Wprowadzenie do handlu ludźmi: narażenie, skutki i działania” (2008),— położenie nacisku na handlu ludźmi, a nie przemocy w ogóle lub wyłącznie na przemocy wobec kobiet. Oznacza to, że badanie musi opierać się na podejściu uwzględniającym aspekty płci oraz zapewnić uwzględnianie aspektu płci w całej analizie,— podejść do handlu ludźmi jako poważnej formy przestępczości i przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Wszystkie formy wyzysku w kontekście handlu ludźmi muszą być uwzględnione w równym stopniu.
Część 3
Badanie dotyczące wpływu podejścia UE do walki z handlem ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego
zadaniem badania jest:— dogłębna analiza prawna dotycząca tego, w jaki sposób instrumenty prawne UE odnoszą się do kwestii handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego,— krytyczna i wyważona ocena sposobu, w jaki handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego jest objęty ramami polityki UE, poprzez zbadanie instrumentów przyjętych przez różne instytucje i agencje UE,— krytyczna i wyważona analiza sposobu i zakresu wpływu ram prawnych i politycznych UE na krajowe polityki i praktykę,— krytyczna i wyważona analiza mocnych i słabych stron ram prawnych i politycznych UE w zakresie rozwiązywania problemów związanych z wykorzystywaniem seksualnym,— uwzględnienie wniosków z badania dotyczącego aspektów płci w handlu ludźmi, finansowanego przez Komisję Europejską badania dotyczącego wyczerpującego przeglądu polityki w projektach mających na celu walkę ze zjawiskiem handlem ludźmi i raport użytkowników.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2018/S 193-435447
Ogłoszenie o zamówieniu
06/10/2018 00:00